Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Organizowanie przetargów przez gminę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Organizowanie przetargów przez gminę Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
13.03.2014
Ustawa Prawo zamówień publicznych pełni kluczową rolę w procesie wydatkowania środków przez gminę. Przetarg publiczny ma na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych wszystkim przedsiębiorcom zdolnym do realizacji zamówienia publicznego. Tym samym, założeniem ustawy i jej celem jest zapewnienie równych szans w dostępie do dobra publicznego, poprzez wydatkowanie środków publicznych, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym przepisami prawa.

Zapewnienie niedyskryminującego dostępu do zamówień poprzez ogłoszenie przetargu prowadzi do zachowania zasad uczciwej konkurencji, to z kolei pozwala uzyskać prawdziwe efekty ekonomiczne z prowadzonego przetargu. Wybierając ofertę najkorzystniejszą w przetargu, w warunkach konkurencyjnych, zapewniamy racjonalność wydatkowania środków w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych.

Z ustawy o finansach publicznych wynika wymóg efektywności wydatkowania środków publicznych. Wydatki mają być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.

Do ogłaszania przetargów na realizację niektórych zadań zobowiązują także ustawy szczególne m.in. ustawa o gospodarce nieruchomościami, czy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, czy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze przetargu, bez uprzywilejowania jednostek zamawiającego, ponieważ tak postanowił ustawodawca.

Reasumując, jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Radca Prawny

/-/ Dariusz Chyła

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!