Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesienne nawożenie pól

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesienne nawożenie pól Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
19.09.2014
Okres jesienny to czas kiedy rolnicy przygotowują swoje pola do następnego sezonu wegetacyjnego i  je nawożą.  Często robią to nawozem naturalnym pochodzącym od zwierząt gospodarskich tj. obornikiem, gnojówką i gnojowicą. 

W ostatnim okresie do tut. Urzędu Miejskiego  wpłynęło wiele skarg na unoszące się zapachy związane z nawożeniem pól, na co wpływ ma również  utrzymująca się w ostatnim okresie aura  tj. suche  powietrze oraz wiatry. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że o ile zapachy te sprawiają niemiłe doznania węchowe,  są nie szkodliwe.

Stosowanie nawozów naturalnych regulują odpowiednie przepisy  prawne:

1. Ustawa  z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu ( Dz.U. Nr. 147, poz. 1033 z późn zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów naturalnych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania ( Dz.U. nr 80 poz. 479 z późn. zm.).

Z przepisów tych wynika , że nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od 1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, folie).

Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

Jedyne obwarowania dotyczące stosowania nawozów i gnojowicy dotyczą odległości od jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50ha, cieków wodnych, rowów o szerokości powyżej 5 m, kanałów  oraz ujęć wody. 

W zakresie wątpliwości dotyczących  składowania  nawozów  na pryzmach tut. Urząd otrzymał wyjaśnienie tej kwestii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Golubiu -Dobrzyniu.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że  zapisy  wspomnianych wcześniej aktów prawnych nie precyzują jednoznacznie zasad składowania obornika na pryzmie. Niemniej  jednak w odniesieniu do tego nawozu naturalnego zastosowanie ma art. 25 ust 2 ustawy o nawozach i nawożeniu, który stanowi, iż nawozy ( również obornik) mogą być  składowane na pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu. Obowiązkiem  producentów rolnych jest bowiem zabezpieczenie ułożonego nawozu w taki sposób, aby wycieki z obornika nie przedostawały się do gruntu.  Mając na uwadze bezpieczeństwo środowiska pryzmy, nie mogą być układane na terenie piaszczystym i podmokłym, w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych.

Szczegółowe zasady składowania obornika na pryzmach zostały określone w aktach prawnych wyłącznie  w odniesieniu do terenów OSN . Rolnicy prowadzący swoją działalność na takim terenie mogą złożyć obornik na pryźmie bezpośrednio na gruncie, jednak nie dłużej niż przez okres 12 tygodni z jednoczesnym zachowaniem warunków przewidzianych dla tego typu przechowywania.

Warunki przechowywania gnojówki i gnojowicy  w zbiornikach są również  uregulowane prawnie  w w/w ustawie.  Ponadto lokalizacja tych urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR), który jest zbiorem zaleceń w zakresie ochrony środowiska, gruntów rolnych, wód i powietrza.

Z up. Burmistrza

Kierownik Referatu OŚRiEG

Edyta Jasińska

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!