Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jesienne nawożenie pól

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jesienne nawożenie pól Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
19.09.2014
Okres jesienny to czas kiedy rolnicy przygotowują swoje pola do następnego sezonu wegetacyjnego i  je nawożą.  Często robią to nawozem naturalnym pochodzącym od zwierząt gospodarskich tj. obornikiem, gnojówką i gnojowicą. 

W ostatnim okresie do tut. Urzędu Miejskiego  wpłynęło wiele skarg na unoszące się zapachy związane z nawożeniem pól, na co wpływ ma również  utrzymująca się w ostatnim okresie aura  tj. suche  powietrze oraz wiatry. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że o ile zapachy te sprawiają niemiłe doznania węchowe,  są nie szkodliwe.

Stosowanie nawozów naturalnych regulują odpowiednie przepisy  prawne:

1. Ustawa  z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu ( Dz.U. Nr. 147, poz. 1033 z późn zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów naturalnych oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania ( Dz.U. nr 80 poz. 479 z późn. zm.).

Z przepisów tych wynika , że nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od 1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, folie).

Nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych.

Jedyne obwarowania dotyczące stosowania nawozów i gnojowicy dotyczą odległości od jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50ha, cieków wodnych, rowów o szerokości powyżej 5 m, kanałów  oraz ujęć wody. 

W zakresie wątpliwości dotyczących  składowania  nawozów  na pryzmach tut. Urząd otrzymał wyjaśnienie tej kwestii z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Golubiu -Dobrzyniu.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że  zapisy  wspomnianych wcześniej aktów prawnych nie precyzują jednoznacznie zasad składowania obornika na pryzmie. Niemniej  jednak w odniesieniu do tego nawozu naturalnego zastosowanie ma art. 25 ust 2 ustawy o nawozach i nawożeniu, który stanowi, iż nawozy ( również obornik) mogą być  składowane na pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu. Obowiązkiem  producentów rolnych jest bowiem zabezpieczenie ułożonego nawozu w taki sposób, aby wycieki z obornika nie przedostawały się do gruntu.  Mając na uwadze bezpieczeństwo środowiska pryzmy, nie mogą być układane na terenie piaszczystym i podmokłym, w odległości większej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych.

Szczegółowe zasady składowania obornika na pryzmach zostały określone w aktach prawnych wyłącznie  w odniesieniu do terenów OSN . Rolnicy prowadzący swoją działalność na takim terenie mogą złożyć obornik na pryźmie bezpośrednio na gruncie, jednak nie dłużej niż przez okres 12 tygodni z jednoczesnym zachowaniem warunków przewidzianych dla tego typu przechowywania.

Warunki przechowywania gnojówki i gnojowicy  w zbiornikach są również  uregulowane prawnie  w w/w ustawie.  Ponadto lokalizacja tych urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR), który jest zbiorem zaleceń w zakresie ochrony środowiska, gruntów rolnych, wód i powietrza.

Z up. Burmistrza

Kierownik Referatu OŚRiEG

Edyta Jasińska

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!