Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżety sołeckie na rok 2015

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżety sołeckie na rok 2015 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.09.2014
napole_00_26_09_14.jpgKoniec sierpnia i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2015r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już szósty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. 
Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20% wydatków. Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59 tys.zł., za 2011 w wys. 62tys, a za 2012 w wys. prawie 94tys.zł. Decyzją burmistrza, po konsultacjach z sołtysami i radnymi wszystkie nagrody trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich. 
Sprawozdanie za 2013 zostało złożone do ministerstwa finansów. Jest już po pozytywnej weryfikacji. Ufam, że lada chwila otrzymamy odpowiedni bonus (95tys.zł). W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Nowy fundusz wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji- podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski - Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od kilkunastu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Budżet sołecki to dobra praktyka. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzielą środki, a sołtys z radą sołecką realizuje uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Mieszkańcy mogą decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze. Biorą odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażują się w życie wsi.

Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2015 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota prawie 375tys.zł. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby mieszkańców. Najmniej liczne sołectwo - Mariany (153 osoby) dysponuje kwotą 10.577zł, natomiast największe - Wielka Łąka (761 osób) dzieli prawie 29tys. Dla ciekawości w ubiegłym roku (stan na 31.06) najmniej liczne było sołectwo Lipienica -156 osób, w 2012 również Lipienica 151, a w 2011 były to Mariany- 149 osób.

Korzystając z okazji dokonuje się również przesunięć w środkach budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków (remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Jako ostatnie zebranie w dniu 26 września br. odbyło sołectwo Napole. Podsumowując mijający rok ustalenie na co wykorzystana będzie pozostała kwota z obecnego budżetu wymagało aż glosowania. Część obecnych proponowała spotkanie integracyjne, część zakup opryskiwacza, a jeszcze inna grupa mieszkańców proponowała przeznaczyć niewykorzystane środki na wykoszenie poboczy. Najwięcej zwolenników miała ostatnia wersja. Dzieląc budżet na 2015r. z kwoty 14473zł zaplanowano środki na utrzymanie dróg i chodnika, wsparcie dla szkół, klubu sportowego, strażaków i na spotkanie integracyjne. Planowane są tez prace porządkowe przy przydrożnej figurce.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za utrzymanie w odpowiedniej kulturze chodnika, natomiast radny Wiesław Kraśniewski przedstawił zasady ubiegania się o trwałą modernizację dróg gminnych.

napole_01_26_09_14.jpg
napole_02_26_09_14.jpg

23.09. Mieszkańcy Kiełpin z kwoty przyszłorocznego budżetu w wys. 14tys.zł. zagwarantowali środki na utrzymanie terenów zielonych, dróg i świetlicy. Planują zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

W dyskusji Burmistrz Miasta poinformował o działaniach samorządu w temacie budowy chodnika przy drodze krajowej od Pluskowęs do Dylewa. Podkreślał, że dobre czasy dla budowy chodników minęły. Zarządcy dróg nie mają już środków na partycypowanie w kosztach. Przepisy prawne również nie są zbyt korzystne, gdyż zabraniają tego typu inwestycji na gruntach klasy I-III.

W tym roku na terenie sołectwa samorząd gminy dokonał modernizacji strzelnicy gminnej, na którą otrzymał dofinansowanie w wysokości 75% kosztów.

kielpiny_23_09_14_001.jpg
kielpiny_23_09_14_002.jpg

22.09. we wsi Srebrniki, pod nieobecność sołtysa zebranie sprawnie poprowadził p. Zbigniew Falkiewicz. Zdecydowano o zakupie jeszcze w tym roku kolejnego kursu kamienia i podzielono budżet na 2015., który wyniesie 14.600zł. Tradycyjnie najwięcej środków pochłonie utrzymanie dróg. Nie zabraknie również pieniędzy na spotkania integracyjne i na dożynki. W tym roku samorząd dokonał zmodernizowania drogi na Lądy, która jest ujęta w uchwale rady z 2012r. w spr. wyboru dróg do trwałego zmodernizowania. W kosztach, które wyniosły ponad 700tys.zł partycypowało sołectwo zakupem kamienia za kwotę 29tys.zł oraz marszałkowski fundusz "Z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej" kwotą 80 tys.zł.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, że Srebrniki mają krótką, ale bardzo trudną sieć dróg. Roczny koszt odśnieżania wyniósł w minionym sezonie 6tys.zł. Remont drogi na Lądy powinien poprawić tę sytuację.

