Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zaległe deklaracje

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zaległe deklaracje Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
10.10.2014
deklaracje_2014.pngNowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pom.,  został  wdrożony 1 lipca 2013 roku. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia na rzecz gminy opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stanowiącej iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady  komunalne,  ustala  się  stawkę w zależności od rodzaju i ilości posiadanych pojemników. Pierwsze deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało złożyć do 31  stycznia  2013r., natomiast drugie po zmianie stawek do 15 marca 2014r.     Przypominamy, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie przewiduje sytuacji,  w której osoby władające  daną nieruchomością uchylają się od płacenia należności. Dlatego też prowadzona jest weryfikacja systemu i wszczynane są postępowania wobec osób, które nie złożyły deklaracji lub podały nieprawdziwe dane (np. poprzez wpisanie mniejszej ilości osób niż faktycznie zamieszkuje daną nieruchomość).

 Na   podstawie  art. 6 o  ustawy  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz., 1399 ze zm.), w razie niezłożenia przedmiotowej deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych, Burmistrz Miasta określa, w drodze decyzji,  wysokość należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia pierwszej deklaracji, opłaty będą naliczane za okres 8 miesięcy, tj. od 01.07.2013r. kiedy nowy system zaczął funkcjonować do 28.02.2014r. gdy nastąpiła zmiana stawek. W przypadku niezłożenia drugiej deklaracji okres ten będzie liczony od 01.03.2014r. do dnia złożenia deklaracji.

Wobec braku zadeklarowanej liczby osób zamieszkującej daną nieruchomość oraz zobowiązania właściciela nieruchomości do segregacji odpadów, podstawą ustalenia opłaty będą dane meldunkowe oraz wysokość opłaty za odpady komunalne zbierane  w sposób nieselektywny. Stawka ta została uchwalona uchwałą Nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012r., na 20zł miesięcznie

Osoby, które mają problem z regulowaniem opłat na bieżąco oraz już posiadające zadłużenie mogą uzyskać pomoc w jego spłacie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie długu na raty.

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci skorzystania z pomocy przy wypełnianiu deklaracji, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego, ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 8 (pawilon sportowy, od strony stadionu), tel. 566841024 wew.60.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!