Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Internet i komputery dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Internet i komputery dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka - Kierownik Projektu   
16.07.2014
einclusion_000_16_07_14.jpgSzanowni Państwo
Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Gmina złożyła do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".
logo_wwpe_13_07_14.jpg

W dniu 06.06.2014r. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podpisał umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-265/13-00, w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Projekt „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, os priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

Całkowita wartość Projektu : 1 847 030, 00 PLN.

Procent dofinansowania: 100%

Termin realizacji Projektu: do 31.10.2015 rok.

Obecnie trwa nabór uczestników do projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie, dla których trudna sytuacja materialna lub niepełnosprawność stanowi barierę uniemożliwiającą dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych oraz wiedzy i możliwości, jakie daje globalna sieć.

O udzielenie wsparcia mogą się zatem ubiegać mieszkańcy miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, pozbawieni możliwości korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania, tj. nie posiadający komputera oraz aktywnego łącza internetowego,

spełniający przynajmniej jedno z kryteriów docelowych.

  • Grupa A

Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych

  • Grupa B

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

  • Grupa C

Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 844,45 zł)

  • Grupa D

Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym" (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1.299,00 zł).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz/lub pobrania dokumentów rekrutacyjnych, mogą zgłaszać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim (pokój nr 2), w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz pod numerem telefony: 56 6841130 wew. 34.

Formularze zgłoszeniowe można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub wysłać pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie z dopiskiem: „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PROJEKT POIG"

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w zakładce po lewej stronie www.kowalewopomorskie.pl , w zakładce po lewej stronie pn. WYKLUCZENIE CYFROWE.


 

 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!