srebrniki_22_09_14_001.jpg
srebrniki_22_09_14_002.jpg
 
srebrniki_22_09_14_003.jpg
19.09.2014r. - mieszkańcy Borówna w 2015r. dysponować będą kwotą 17409zł. Praktycznie w całości przeznaczą ją na modernizację dróg. Wesprą również strażaków, szkołę, sportowców i emerytów. W ciągu roku we wsi przebudowano dwie drogi gminne o łącznej długości 1,2km. Największym marzeniem Borównian jest własna świetlica wiejska.

Obecny na zebraniu Burmistrz Andrzej Grabowski zapewnił, że świetlica w Borównie oraz w Piątkowie to dwa obiekty planowane przez samorząd do wybudowania w kolejnej perspektywie środków unijnych. Wieś Borówno to dynamicznie rozwijająca się osada. Przybywa tu najwięcej domków jednorodzinnych. Zrozumiała jest troska o stan dróg i bezpieczeństwo, czyli budowa chodników i oświetlenie ulic.

borowno_19_09_14_001.jpg
borowno_19_09_14_002.jpg

 

18.09.2014r. - we wsi Frydrychowo największym problemem są wałęsające się psy. Właściciel nie potrafi, a może nie chce zabezpieczyć swojej posesji. Niestety interwencje policji na niewiele się zdają.

W planach na rok 2015 mieszkańcy chcieliby oprócz remontów dróg z kwoty prawie 19tys.zł. zabezpieczyć środki także dla straży, szkół, na spotkania integracyjne i prace porządkowe. Istnieje również potrzeba uporządkowania w czynie społecznym kolejnej przydrożnej figurki.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za wzorowe utrzymywanie ścieżki pieszo-rowerowej.

frydrychowo_18_09_14_001.jpg
frydrychowo_18_09_14_002.jpg

18.09.2014r. - chociaż budżet wsi Zapluskowęsy to jedyne 12tys.zł, to jak się chce to wiele można za to zrobić. Sołtys Jan Trzciński wraz z radą sołecką zaplanował środki i na drogi i na drobne przyjemności (wsparcie pań z KGW, szkół,). Mieszkańcy bardzo troszczą się o bezpieczeństwo pieszych. Samorząd gminy właśnie przystąpił do wykonania odcinka chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Odrodzenia w kierunku Martyńca. Również wspólnie z 5 samorządami modernizuje drogę powiatową do Wąbrzeźna. W ramach unijnego projektu oprócz nowej nawierzchni powstanie w terenie zabudowanym chodnik. Chodnik w dalszej części, aż do granicy gminy powstanie po zakończeniu inwestycji już z inicjatywy samorządu gminy.

zapluskowesy_18_09_14_001.jpg
zapluskowesy_18_09_14_002.jpg
17.09.2014r. - mieszkańcy wsi Pluskowęsy sprawnie podzielili kwotę 18tys.zł. W duże mierze trafi on na drogi. Największą bolączką jest problem z podorywaniem dróg. Są one nieprzejezdne, nie można wywozić płodów rolnych. W dyskusji debatowano nad koniecznością wyznaczania granic przez biegłych geodetów i ponoszenia kosztów. Przecież łatwiej byłoby po prostu przestrzegać wytyczonych kamieni granicznych.

Burmistrz Miasta podziękował aktywistkom z tej wsi, które działając w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju KGW Pluskowęsy aktywnie udzielają się biorąc udział w imprezach gminnych. Serwowały smaczne posiłki w czasie dożynek gminnych jak i w trakcie Festynu „Zdrowe i piękne bo nasze" zorganizowanego w ramach Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy. Również młodzież uświetnia swoimi występami nasze uroczystości. Sołtys Katarzyna Jaguś podziękowała mieszkańcom za dbanie o chodniki i o drogi.

pluskowesy_17_09_14_001.jpg
pluskowesy_17_09_14_002.jpg
 pluskowesy_17_09_14_003.jpg

16.09.14- w czasie zebrania mieszkańcy wsi Mlewiec podsumowali odbyte dwa dni wcześniej dożynki parafialne. Sołtys Jerzy Śliwka wspólnie z radą sołecka zaproponowali podział kwoty 12tys.zł. przyszłorocznego budżetu ze wskazaniem na utrzymanie dróg gminnych i utrzymaniem świetlicy wiejskiej. Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że ubiegłoroczny remont świetlicy pochłonął prawie 200tys.zl. i powinna być ona należycie wykorzystana na rzecz mieszkańców.

