Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na opiekuna świetlic komputerowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na opiekuna świetlic komputerowych Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka  Kierownik Projektu   
21.10.2014
logo_wwpe_13_07_14.jpg
W związku z realizacją projektu pt. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Inclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka 2007 - 2013, ogłasza się nabór na opiekuna świetlic komputerowych.
I. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie, obejmująca okres od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r.

II. Miejsce pracy:
Jednostki publiczne Gminy Kowalewo Pomorskie (Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące, Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach, Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim, Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, Świetlica w Pruskiej Łące i Świetlica w Mlewie ).

III. Zakres zadań:
a) prowadzenie listy obecności dzieci i młodzieży korzystających z komputerów oraz opieka nad dziećmi w trakcie zajęć
b) reagowanie na ewentualne usterki podczas zajęć,
c) pomoc osobom w użytkowaniu sprzętu i oprogramowania podczas zajęć,
d) opieka nad powierzonymi zasobami pracowni,
e) dbanie o utrzymanie porządku w świetlicach komputerowych,
f) prowadzenie 2h dyżurów w ciągu miesiąca w każdej jednostce publicznej,
g) nadzór nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu podczas zajęć
h) współpraca z kierownikiem projektu.

IV. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, przynajmniej licencjat (studia w trakcie)
b) dobra znajomość z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego oraz obsługi oprogramowania,
(doświadczenie zawodowe).

V. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność, odpowiedzialność, uprzejmość, komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) doświadczenie w pracy z dziećmi.

VI. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) C V
c) kserokopie dokumentów poświadczających niezbędne wymagania,
d) oświadczenie z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)".

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Miejski w Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pow. Golubsko-dobrzyński, w terminie do dnia 28 października 2014 r. do godz. 12,00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na opiekuna świetlic komputerowych".

Oferty, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim oraz na stronie internetowej miasta.

Z wybranymi osobami (2) zostaną zawarte umowy zlecenia .

Osobami uprawnionymi do udzielania wszelkich informacji w sprawie naboru są Pani Joanna Krasicka tel. 56 6841130 wew. 34 oraz Pani Edyta Jasińska tel. 56 6841130 wew. 38

Wynagrodzenie zatrudnionych osób będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z Budżetu Państwa.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!