Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla zwolnionych pracowników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla zwolnionych pracowników Drukuj
Wpisał: Monika Piróg   
16.04.2014

Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia". Projekt adresowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Warunki konieczne do spełnienia określone zostały w Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dostępny na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl ).

Uczestnicy i uczestniczki skorzystają z następujących form wsparcia:

  • poradnictwo i informacja zawodowa, w wyniku której opracowany zostanie indywidualny program dla osób o najniższych kwalifikacjach i bez doświadczenia w branży planowanej działalności gospodarczej. Wsparciem tym zostanie objętych 10 uczestników/uczestniczek projektu w wymiarze 2 godzin na osobę,
  • szkolenia zawodowewybierane indywidualnie dla każdej osoby przy współpracy z doradcą zawodowym. Zakres szkolenia zawodowego odpowiadać będzie branży planowanej działalności gospodarczej. Tym rodzajem wsparcia szkoleniowego będzie objętych 10 uczestników/ uczestniczek projektu, którzy wcześniej z doradcą zawodowym wypracowali indywidualne programy (minimalny wymiar godzin szkoleniowych na osobę wynosi 40),
  • poradnictwo psychologiczne, mające na celu pomoc w poradzeniu sobie z problemami związanymi z utratą pracy oraz wzmocnienie cech przedsiębiorczych u wszystkich uczestników/uczestniczek projektu (wsparcie indywidualne w wymiarze 3 godzin na osobę oraz grupowe w wymiarze 4 godzin na grupę),
  • wsparcie pomostowe doradcze związane m.in.: z rodzajem działalności gospodarczej, wykorzystaniem dotacji, poprawą rentowności. Każda z osób, które otrzymały dotację inwestycyjną i założyły działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać z 6 godzin doradztwa,
  • szkolenia i doradztwow zakresie zakładania działalności gospodarczej i sporządzania biznesplanu. Służą one zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pod względem księgowym, podatkowym i prawnym, a także stworzeniu biznesplanu, który podlegać będzie ocenie,
  • dotacje inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na założenie firmy złożą odpowiedni wniosek wraz z biznesplanem. Komisja Oceny Wniosków dokona oceny wniosków, z których 38 uzyskać będzie mogło 40.000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności oraz 1.500 zł miesięcznej pomocy finansowej przez okres 6 miesięcy.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzystać będą mogli z:

  • opieki nad dzieckiem - jeżeli obowiązki związane z wychowaniem dzieci miałyby przeszkodzić w uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie,
  • zwrotów kosztów dojazdu- jeżeli miejsce szkoleń i doradztwa położne będzie poza miejscem zamieszkania,
  • wyżywienia- jeżeli szkolenia trwać będą dłużej niż 6 godzin lekcyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA! POKL.08.01.02-04-005/13

Dodatkowe szczegóły i informacje w biurze projektu:

ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń

e-mail: odzwolnienia@firs.org.pl; tel. 56 477 10 46, www.odzwolnienia.firs.org.pl

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!