Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.06.2014

small.jpgRadni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej w dniu 25 czerwca br. przy jednym głosie sprzeciwu przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2013. Udzielono również burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu absolutorium za miniony rok. Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) na rok 2013, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina" miało bardzo uroczysty charakter. W XVI edycji konkursu na najbardziej zadbaną nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej uczestniczyło 13 zagród wiejskich, 15 nieruchomości oraz 5 obiektów użyteczności publicznej. W celu upowszechnienia konkursu, na posiedzeniu Komisja Budżetowa i Samorządu postanowiła, iż w konkursie nie mogą otrzymać nagród pieniężnych laureaci, którzy zdobyli takie nagrody w poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu. Jeżeli, któryś z laureatów w poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie konkursu, w edycji obecnej uzyskał jedno z trzech pierwszych miejsc, zamiast nagrody pieniężnej uzyskuje tytuł Arcymistrza. Trzykrotnie zdobycie tego tytułu zaowocuje specjalną nagrodą.

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce + 500zł zdobył Tomasz Zalewski z Borówna, II miejsce i 300zł - Helena Łuszczyńska z Pruskiej Łąki, III miejsce i 200zł- Małgorzata i Wojciech Szałach z Pluskowęs. Wyróżnienia i po 100zł trafiły do Doroty i Tadeusza Śpiewak z Pluskowęs oraz do Małgorzaty i Dariusza Eliasz z Chełmońca.

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość: po raz drugi Tytuł ARCYMISTRZA otrzymuje p. Sławomir Wiewiór z Osiedla J. Kochanowskiego. I miejsce + 500zł Anna Wardzińska z Os. Brodnickiego, II miejsce i po 300zł Katarzyna Hubert Czapla z Borówna i Zbigniew Trzciński z Dylewa. Wyróżnienie i 100zł trafiło do Andrzeja Jurgielskiego z Os. Brodnickiego.

W kategorii na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej: I miejsce i nagrodę w wys. 1500zł. otrzymała Świetlica Wiejska w Sierakowie, II miejsce +1000zł - Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, III miejsce +500zł Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim. Wyróżnienie + po 200zł otrzymali: WDK Chełmonie i WDK Wielkie Rychnowo.

Podsumowując rok 2013 Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje, a nawet więcej. Na największe podkreślenie zasługują zabiegi poczynione w temacie infrastruktury sportowej, ekologicznej i drogowej.

Na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 25% budżetu. Zadłużenie gminy to jedyne 26%, gdzie inne samorządy dawno przekroczyły dopuszczalne progi. Udało się przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia, a nawet wykonać dodatkowe. Te najważniejsze to: modernizacja dwóch dróg w Borównie, w Mlewie, ul. Kościuszki, drogi w Wielkim Rychnowie, zakup samochodu strażackiego dla OSP Mlewo, modernizacja stacji uzdatniania wody, kanalizacja na ul. Sienkiewicza, 93 lampy hybrydowe, modernizacja świetlic wiejskich w Mlewcu, pruskiej Łące, siłownia zewnętrzna, a przede wszystkim rozpoczęcie budowy pływalni i modernizacji targowiska- wymieniał w sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski. - W roku 2013 otrzymaliśmy wiele wartościowych wyróżnień i nagród. Najważniejsze z nich to m.in. Nagroda Marszałka Województwa za budowę Centrum, dwa Diamenty Regionu za pozyskane środki unijne na projekty m.in. solary, tablice multimedialne i obiekt sportowy. Nasze centrum, jako jedno z pięciu w kraju uzyskało tytuł „Sportowy Obiekt Roku". Za prowadzoną gospodarkę przyznano nam również tytuł Samorządowy Menadżer Regionu. Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie te konkursy były bezpłatne a zgłoszenia oceniane przez bezstronną komisję.

Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, członkom organizacji oraz pracownikom Urzędu za wspólną pracę i wsparcie w kierowaniu gminą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Koralewski w imieniu swoim oraz członków: Tomasza Matusewicza i Michała Klafczyńskiego zawnioskował do radnych o przyjęcie sprawozdania z miniony rok i o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za rok 2013 W dyskusji radni podkreślali, że budżet był dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany. W dyskusji nikt nie wniósł uwag do sprawozdania finansowego i rzeczowego za rok 2013. W wypowiedziach radnych i sołtysów podkreślano fakt współpracy dla dobra społeczeństwa, zaangażowanie burmistrza i pracowników urzędu, wsparcia ze strony radnych, sołtysów, dyrektorów i organizacji.

Później były kwiaty i gratulacje od radnych, współpracowników, delegacji z zakładów pracy i organizacji społecznych. Życzono dalszych sukcesów, szczególnie, że rok 2014 zapowiada się ciekawie: oddanie do użytku pływalni, targowiska, strzelnicy, zmodernizowane drogi i ulice, chodniki, nowe nitki kanalizacyjne i trzy place zabaw.

W części roboczej radni podjęli 3 uchwały. W bloku informacyjnym dużo miejsca poświęcono bezrobociu.

Członek Woj. Rady Zatrudnienia Ryszard Świętalski zwrócił się do burmistrza i radnych powiatowych z prośbą o zmobilizowanie starostwa powiatowego do zwiększenia akcji informacyjnej na temat zmian ustawy przeciwdziałania bezrobociu. Pracodawcy nie mają żadnej wiedzy o nowych programach i możliwościach zatrudniania m.in. osób po 50 roku życia. Apel ten poparli radni.

sesja.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!