Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.06.2014

small.jpgRadni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej w dniu 25 czerwca br. przy jednym głosie sprzeciwu przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2013. Udzielono również burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu absolutorium za miniony rok. Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) na rok 2013, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina" miało bardzo uroczysty charakter. W XVI edycji konkursu na najbardziej zadbaną nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej uczestniczyło 13 zagród wiejskich, 15 nieruchomości oraz 5 obiektów użyteczności publicznej. W celu upowszechnienia konkursu, na posiedzeniu Komisja Budżetowa i Samorządu postanowiła, iż w konkursie nie mogą otrzymać nagród pieniężnych laureaci, którzy zdobyli takie nagrody w poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu. Jeżeli, któryś z laureatów w poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu, w edycji obecnej uzyskał jedno z trzech pierwszych miejsc, zamiast nagrody pieniężnej uzyskuje tytuł Arcymistrza. Trzykrotnie zdobycie tego tytułu zaowocuje specjalną nagrodą.

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce + 500zł zdobył Tomasz Zalewski z Borówna, II miejsce i 300zł - Helena Łuszczyńska z Pruskiej Łąki, III miejsce i 200zł- Małgorzata i Wojciech Szałach z Pluskowęs. Wyróżnienia i po 100zł trafiły do Doroty i Tadeusza Śpiewak z Pluskowęs oraz do Małgorzaty i Dariusza Eliasz z Chełmońca.

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość: po raz drugi Tytuł ARCYMISTRZA otrzymuje p. Sławomir Wiewiór z Osiedla J. Kochanowskiego. I miejsce + 500zł Anna Wardzińska z Os. Brodnickiego, II miejsce i po 300zł Katarzyna Hubert Czapla z Borówna i Zbigniew Trzciński z Dylewa. Wyróżnienie i 100zł trafiło do Andrzeja Jurgielskiego z Os. Brodnickiego.

W kategorii na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej: I miejsce i nagrodę w wys. 1500zł. otrzymała Świetlica Wiejska w Sierakowie, II miejsce +1000zł - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, III miejsce +500zł Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim. Wyróżnienie + po 200zł otrzymali: WDK Chełmonie i WDK Wielkie Rychnowo.

Podsumowując rok 2013 Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje, a nawet więcej. Na największe podkreślenie zasługują zabiegi poczynione w temacie infrastruktury sportowej, ekologicznej i drogowej.

Na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 25% budżetu. Zadłużenie gminy to jedyne 26%, gdzie inne samorządy dawno przekroczyły dopuszczalne progi. Udało się przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia, a nawet wykonać dodatkowe. Te najważniejsze to: modernizacja dwóch dróg w Borównie, w Mlewie, ul. Kościuszki, drogi w Wielkim Rychnowie, zakup samochodu strażackiego dla OSP Mlewo, modernizacja stacji uzdatniania wody, kanalizacja na ul. Sienkiewicza, 93 lampy hybrydowe, modernizacja świetlic wiejskich w Mlewcu, pruskiej Łące, siłownia zewnętrzna, a przede wszystkim rozpoczęcie budowy pływalni i modernizacji targowiska- wymieniał w sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski. - W roku 2013 otrzymaliśmy wiele wartościowych wyróżnień i nagród. Najważniejsze z nich to m.in. Nagroda Marszałka Województwa za budowę Centrum, dwa Diamenty Regionu za pozyskane środki unijne na projekty m.in. solary, tablice multimedialne i obiekt sportowy. Nasze centrum, jako jedno z pięciu w kraju uzyskało tytuł „Sportowy Obiekt Roku". Za prowadzoną gospodarkę przyznano nam również tytuł Samorządowy Menadżer Regionu. Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie te konkursy były bezpłatne a zgłoszenia oceniane przez bezstronną komisję.

Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, członkom organizacji oraz pracownikom Urzędu za wspólną pracę i wsparcie w kierowaniu gminą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Koralewski w imieniu swoim oraz członków: Tomasza Matusewicza i Michała Klafczyńskiego zawnioskował do radnych o przyjęcie sprawozdania z miniony rok i o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za rok 2013 W dyskusji radni podkreślali, że budżet był dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany. W dyskusji nikt nie wniósł uwag do sprawozdania finansowego i rzeczowego za rok 2013. W wypowiedziach radnych i sołtysów podkreślano fakt współpracy dla dobra społeczeństwa, zaangażowanie burmistrza i pracowników urzędu, wsparcia ze strony radnych, sołtysów, dyrektorów i organizacji.

Później były kwiaty i gratulacje od radnych, współpracowników, delegacji z zakładów pracy i organizacji społecznych. Życzono dalszych sukcesów, szczególnie, że rok 2014 zapowiada się ciekawie: oddanie do użytku pływalni, targowiska, strzelnicy, zmodernizowane drogi i ulice, chodniki, nowe nitki kanalizacyjne i trzy place zabaw.

W części roboczej radni podjęli 3 uchwały. W bloku informacyjnym dużo miejsca poświęcono bezrobociu.

Członek Woj. Rady Zatrudnienia Ryszard Świętalski zwrócił się do burmistrza i radnych powiatowych z prośbą o zmobilizowanie starostwa powiatowego do zwiększenia akcji informacyjnej na temat zmian ustawy przeciwdziałania bezrobociu. Pracodawcy nie mają żadnej wiedzy o nowych programach i możliwościach zatrudniania m.in. osób po 50 roku życia. Apel ten poparli radni.

sesja.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!