Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla zwolnionych pracowników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla zwolnionych pracowników Drukuj
Wpisał: Monika Piróg   
07.04.2014
Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pod nazwą „Powrót na rynek pracy IV-czas na nowy start".

W ramach projektu planowane jest wsparcie osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (tj. od 1.11.2013 r.) z jednej z niżej wymienionych przyczyn:

 • zwolnienie grupowe,

 • wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,

 • redukcja etatów,

 • przyczyny ekonomiczne,

 • porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,

 • likwidacja zakładu pracy.

   Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 84 osób w wieku 18-64 lat, zameldowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu wszyscy uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast wybrani wsparcie finansowe - jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Spotkania informacyjne w sprawie projektu odbędą się:

 • 9 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali 201 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Długa 34, Bydgoszcz.

 • 11 kwietnia 2014r. o godz. 10.00 we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, Włocławek.

Termin rekrutacji do projektu:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście, pocztą lub kurierem w terminie od 4 kwietnia 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300. Zasady udziału w projekcie zostały określone w regulaminie rekrutacji uczestników oraz regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start.

Szczegóły i informacje:

tel.52 327 76 59, wew. ,

e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!