 

mlewiec_16_09_14_001.jpg
mlewiec_16_09_14_002.jpg
09.09.2014r.  -  mieszkańcy Chełmonia jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez sołtysa Piotra Bender projekt budżetu. W kwocie 15tys. zabezpieczono środki na utrzymanie dróg, świetlicy wiejskiej i imprezy integracyjne. W dyskusji omówiono najpilniejsze potrzeby wsi, m.in. potrzebę uporządkowania parku czy destruktowania dróg. Podsumowując mijający rok sołtys podziękował burmistrzowi za przeprowadzone remonty w obiektach wiejskich. Gorąco dyskutowano na temat rozpoczętej w tej wsi inwestycji powiatowej, czyli budowie chodnika. Zabiegi o budowę tego obiektu czyniło sołectwo oraz burmistrz miasta od kilkunastu lat. Njestety, obecnie inwestycja wywołuje sporo emocji. Na uwagi dot. pierwotnej lokalizacji chodnika, miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia, czy dalszej inwestycji ani burmistrz, ani sołtys nie byli wstanie udzielić odpowiedzi. Samorząd gminy nie dysponuje żadną dokumentacją, czy informacjami na jej temat.

Jednogłośnie przyjęto również zmiany w dokumencie "Plan Odnowy Miejscowości", które pozwolą na ubieganie się o środki unijne parafii Chełmonie.

chelmonie_09_09_14_001.jpg
chelmonie_09_09_14_002.jpg
 
chelmonie_09_09_14_003.jpg

 

11.09.2014r. - Zebranie w Pruskiej Łące sprawnie, w czasie nieobecności sołtysa, poprowadził Józef Lewandowski. Budżet w kwocie 20tys.zł przeznaczono przede wszystkim na drogi. Planowana jest też budowa śmietnika przy świetlicy wiejskiej. Obecnie trwa inwestycja ułożenia asfaltu na drodze W. Łąka-Szewa. Sołectwo zagwarantowało swój wkład w wys. 8tys.zł. W obowiązującej uchwale rady miejskiej czeka jeszcze jedna droga do utwardzenia przez samorząd. Sołectwo to posiada jedną z najdłuższych sieci dróg.

W dyskusji mieszkańcy narzekali na nieprzyjemne zapachy z wylewanych na pola odpadów browarnianych oraz na wycofane przez przewoźnika popołudniowe autobusy. Samorząd zabezpiecza dowóz dzieci do szkoły podstawowej jak i do gimnazjum. Kupuje bilet autobusowy lub zwraca rodzicom za dowóz własny. Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają problem z dojazdem w kierunku Torunia.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta zachęcał do zorganizowania dowozu wspólnego. Szkoły średnie też mają subwencję na ucznia i może powinny wyjść uczniom naprzeciw, bo im uciekną.

pruska_laka_15_09_14_001.jpg
pruska_laka_15_09_14_002.jpg
pruska_laka_15_09_14_003.jpg

12.09.2014r. - Sołectwo Mariany obradowało  Jest to jedno z najmniejszych i najmniej licznych sołectw. Ma przez to najmniejszy budżet. Plusem tej wsi jest też najkrótsza sieć dróg gminnych- 3km., gdzie np. inne mają nawet 19km. W roku 2015, zgodnie z uchwałą rady miejskiej samorząd gminy modernizować będzie tamtejszą drogę. Wówczas będzie to pierwsze sołectwo w gminie, które będzie miało wszystkie drogi gminne utwardzone asfaltem.

W tym roku samorząd pozyskał dofinansowanie i w sołectwie pojawił się nowy plac zabaw. Na remizo- świetlicy pojawił się nowy dach. Mariany zaś zdobyły trzecie miejsce w konkursie na ozdobę dożynkową.

mariany_12_09_14_001.jpg
mariany_12_09_14_002.jpg
   
W dniu 12.09.2014r.  Sołtys Ryszard Lipiński i mieszkańcy wsi Mlewo dzielili budżet. W roku 2015 dysponować będą kwotą 16750 na utrzymanie dróg, WDK i na spotkania integracyjne.

