Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.03.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KONKURS "PIĘKNA GMINA"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONKURS "PIĘKNA GMINA" Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
05.05.2014
reg_piekna_gmina_00_05_05_14.jpgREGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „PIĘKNA GMINA"
NA NAJBARDZIEJ ZADBANĄ ZAGRODĘ, NIERUCHOMOŚĆ,
OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ORAZ UPORZĄDKOWANĄ WIEŚ I OSIEDLE
NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE
1. CEL KONKURSU:

W swoich założeniach konkurs staje się zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowy i warunków higieniczno-sanitarnych. Konkurs powinien skłaniać mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz organizacyjno-technicznych w zakresie np. dróg lokalnych, zadrzewień, zagospodarowania terenów i obiektów użyteczności wspólnej itp.

2. ORGANIZACJA KONKURSU:

Konkurs organizowany jest na szczeblu gminnym i przeprowadzony jest w pięciu kategoriach:

    -na najbardziej zadbaną zagrodę,

    -na najbardziej zadbaną nieruchomość,

    -na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej,

    -na najbardziej uporządkowaną wieś,

    -na najbardziej uporządkowane osiedle.

Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę, nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej powinien być poprzedzony wyborem zagrody lub kilku zagród (nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej) przez miejscową społeczność, tzn. komisję co najmniej trzyosobową, rekrutującą się z sołtysa, członków rady sołeckiej, przedstawicieli związku lub innej organizacji działającej na terenie wsi, a także z komitetu osiedlowego na terenie osiedla.

3. ORGANIZATORZY KONKURSU:

Głównym organizatorem konkursu jest:

    -Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim

    -Burmistrz Miasta w Kowalewie Pomorskim

    -przy współpracy innych organizacji, które wyrażą chęć udziału.

4. UDZIAŁ W KONKURSIE:

1) W konkursie mogą brać udział zagrody wiejskie, nieruchomości, obiekty użyteczności publicznej oraz osiedla i wsie gminy Kowalewo Pomorskie. Deklaracja musi być podpisana przez sołtysa i radę sołecką lub komitet osiedlowy.

2) Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji w terminie do dnia 15 maja (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 1a do niniejszego regulaminu).

3) Właściciele nieruchomości usytuowanych w obrębie miasta, za wyjątkiem osiedli, zgłaszają udział indywidualnie poprzez wypełnienie deklaracji.

4) Zgłoszenie, o którym mowa, przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pawilon sportowy) ul. Św. Mikołaja 5.

5) Warunkiem zgłoszenia wsi, osiedla do konkursu jest zgłoszenie minimum 5% zagród, nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej danego sołectwa, osiedla, ale nie mniej niż 5. Powyższy zapis nie dotyczy osiedli domów wielorodzinnych.

6) Konkurs dochodzi do skutku, jeżeli zgłoszonych zostało łącznie minimum 30 zagród, nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej.

7) Do przeprowadzenia oceny w poszczególnych kategoriach wymagane jest zgłoszenie minimum:

a) 5 zagród wiejskich
b) 5 nieruchomości
c) 5 obiektów użyteczności publicznej
d) 4 sołectw
e) 2 osiedli

8) Przez „osiedle" rozumie się teren, na którym skupionych jest minimum 5 nieruchomości, posiadający elementy wspólnego użytkowania (np. drogi, tereny zielone, tereny sportowo-rekreacyjne).

9) W konkursie nie mogą otrzymać nagród pieniężnych laureaci, którzy zdobyli takie nagrody w poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu.

10) Jeżeli, któryś z laureatów w poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu, w edycji obecnej uzyskał jedno z trzech pierwszych miejsc, zamiast nagrody pieniężnej uzyskuje tytuł Arcymistrza.

11) Trzykrotne zdobycie tytułu Arcymistrza kwalifikuje do otrzymania specjalnej nagrody pieniężnej.

12) Brak troski zwycięzcy o osiągnięty poziom estetyczny wsi, osiedli i obiektów użyteczności publicznej może być podstawą do odebrania tytułu zwycięzcy gminnego konkursu „Piękna Gmina" i nakazu zdemontowania także tabliczek honorujących to osiągnięcie. Decyzje podejmuje komisja konkursowa po wizji terenowej i wezwaniu do przywrócenia stanu zgodnego z wymaganiami konkursu w ciągu 1 miesiąca.

Po zakończeniu I etapu wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zostaną zdyskwalifikowani lub nie zakwalifikują się do II etapu, zostaną powiadomieni o tym na piśmie.

5. TERMINARZ KONKURSU:

1) Maj - zapowiedź i ogłoszenie konkursu

2) Do dnia 15 maja - zgłoszenie udziału - deklaracji przystąpienia zagród, nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej, wsi i osiedli do konkursu,

3) Czerwiec - ocena przez Komisję Konkursową deklaracji o zgłoszeniu do konkursu,

4) Komisja dokonuje dwukrotnej lustracji zgłoszonych obiektów:

    a) I etap - w czerwcu

    b) II etap - w sierpniu

5) Podsumowanie konkursu następuje na sesji absolutoryjnej po upływie roku kalendarzowego, w którym konkurs był przeprowadzony.

6. NAGRODY:

Za wyróżnienie w konkursie zagrody wiejskie, nieruchomości, obiekty użyteczności publicznej, wsie i osiedla przyznane będą nagrody pieniężne, wyróżnienia oraz dyplomy.

Wysokość nagród pieniężnych jest ustalona oddzielnie dla każdej kategorii zgłoszeń.

Ogólna suma nagród oraz ich wysokość będzie ustalona co roku przed ogłoszeniem konkursu przez Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim.

1) Dla każdej kategorii przyznaje się nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia.

2) Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość nie przyznania nagród w poszczególnych kategoriach, o ile dojdą do wniosku, że żaden ze zgłoszonych uczestników nie zasługuje na nie.

3) Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznawane są decyzją Komisji Konkursowej.

4) W kategoriach: wieś, osiedle oraz obiekt użyteczności publicznej środki uzyskane za zajęcie I, II i III miejsca przekazane będą jako dotacja celowa na realizację wybranych zadań proekologicznych uzgodnionych z Burmistrzem Miasta.

7. KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE - ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIII/101/96 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM Z DNIA 16 LUTEGO 1996r.

1) Komisję Konkursową stanowią:
  • członkowie Komisji Budżetowej i Samorządu Rady Miejskiej

  • przedstawiciel Burmistrza Miasta

  • przedstawiciel Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

  • przedstawiciel GZRKiOR

  • przedstawiciel Solidarności RI

  • przedstawiciel TO-MI-KO

  • zdobywcy I-wszych miejsc w konkursie w poprzedniej edycji, o ile nie przystąpili do konkursu w bieżącej edycji.

2) Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba zgłaszająca obiekt w poszczególnej kategorii, jej małżonek oraz osoba spokrewniona wstępnie lub zstępnie. Ponadto z prac Komisji Konkursowej wyklucza się także Sołtysa Sołectwa oraz Przewodniczącego Komitetu Osiedla biorącego udział w konkursie.

 

 

J.Jesionkowska

Przewodniczący

Komisji Budżetowej i Samorządu

/-/

Stanisław Kaznowski

Załącznik nr 1 - do pobrania

Załącznik nr 1a - do pobrania

 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!