Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zbiórki publiczne nie wymagają zezwoleń

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zbiórki publiczne nie wymagają zezwoleń Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber - Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich   
18.07.2014

18 lipca 2014 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która znosi m.in. obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zostają one zastąpione zgłoszeniami publikowanymi na portalu, który zaczyna działać w dniu wejścia w życie ustawy.

Dzięki temu obywatele będą mieli bezpośredni dostęp do informacji o organizatorach zbiórek i będą decydować o tym, jaka akcja dobroczynna warta jest wsparcia.
Zbiórki elektroniczne np. przez przelewy można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy jest rejestrowany).

Oznacza to, że w internecie każdy może zbierać na co chce - bez zezwolenia i bez zgłoszenia zbiórki publicznej (chyba, że pieniądze zbierane są na cele inwestycyjne, wtedy mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe).
W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i zbiórek darów - wystarczy proste zgłoszenie zbiórki na ogólnopolskim portalu. Tam też będą publikowane sprawozdania ze zbiórki.  Publikacja na portalu nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni od wpływu zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni - dla zgłoszenia tradycyjną pocztą (jeśli zgłoszenia nie będą wymagały uzupełnienia).
Organizator zbiórki (tak ogólnokrajowej, jak i lokalnej) będzie mógł zgłosić zbiórkę elektronicznie lub na piśmie, przesyłając formularz pocztą do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zgłoszenie elektroniczne będzie bardzo proste do wypełnienia i pozwoli na szybszą rejestrację zbiórki - nawet w ciągu 3 dni (wymóg podpisania wniosku profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Wszystkie zbiórki publiczne - małe, duże, ogólnopolskie i lokalne - będą zgłaszane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL. To też ułatwi społeczną kontrolę - informacja na temat zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty i dostępny dla wszystkich.

Zgodnie z art. 1 nowej ustawy, zbiórką publiczną będzie wszelkie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na cele religijne.

Oznacza to, iż obecnie zakresem ustawy o zbiórkach publicznych nie będą objęte sytuacje przekazywania pieniędzy za pośrednictwem SMS-ów czy poprzez wpłaty na konto bankowe, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Podobnie jak obecnie zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy nie będzie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

1) na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;

2) w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

3) wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

4) wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;

5)w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w lokalach urzędów publicznych na podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub w innych zakładach pracy.

Na gruncie nowej ustawy organizatorem zbiórki będą mogły być: organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (np. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne) a także komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki - przez co najmniej 3 osoby fizyczne w trybie określonym w art. 4 uchwalonej ustawy. Istotne jest przy tym, iż w akcie założycielskim komitetu społecznego powołanego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej musi być zawarte oświadczenie założycieli komitetu o niekaralności w zakresie przestępstw wskazanych w ustawie (przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe). Dzięki zmianie organizacja zbiórek publicznych będzie pozbawiona zbędnych formalności. Organizatorzy zbiórek będą mogli się skupić na tym, co w dobroczynności najważniejsze - na zdobywaniu zaufania, za którym może pójść społeczne wsparcie.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!