W mijającym roku sołectwo otrzymało nagrodę w konkursie "Przywracamy urok naszej gminie" i na "Najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną". Z tegorocznych oszczędności zakupiony zostanie kamień, który rozsypany będzie na drogę gminną. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował za troskę o stan dróg oraz za dobrą współpracę z samorządem. Mlewo było gospodarzem letnich wakacji dla dzieci, próbnego alarmu rajdu rowerowego.

Informację o dopłatach z ARIMR złożyła również kierownik Maria Wiśniewska.

mlewo_12_09_14_001.jpg
mlewo_12_09_14_002.jpg

W dniu 06.09.14 w Piątkowie sołtys Marylena Lewandowska i aktywistki pochwaliły się tegorocznymi sukcesami: Nagroda Publiczności za wieniec dożynkowy i kurs kamienia za I miejsce w turnieju sprawnościowym wsi. Mieszkańcy odnowili również figurkę w centrum wsi i doposażyli plac zabaw. Największym marzeniem jednak jest własna świetlica. Obecnie wszystkie spotkania odbywają się w metalowym kontenerze udostępnionym przez jedna z mieszkanek.

Dzieląc środki finansowe (14tys.zł) na rok 2015 największą pulę przeznaczono na utrzymanie dróg i terenów zielonych. Zaplanowano również zakup kuchni gazowej i kilka spotkań integracyjnych.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziwiał również odnowiony w dniu zebrania przystanek autobusowy.

piatkowo_06_09_14_001.jpg
piatkowo_06_09_14_002.jpg
piatkowo_06_09_14_003.jpg

Mieszkańcy Sierakowa w dniu 05.09.14 podsumowali mijający rok i podzielili kwotę 16tys.zł, jaką mają zagwarantowaną na rok 2015. Najważniejsze pozycje w ich budżecie to utrzymanie dróg wiejskich. Sołectwo z dochodów własnych (świetlica) spłaca zadłużenie zaciągnięte na remont kuchni. W mijającym roku samorząd sfinansował zakup nowego placu zabaw, a w przyszłym planuje utwardzenie placu przy budynku z przeznaczeniem na parking oraz docieplenie obiektu wraz z nową elewacją.

Przewodnicząca KGW Marta Pawlik Śliwa poinformowała o pozyskanych środkach finansowych na przeprowadzenie kursu fotograficznego wraz ze zorganizowaniem wystawy ukazującej historię tej wsi.

Wśród zaproszonych osób był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i kier. ARiMR Maria Wiśniewska.

sierakowo_05_09_14_001.jpg
sierakowo_05_09_14_002.jpg
 
sierakowo_05_09_14_003.jpg

04.09.2014r. - wieś Lipienica dysponuje budżetem w wysokości 10.727zł Jest to najmniejsza wieś w gminie, ale bardzo prężna. Tylko w mijającym roku zorganizowano Dzień Kobiet oraz uroczyste poświęcenie odnowionej figurki. Drużyna piłkarska oraz strażacy sieją postrach w czasie zawodów gminnych, a w czasie ostatnich dożynek ich wieniec również odebrał nagrodę. Wszystko dzięki dobrej współpracy rady sołeckiej ze strażakami.

Burmistrz Miasta pochwalił sołectwo za bardzo dobrą gospodarkę utrzymywania i odśnieżania dróg. W przyszłym roku straż świętować będzie jubileusz 70-lecia powstania i mieszkańcy już planują w jaki sposób włączą się do przygotowań. Na pierwszy ogień pójdzie odświeżenie świetlicy wiejskiej poprzez cyklinowanie podłóg czy nowe karnisze.

 

lipienica_04_09_14_001.jpg
lipienica_04_09_14_002.jpg

03.09.2014r. - wieś Nowy Dwór sprawnie podzieliła kwotę 13tys.500zł. na najpilniejsze potrzeby: drogi, festyn, strażacy, kolarze, szkoła. Sołtys Zofia Turowska wspólnie z mieszkańcami podziękowała Burmistrzowi Miasta za zmodernizowanie drogi w kierunku Kamionek. Część przebiega przez sołectwo Nowy Dwór. Mieszkańcy również apelowali o nie podorywanie dróg gminnych. Dużym problemem są zbyt szybko jadące pojazdy wywożące urobek z kopalń kruszywa. Jest nie tylko hałas, ale i kurzawa. Już niedługo zakończą się koncesje na wydobycie piasku i wówczas właściciele kopalń przystąpią do i poprawy nawierzchni dróg.

