Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dotycząca funduszu alimentacyjnego Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS w Kowalewie Pom.   
24.06.2013
W związku z faktem, iż w ostatnim czasie zauważono niepokojące zjawisko związane z wzrostem wszczynania postępowań administracyjnych w zakresie ustalania nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyjaśnia co następuje;

W dniu 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.) tworząca system zabezpieczenia społecznego dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji oraz wspierająca osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów.

Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczną w rozumieniu ustawy  alimentacyjnej  jest egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych lub bieżących  zobowiązań alimentacyjnych, a także egzekucja, której nie można wszcząć lub prowadzić ze względu na to, że dłużnik przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika albo osoba uprawniona nie może wskazać miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W praktyce spotyka się niejednokrotnie sytuacje, w których wierzycielki występują o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzieci w sytuacji kiedy dłużnik wspólnie zamieszkuje i niejednokrotnie to świadczenia z funduszu stanowią podstawowe źródło utrzymania całej rodziny (wliczając w nią dłużnika zobowiązanego  do alimentów).  Nadmienić należy, iż zabezpieczenie społeczne jakim są alimenty wypłacane z funduszu alimentacyjnego w żadnym wypadku nie ma na celu przejmowania w całości kosztów utrzymania dzieci z barków rodziców tychże dzieci, na barki podatników. Niejednokrotnie organ wypłacając świadczenia z funduszu alimentacyjnego  poddaje w wątpliwość, czy pomimo spełniania przesłanek ustawowych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną przysługują te świadczenia, czy nie dochodzi do wyłudzania pieniędzy publicznych przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniej osoby uprawnionej?.

Wobec dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych organ kieruje wniosek do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego. Prokuratorzy pozyskujący na potrzeby postępowań  prowadzących względem dłużników alimentacyjnych  niejednokrotnie przesłuchując wierzycielki ustalają, iż zatajają one fakt przekazywania im środków finansowych przez dłużników alimentacyjnych. Wobec powyższego na wniosek prokuratora prowadzone są przez organy wypłacające świadczenia z funduszu alimentacyjnego postępowania administracyjne celem ustalenia i wyegzekwowania nienależnie pobranych  świadczeń alimentacyjnych wobec wierzycielek. Powyższe działania zmierzają do wyeliminowania przypadków pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i otrzymywania pieniędzy na dzieci bezpośrednio od dłużników, gdyż taka postawa może świadczyć o chęci „wyłudzania pieniędzy publicznych".

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!