Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zimowe utrzymanie ulic i chodników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zimowe utrzymanie ulic i chodników Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
27.01.2014

zimowe_utrzymanie_01_27_01_14.jpgZ uwagi na docierające do nas sygnały dotyczące niewłaściwego odśnieżania chodników informujemy, że w sprawie zimowego utrzymania ulic i chodników gmina Kowalewo Pomorskie posiada zawarte umowy:

  1. z firmą TAR s.c. Andrzej Mątowski i Rafał Tadeusz Stempski, Białkowo 30, 87-400 Golub-Dobrzyń, która w ramach umowy na świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie, w okresie zimowym prowadzi prace związane z „Akcją Zima" poprzez odśnieżanie, zgarnianie błota, posypywanie piaskiem podległych terenów z uwzględnieniem usuwania śniegu i zwalczania gołoledzi na wszystkich dojściach do oznakowanych przejść dla pieszych oraz natychmiastowego usuwania piasku po ustaniu przyczyny jego zastosowania;

  2. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, który w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie gromadzi środki uszorstniające z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi, dokonuje odśnieżania i posypywania mieszanką piasku i soli jezdni ulic oraz wyznaczonych chodników i ciągów pieszych przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Reasumując, utrzymaniem zimowym chodników i przystanków na terenie miasta zajmuje się firma TAR s.c., natomiast ulic i parkingów - ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskie. W celu zapewnienia właściwego stanu nawierzchni, obie firmy rozpoczynają odśnieżanie od godziny piątej rano.

Utrzymanie pozostałych terenów, położonych przy prywatnych budynkach, wspólnotach mieszkaniowych, zakładach pracy należy odpowiednio do właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. 

Przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjęty uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 roku, nakłada szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zimowego chodników przylegających do nieruchomości. Chodnik położony wzdłuż nieruchomości to teren służący dla ruchu pieszego, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Do obowiązków należy m.in.:

  1. niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

  2. pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu i lodu przy krawężnikach w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

  3. likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków uszorstniających (sól, piasek), które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania,

  4. usuwanie śniegu, sopli lodu i brył śnieżnych z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

  5. monitorowanie pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na dachach, tarasach i balkonach.

Ponadto informujemy, iż mimo podejmowanych przez tut. Urząd interwencji, do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte przez właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości działania przy wielu nieruchomościach, m.in. wzdłuż budynku byłej "Zgody" przy ul. Strażackiej. Chodnik położony w ciągu tej ulicy, z wyłączeniem części przy Górze Zamkowej, jest w utrzymaniu osób fizycznych i prawnych. Podobna sytuacja jest na rynku miasta i przylegających do niego ulic, gdzie zdecydowana większość kamienic znajduje się w rękach prywatnych.

Zgodnie z prawem na właścicielu nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek dbania o estetykę nieruchomości oraz o bezpieczeństwo z jej korzystania. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków w zakresie pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. W przypadku niewykonania takiej decyzji zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym jako środki egzekucyjne można zastosować grzywnę w celu przymuszenia lub wykonanie zastępcze.

Ponadto, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niewykonanie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Wysokość grzywny, w myśl art. 24 Kodeksu wykroczeń, Policja może wymierzyć w wysokości od 20 do 5000 złotych.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby jednocześnie ukarać sprawcę wykroczenia grzywną i nakazać mu w drodze decyzji administracyjnej doprowadzenie nieruchomości do stanu zgodnego z przepisem ustawy.

W związku z tym, iż nieodśnieżone chodniki stanowią ogromne zagrożenie dla ruchu pieszych apelujemy do właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości o wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem od wczesnych godzin rannych, natomiast przy opadach śniegu w ciągu dnia, na bieżąco. W przypadku braku możliwości zapewnienia odśnieżania we własnym zakresie, usługę tę można zlecić firmom wykonującym w/wym. usługi na terenie miasta.

Ponadto informujemy, że w sprawach związanych z zaleganiem śniegu na chodnikach można kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu tel. 56 684 15 79 wewn. 52 lub bezpośrednio z Posterunkiem Policji tel. 56 682 33 11.

 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
/-/ Małgorzata Wegner 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!