Na zaproszenie sołtysa wsi Nowy Dwór w zebraniu uczestniczył oprócz Burmistrza miasta i kier. ARiMR również sołtys z sąsiedniego Mlewa. Obie wsie należą do tej samej parafii (Kiełbasin), gdzie od pewnego czasu planowane jest ustawienie figurki przydrożnej we wsi Nowy Dwór.

nowy_dwor_03_09_14_001.jpg
nowy_dwor_03_09_14_002.jpg

02.09.2014r. - zebranie odbyła wieś Chełmoniec. Sołtys Małgorzata Eliasz jednym tchem wymieniła sukcesy jakie odniosło sołectwo na przełomie 2013/2014r. Były one imponujące. W czasie Dożynek zdobyli I miejsce za wieniec i I w turnieju sprawnościowym sołectw. Strażacy przekazali na rzecz sołectwa kwotę 5tys. jaką jednostka otrzymała z okazji 90-lecia istnienia. Sołectwo dołoży 4tys. i w centrum wsi powstanie altana drewniana potrzebna do spotkań na świeżym powietrzu.

Budżet na 2015r. w wysokości prawie 13tys. podzielony został na najpilniejsze potrzeby wsi: utrzymanie przejezdności dróg i codzienne funkcjonowanie świetlicy wiejskiej.

W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, kier. ARiMR Maria Wiśniewska oraz radny Michał Klafczyński.

chelmoniec_02_09_14_001.jpg
chelmoniec_02_09_14_002.jpg
29.08.2014r.- obradowało na zebraniu sołectwo Wielka Łąka. Jest to najliczniejsza wieś, przez co ma największy budżet. Kwotę 28tys.zł. mieszkańcy podzielili sprawiedliwie według potrzeb. Dostanie straż, szkoła i klub sportowy. Starczy również na wspólne festyny oraz utrzymanie terenów zielonych we wsi. Największa pula zabezpieczona została na modernizacje dróg. Największą bolączką dla mieszkańców jest stan dróg powiatowych. Ich stan od 2010r. jest bardzo zły, a zmian na lepsze nie widać. Burmistrz Miasta zachęcił do korzystania z Orlika oraz z Centrum Rekreacji i Sportu. W roku 2014 rozpoczęła się w tej wsi poważna inwestycja. Remontowany jest odcinek drogi Wielka Łąka- Szewa o długości 3.160km. o wartości 1mln. 235tys.zł. Sołectwo z własnych środków sfinansowało część podbudowy o wartości 44tys.zł.

Obecna na zebraniu Maria Wiśniewska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała przybliżone termin wypłaty dopłat do rolnictwa.

w_laka_29_08_14_001.jpg
w_laka_29_08_14_002.jpg

27.08.2014r. - W Elzanowie sołtys Gabriel Gimiński i mieszkańcy z kwoty 14tys.zł. zabezpieczyli środki na remont dróg i utrzymanie chodnika. Poważną inwestycją jest wymiana wiaty przystankowej. Obecna straszy, a nawet jest zagrożeniem dla użytkowników. Duże emocje wywołała zmiana uchwały o kolejności dróg do destruktowania. Zgromadziła ona prawie wszystkich mieszkańców dwóch dróg. Większość zadecydowała.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za dbanie o należyty wygląd i przejezdność chodnika. Figurka w centrum wsi jest wizytówką Elzanowa i powinna być otoczona należytą troską. Drogi nie powinny być podorywane i zanieczyszczane błotem wywożonym z pól. Zachęcał do uczestniczenia w zebraniach wiejskich. Kier. ARiMR w Golubiu Dobrzyniu przybliżyła zasady ubiegania się o dopłaty rolnicze na kolejny rok.

elzanowo_28_08_14_001.jpg
elzanowo_28_08_14_002.jpg

26.08.2014r. - obradowało sołectwo Wielkie Rychnowo. W przyszłym roku będą dysponować kwotą ponad 28tys.zł. Największa część z niej przeznaczona została na zakup kamienia wapiennego. Nie zapomniano o strażakach, kolarzach i zabawach integracyjnych. Sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce w tej wsi od poprzedniego, budżetowego zebrania przedstawił sołtys Zdzisław Czarnomski. Oprócz inwestycji najważniejszym był Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Miasta, festyn z okazji otwarcia drogi. Sołectwo otrzymało podziękowania za współpracę od członków UKS Sokół oraz od dyrektora szkoły podstawowej.

