Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zbiórki publiczne nie wymagają zezwoleń

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zbiórki publiczne nie wymagają zezwoleń Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber - Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich   
18.07.2014

18 lipca 2014 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która znosi m.in. obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zostają one zastąpione zgłoszeniami publikowanymi na portalu, który zaczyna działać w dniu wejścia w życie ustawy.

Dzięki temu obywatele będą mieli bezpośredni dostęp do informacji o organizatorach zbiórek i będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia.
Zbiórki elektroniczne np. przez przelewy można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).

Oznacza to, że w internecie każdy może zbierać na co chce - bez zezwolenia i bez zgłoszenia zbiórki publicznej (chyba, że pieniądze zbierane są na cele inwestycyjne, wtedy mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe).
W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów - wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu. Tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki.  Publikacja na portalu nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni od wpływu zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni - dla zgłoszenia tradycyjną pocztą (jeśli zgłoszenia nie będą wymagały uzupełnienia).
Organizator zbiórki (tak ogólnokrajowej, jak i lokalnej) będzie mógł zgłosić zbiórkę elektronicznie lub na piśmie, przesyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zgłoszenie elektroniczne będzie bardzo proste do wypełnienia i pozwoli na szybszą rejestrację zbiórki - nawet w ciągu 3 dni (wymóg podpisania wniosku profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Wszystkie zbiórki publiczne - małe, duże, ogólnopolskie i lokalne - będą zgłaszane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL. To też ułatwi społeczną kontrolę - informacja na temat zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty i dostępny dla wszystkich.

Zgodnie z art. 1 nowej ustawy, zbiórką publiczną będzie wszelkie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na cele religijne.

Oznacza to, iż obecnie zakresem ustawy o zbiórkach publicznych nie będą objęte sytuacje przekazywania pieniędzy za pośrednictwem SMS-ów czy poprzez wpłaty na konto bankowe, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Podobnie jak obecnie zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy nie będzie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

1) na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;

2) w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

3) wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

4) wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;

5)w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w lokalach urzędów publicznych na podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub w innych zakładach pracy.

Na gruncie nowej ustawy organizatorem zbiórki będą mogły być: organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (np. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne) a także komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki - przez co najmniej 3 osoby fizyczne w trybie określonym w art. 4 uchwalonej ustawy. Istotne jest przy tym, iż w akcie założycielskim komitetu społecznego powołanego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej musi być zawarte oświadczenie założycieli komitetu o niekaralności w zakresie przestępstw wskazanych w ustawie (przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe). Dzięki zmianie organizacja zbiórek publicznych będzie pozbawiona zbędnych formalności. Organizatorzy zbiórek będą mogli się skupić na tym, co w dobroczynności najważniejsze - na zdobywaniu zaufania, za którym może pójść społeczne wsparcie.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!