Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Organizowanie przetargów przez gminę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Organizowanie przetargów przez gminę Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
13.03.2014
Ustawa Prawo zamówień publicznych pełni kluczową rolę w procesie wydatkowania środków przez gminę. Przetarg publiczny ma na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych wszystkim przedsiębiorcom zdolnym do realizacji zamówienia publicznego. Tym samym, założeniem ustawy i jej celem jest zapewnienie równych szans w dostępie do dobra publicznego, poprzez wydatkowanie środków publicznych, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym przepisami prawa.

Zapewnienie niedyskryminującego dostępu do zamówień poprzez ogłoszenie przetargu prowadzi do zachowania zasad uczciwej konkurencji, to z kolei pozwala uzyskać prawdziwe efekty ekonomiczne z prowadzonego przetargu. Wybierając ofertę najkorzystniejszą w przetargu, w warunkach konkurencyjnych, zapewniamy racjonalność wydatkowania środków w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych.

Z ustawy o finansach publicznych wynika wymóg efektywności wydatkowania środków publicznych. Wydatki mają być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.

Do ogłaszania przetargów na realizację niektórych zadań zobowiązują także ustawy szczególne m.in. ustawa o gospodarce nieruchomościami, czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, czy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu, bez uprzywilejowania jednostek zamawiającego, ponieważ tak postanowił ustawodawca.

Reasumując, jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Radca Prawny

/-/ Dariusz Chyła

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!