Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka   
03.10.2014

  W dniu 15 września br. zakończono rekrutację beneficjentów ostatecznych do projektu pn. . „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" 

Ogółem złożono 162 wnioski w następujących grupach docelowych:

 logo_wwpe_13_07_14.jpg

Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych

  1. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

  2. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 844,45 zł)

  3. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym" (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,00 zł)

W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków. W dniu 9 października br. zbierze się Komisja ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera i dostępu do Internetu w ramach Projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", która ostatecznie zaakceptuje listę Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

Wszyscy zakwalifikowani do Projektu Beneficjenci Ostateczni zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie.

Kierownik Projektu
Joanna Krasicka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"

  

 


 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!