Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Walka z przemocą w rodzinie na wszystkich szczeblach

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Walka z przemocą w rodzinie na wszystkich szczeblach Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.02.2014

small.jpgPrzemoc w rodzinie to zjawisko społeczne zachodzące, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów, itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie. To zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Od czasu znowelizowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010r. na samorządy poszczególnych szczebli: wojewódzki, powiatowy i gminny oraz instytucje z nimi współpracujące m.in. ośrodki pomocy społecznej PCPR-y, ośrodki wychowawcze nałożono szereg konkretnych obowiązków, aby proceder przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i zaniedbania wyeliminować.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski swoim zarządzeniem powołał Zespół Roboczy do koordynowania wszystkich zadań na terenie województwa. W skład powołano przedstawicieli urzędu wojewódzkiego, policji, ośrodków pomocy społecznej, PCPR-ów i samorządów w tym Burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego jako Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów. Pierwsze posiedzenie Zespołu miało miejsce 18 lutego br. Członkowie zapoznali się z obecną sytuacją w naszym regionie i omówili najbardziej palące problemy. Wśród priorytetowych potrzeb wymieniani stworzenie szybkiej siatki informacyjnej dotyczącej wolnych miejsc w placówkach dla dzieci odebranych z rodzin w związku z przemocą. Zdarza się, że dzieci kilka godzin przebywają w radiowozie, a policja i pomoc społeczna obdzwaniają placówki. Często też dzieci kursują między kilkoma ośrodkami. Jest to dla nich traumatyczne przeżycie. Potrzebna jest również całodobowa gotowość przystąpienia pracowników socjalnych do czynności interwencyjnych w sytuacji zatrzymania sprawcy, konieczności zapewnienia opieki małoletniemu lub udzielenia ofiarom przemocy specjalistycznego wsparcia. Niestety tego nie ma rozwiązanego. W razie konieczności zabrania dziecka z zagrożonego środowiska (w nocy lub w  weekend) nie wiadomo kto ma je przewieść i dokąd. Policja nie zna najbliższej rodziny dziecka, która zapewni mu bezpieczeństwo, i nie ma aktualnej informacji o miejscach w placówkach.

W czasie dyskusji Zespół wypracował stanowiska, które przekazał do realizacji Wojewódzkiemu Koordynatorowi Programu. W ciągu kilku tygodni ma powstać siatka informacyjna na szczeblach powiatowych która usprawni otrzymywanie informacji o wolnych miejscach w placówkach wychowawczych. Nie może być sytuacji, że w jednej placówce jest tłok, a  w innej przebywa tylko jedna osoba. Należy również zacieśnić współprace pomiędzy pracownikami ośrodków pomocy społecznej i policji, aby zadania prowadzone w terenie były sprawne i efektywne.

Często więcej czasu poświęca się sprawcy niż pokrzywdzonemu. Z domu zabiera się ofiarę (dziecko, małżonkę) i umieszcza u rodziny lub w specjalistycznym ośrodku, a to przecież sprawcę należy odseparować. Przecież pomoc ofierze to nie tylko krótkie odseparowanie kata. Potrzeba specjalisty (psychologa, pedagoga), który wesprze ofiarę i wskaże drogę wyeliminowania procederu przemocy z jego otoczenia. Ofiara przemocy widząc, że jest pozostawiona sama sobie i wiedząc, że sprawca jest bezkarny popada w apatię i nie walczy o zmianę sytuacji.- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej GrabowskiZgodnie z ustawą od 2011r. działa w gminie Kowalewo Pomorskie Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą  pracownicy MGOPS, policji, oświaty, służby zdrowia, kurator sądowy, prokurator oraz przedstawiciel Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zespół Interdyscyplinarny spotyka się cyklicznie i diagnozuje sytuacje w konkretnych rodzinach dotkniętych doświadczeniem przemocy. Każda z nich ma założoną Niebieską Kartę. Do tej pory zdiagnozowano 26 zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej. Do każdego przypadku powoływana jest Grupa Robocza, której skład zależy od przyczyny przemocy. W Grupie zawsze jest dzielnicowy, pracownik socjalny pedagog i kurator jeśli ofiarą może być nieletni, a jeśli przyczyną przemocy jest alkohol również członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupa opracowuje plan pomocy i go wdraża. Wśród tych 26 procedurę Niebieskiej Karty zakończono w 12 rodzinach, gdzie brak przemocy stwierdzono w 4 rodzinach, a w 8 przemoc ustała. 11 rodzin korzysta z pomocy asystenta rodziny, a praca interdyscyplinarna prowadzona jest w 14 rodzinach. Jeśli chodzi o sprawców to 3 zostało skazanych z art. 204kk (za stosowanie przemocy), a w stosunku do 20, gdzie przyczyna przemocy był alkohol zostały podjęte działania prowadzące do leczenia odwykowego za pośrednictwem Gminnej Komisji. Za pośrednictwem Prokuratury 4 osoby mają sądowy nakaz leczenia odwykowego. 

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!