Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Projekt "MULTISPORT"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Projekt "MULTISPORT" Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
02.04.2014
multisport_small_000_02_04_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie w roku 2014 będzie realizować ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ogólnopolski projekt p.n. MULTISPORT.

Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Główne  cele i oczekiwane efekty realizacji projektu: upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych; poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży; zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami; stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców; profilaktyka i korygowanie wad postawy; zapobieganie zjawiskom patologii społecznych; optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej; wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej; identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

W ramach projektu zajęcia sportowe będą realizowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2014r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego ( kwiecień - czerwiec i wrzesień - grudzień ).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, zweryfikowane i wyłonione przez instruktorów prowadzących zajęcia za pisemną zgodą rodziców oraz informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych, posiadający ważną legitymację szkolną.

Grupa liczy minimum 20 osób.

Zajęcia będą się odbywały 3 razy w tygodniu, 4 razy w miesiącu.

Na terenie gminy zajęcia będą realizowane w dwóch grupach:

1/ na bazie sportowej CRiS i Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
2/ na bazie sportowej Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach

Nabór do grup szkoleniowych prowadzą :

1/ na terenie Pluskowęs nauczyciel wych. fiz. p. Dawid Marski.

Zgłoszenia osób chętnych proszę kierować do dnia 4 kwietnia w godz. 8.00-14.00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach,

2/ na terenie Kowalewa Pomorskiego nauczyciele wych. fiz. p. Dorota Piątkowska, p. Jolanta Zarembska, i p. Andrzej Łukaszewski.

Zgłoszenia osób chętnych proszę kierować do dnia 4 kwietnia w godz. 8.00-14.00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!