Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla zwolnionych pracowników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla zwolnionych pracowników Drukuj
Wpisał: Monika Piróg   
07.04.2014
Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pod nazwą „Powrót na rynek pracy IV-czas na nowy start".

W ramach projektu planowane jest wsparcie osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (tj. od 1.11.2013 r.) z jednej z niżej wymienionych przyczyn:

 • zwolnienie grupowe,

 • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,

 • redukcja etatów,

 • przyczyny ekonomiczne,

 • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,

 • likwidacja zakładu pracy.

   Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 84 osób w wieku 18-64 lat, zameldowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu wszyscy uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast wybrani wsparcie finansowe - jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Spotkania informacyjne w sprawie projektu odbędą się:

 • 9 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali 201 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34, Bydgoszcz.

 • 11 kwietnia 2014r. o godz. 10.00 we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, Włocławek.

Termin rekrutacji do projektu:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście, pocztą lub kurierem w terminie od 4 kwietnia 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300. Zasady udziału w projekcie zostały określone w regulaminie rekrutacji uczestników oraz regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start.

Szczegóły i informacje:

tel.52 327 76 59, wew. ,

e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!