Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z nadejściem zimy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z nadejściem zimy Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
17.01.2014

odsniezanie_17_01_2014.jpgW związku z nastaniem okresu zimowego przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjęty uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, nakłada szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zimowego chodników przylegających do nieruchomości.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Natomiast chodnik położony wzdłuż nieruchomości to teren służący dla ruchu pieszego, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z prawem na właścicielu nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek dbania o estetykę nieruchomości oraz o bezpieczeństwo z jej korzystania.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zimowego utrzymania należy min.:

  1. niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

  2. pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu i lodu przy krawężnikach w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

  3. likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków uszorstniających (sól, piasek), które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania,

  4. usuwanie śniegu, sopli lodu i brył śnieżnych z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

  5. monitorowanie pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na dachach, tarasach i balkonach.


W przypadku wspólnoty mieszkaniowej lub osiedla, obowiązek ten spoczywa na zarządzie.

 

Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

/-/ Małgorzata Wegner

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!