Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dot. artykułu "Mrówka w centrum miasta"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dot. artykułu "Mrówka w centrum miasta" Drukuj
Wpisał: Bożena Rymanowska   
05.08.2014

W związku z prowadzoną polemiką na forum „Gazety Pomorskiej " pod hasłem „Mrówka w centrum miasta" pragniemy poniżej odnieść się do podnoszonych zarzutów.

Dla terenu, na którym położona jest działka nr geodez. 217/5 i 217/8 w 0004 obr. ew. miasta Kowalewa Pom. Gmina Kowalewo Pom. nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stracił on swoją moc z dniem 31.12.2003r. Stosownie do art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegającego na budowie obiektu budowlanego wymaga, w drodze decyzji warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy nie przesądza o realizacji inwestycji, określa jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ochronę interesów osób trzecich zapewniają zapisy w dziale IV (niniejszej decyzji) „Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich" , które muszą być uwzględnione w dokumentacji projektowej . W postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy nie jest wymagana zgoda stron do wydania pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji. Sprzeciw okolicznych mieszkańców, jakkolwiek byłby doniosły, lecz nie poparty jednocześnie wykazaniem naruszenia normy prawnej nie może stanowić przeszkody w ustaleniu warunków zabudowy. Mając na uwadze to, że każdy ma prawo do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenu, właściciel jest zobowiązany do takiego jego zagospodarowania aby nie naruszać niczyjego interesu prawnego. Ochrona interesu prawnego osób trzecich wyrażona w ustawie o planowaniu przestrzennym znajduje konkretyzację w Prawie budowlanym. Stosownie do wymogów tego prawa , obiekt budowlany należy projektować, budować i utrzymywać zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający m.in. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Zgodnie z art. 35 ust.1 i ust.3 Prawa Budowlanego -przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ (Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu) sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, a w razie stwierdzenia naruszeń nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości , określając termin ich usunięcia , a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W tym miejscu należy podkreślić ,że właściciel nieruchomości uzyskał pozytywną decyzje o warunkach zabudowy na planowane zamierzenie inwestycyjne. W pkt dotyczącym warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ustalono:

obsługa komunikacyjna - projektowanym zjazdem o charakterze publicznym z drogi gminnej (ul. M .Konopnickiej) na warunkach jej zarządcy.

W decyzji dotyczącej lokalizacji zjazdu z drogi gminnej z dnia 27 sierpnia 2013 roku określono szczegółowe warunki dotyczące zarówno lokalizacji jak i budowy zjazdu z drogi wewnętrznej. Zgoda dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji zjazdu na wysokości skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II (wg zał. załącznika mapowego do decyzji z dnia 27.08.2013r).

Zarządca drogi nie wydawał i nie wyda zgody na lokalizację zjazdu publicznego na wysokości wejścia do szkoły.

Na podstawie posiadanych przez nas dokumentów możemy stwierdzić ,że właściciel nieruchomości mógł ubiegać się także o ustanowienie tzw. służebności drogi koniecznej przez teren na którym zlokalizowany jest obiekt Biedronki - istniejący wjazd od ul. Bat. Chłopskich.

W żaden sposób nie możemy odnieść się do sposobu zagospodarowania w obrębie granic działki, z uwagi na to że projekt zagospodarowania będący elementem projektu budowlanego ( także m.in. w zakresie obsługi komunikacyjnej ) winien być sprawdzony z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy przez organ wydający pozwolenie na budowę.

Ponadto informujemy, że parking dla samochodów osobowych, w obrębie wejścia do szkoły podstawowej zlokalizowany jest w znacznej części na gruntach prywatnych (były młyn), co zostało potwierdzone przez uprawnionego geodetę. Gmina nie była inwestorem tej inwestycji, gdyż grunty na których zlokalizowana jest ulica M. Konopnickiej nabyła od Skarbu Państwa. Na dzień dzisiejszy rozważane są możliwości usytuowania miejsc parkingowych w tym obrębie tylko i wyłącznie w granicach pasa drogowego.

Aktualny stan prawny obrazuje załącznik mapowy.

Z up.Burmistrza
Bożena Rymanowska
Kierownik Referatu techniczno-Inwestycyjnego
i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.

mrowka_001_05_08_14.jpg

 

mrowka_002_05_08_14.jpg

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!