Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Projekt "MULTISPORT"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Projekt "MULTISPORT" Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
02.04.2014
multisport_small_000_02_04_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie w roku 2014 będzie realizować ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ogólnopolski projekt p.n. MULTISPORT.

Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Główne  cele i oczekiwane efekty realizacji projektu: upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych; poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży; zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami; stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców; profilaktyka i korygowanie wad postawy; zapobieganie zjawiskom patologii społecznych; optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej; wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej; identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

W ramach projektu zajęcia sportowe będą realizowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego ( kwiecień - czerwiec i wrzesień - grudzień ).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, zweryfikowane i wyłonione przez instruktorów prowadzących zajęcia za pisemną zgodą rodziców oraz informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych, posiadający ważną legitymację szkolną.

Grupa liczy minimum 20 osób.

Zajęcia będą się odbywały 3 razy w tygodniu, 4 razy w miesiącu.

Na terenie gminy zajęcia będą realizowane w dwóch grupach:

1/ na bazie sportowej CRiS i Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
2/ na bazie sportowej Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach

Nabór do grup szkoleniowych prowadzą :

1/ na terenie Pluskowęs nauczyciel wych. fiz. p. Dawid Marski.

Zgłoszenia osób chętnych proszę kierować do dnia 4 kwietnia w godz. 8.00-14.00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach,

2/ na terenie Kowalewa Pomorskiego nauczyciele wych. fiz. p. Dorota Piątkowska, p. Jolanta Zarembska, i p. Andrzej Łukaszewski.

Zgłoszenia osób chętnych proszę kierować do dnia 4 kwietnia w godz. 8.00-14.00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!