Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pieniądze dla małego biznesu już niedługo

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pieniądze dla małego biznesu już niedługo Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.07.2014

small.jpgW dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednym z członków KFP jest gmina Kowalewo Pomorskie. Walne Zgromadzenie otworzył Jacek Janiszewski - Prezes Zarządu KFP, który przedstawił zgromadzonym Wspólnikom aktualne informacje odnośnie wykonanych i planowych na najbliższy okres zadań w zakresie realizacji Programu „Samorządowa Polska" i prowadzonych czynności w zakresie pozyskania finansowania dla Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska".

W trakcie obrad zatwierdzono rozliczenie roku obrotowego 2013 (zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania Rady Nadzorczej), a także jednogłośnie udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęcie nowych udziałów przez następujące Gminy: Wilków, Szczucin, Resko, Skoczów oraz Miasto Szklarska Poręba, wydając każdej gminie 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 50.000 zł. Po zrealizowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wspólnikami Krajowego Funduszu Poręczeniowego będzie dwadzieścia pięć gmin, jeden bank spółdzielczy oraz założyciel. Przewiduje się, że do końca 2014 r. w poczet wspólników KFP przyjętych zostanie kolejnych 35 gmin, co spowoduje, że Spółka będzie stanowić współwłasność przynajmniej 60 gmin.

Prezes Centrum Operacyjnego „Samorządowa Polska" S.A. Jarosław Kubiak przedstawił zebranym stan zaawansowania wdrażania Programu „Samorządowa Polska" oraz plany operacyjne na najbliższe miesiące, ze szczególnym uwzględnieniem czynności związanych z przygotowaniem Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska" do działalności na rzecz MSP w gminie.

Właśnie tym punktem najbardziej zainteresowany był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz Karolina Kowalska - członek Rady Nadzorczej Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska -Kowalewo Pomorskie" sp. z o.o. w utworzeniu (LFP „SP-KP").

Wg zapowiedzi zarządu już we wrześniu spółki samorządowe LFP rozpoczną udzielanie bardzo korzystnych kredytów dla lokalnych firm. Wskazaliśmy już miejsce na lokalizację naszego funduszu, wybrano zarząd oraz radę nadzorczą. Obecnie trwa procedura rejestracyjna jak i opracowywanie dokumentów związanych już z samym ubieganiem się o korzystną pożyczkę. O składaniu wniosków natychmiast mieszkańców poinformujemy- przekazuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Program zakłada m.in.:

- pożyczka przydzielana tylko dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie, gdzie ma siedzibę LFP „SP".

- udzielenie pożyczki na okres 10 lat, z 5-cioletnią karencją kwoty kapitałowej,

- średnia wielkość pożyczki 24tys.zł.

- oprocentowanie pożyczki stałe w skali roku -4,75% + jednorazowa prowizja 0,25%,

- systemowe zabezpieczenie pożyczki przez Krajowy Fundusz Poręczeniowy.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!