W czasie dyskusji mieszkańcy poruszali temat modernizacji dróg w sołectwie. Zachęcali Burmistrza do poczynienia zabiegów celem pozyskania kolejnych lamp hybrydowych. W ich wsi kilka się przyda.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że w Wielkim Rychnowie w minionym okresie wykonano kilka poważnych inwestycji z udziałem budżetu gminy. Wybudowano kanalizację, ułożono kostkę polbrukową na drodze osiedlowej, strażakom wybudowano kolejny garaż wraz z wieżą obserwacyjną, świetlica zyskała nowy dach, zmodernizowano boisko i doposażono świetlicę wiejską w klimatyzację i wentylację, w zmywarkę gastronomiczną, patelnię elektryczną, 130 krzeseł i 25 zestawów piknikowych. Najważniejszą jednak była modernizacja drogi w kierunku Kamionek, która dwa dni temu była uroczyście odbierana.

rychnowo_26_08_14_001.jpg
rychnowo_26_08_14_002.jpg
rychnowo_26_08_14_003.jpg
rychnowo_26_08_14_004.jpg

26.08.2014r. - mieszkańcy wsi Szychowo podzielili kwotę 13390zł sprawnie i bez uwag. Podstawą było zagwarantowanie wkładu własnego na modernizację drogi Szychowo- Mariany, która będzie w przyszłym roku prowadzona przez samorząd oraz na poprawę nawierzchni drogi Szychowo- Bielsk.

Wieś jest tegorocznym współorganizatorem Dożynek Parafialno- Gminnych. Mieszkańcy podtrzymali deklarację sołtysa o pomocy. Nadal największą bolączką tej małej społeczności jest natężenie ruchu oraz stan nawierzchni drogi krajowej. Ustawione znaki ograniczające prędkość nie są respektowane. Mieszkańcy podziękowali Burmistrzowi za ustawienie oznakowań informujących o drogach podporządkowanych.

szychowo_26_08_14_001.jpg
szychowo_26_08_14_002.jpg

25.08.2014r. - sołectwo Kowalewo to rolnicy posiadający swoje grunty w obrębie ewidencyjnym miasta. Dzieląc kwotę prawie 21tys.zł. nie zapomniano o organizacjach społecznych i bieżącym utrzymaniu dróg. Jeszcze w tym roku planowane są dwa spotkania integracyjne z okazji otwarcia nowej drogi (ul. Kościuszki) oraz nowego chodnika przy ul. Drzymały. Obie te inwestycje były długo wyczekiwane przez mieszkańców.

Na wniosek Burmistrza Miasta uczczono chwilą ciszy pamięć mieszkanki śp. Felicji Rzymkowskiej, która przyczyniła się do remontu ulicy Kościuszki oddając pod poszerzenie swój grunt.

sol_kowalewo_26_08_14_001.jpg
sol_kowalewo_26_08_14_002.jpg
sol_kowalewo_26_08_14_003.jpg
Jako pierwsze swoje zebranie odbyło w dniu 22.08.2014r. sołectwo Bielsk. Mieszkańcy największe środki z budżetu, który wyniesie prawie 17tys.zł., przekazali na modernizacje drogi w kierunku Chełmońca, która to jest obecnie na pierwszym miejscu do asfaltowania i będzie robiona w 2015r.. Sołectwo musi zabezpieczyć kamień na profilowanie. W mijającym roku sołectwo musiało nagle wyremontować dwa przepusty pod drogami gminnymi. Samorząd skredytował im wydatki, które zostaną pokryte z kolejnych budżetów. W kosztach naprawy partycypowała również spółka wodna w Bielsku. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta zachęcał mieszkańców do organizacji sołeckich imprez, udziału w konkursach, skorzystania z sms-owego systemu powiadamiania i podziękował za bardzo dobrze prowadzona gospodarkę śmieciową. Obecna na spotkaniu kier. ARiMR oddz. Golub Maria Wiśniewska poinformowała o możliwością skorzystania z programów na dofinansowanie rolnictwa.
bielsk_22_08_14_001.jpg
bielsk_22_08_14_002.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!