Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Profil Zaufany

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego Drukuj
profil_zaufany_logotyp_000_15_01_15.jpg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców" realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.

Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki.

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.

Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Urzędzie Miasta w Kowalewie Pomorskim nie wychodząc z domu?

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:

 • informację w sprawie podatku od nieruchomości
 • deklarację na podatek od nieruchomości
 • deklarację na podatek od środków transportowych
 • deklarację na podatek rolny
 • deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • dodatki mieszkaniowe
 • dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 • wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • informację w sprawie podatku rolnego
 • numerację porządkową nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • sprostowanie aktów stanu cywilnego
 • udostępnienie informacji publicznej nieudostępnianej w BIP
 • warunki zabudowy/lokalizację inwestycji celu publicznego
 • uzupełnienie aktów stanu cywilnego
 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • odpis/zaświadczenie w podatkach i opłatach lokalnych
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi gminnej
 • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Jak założyć Profil Zaufany?

schemat_zakladania_profilu_zaufanego_004_15_01_15.jpgAby uzyskać Profil Zaufany należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), wypełnić oraz wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnie w ciągu 14 dni musisz udać się z dowodem lub paszportem do jednego z Urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie można założyć Profil Zaufany?

tu_potwierdzisz_profil_15_01_15.jpg

UWAGA! Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego są czynne w godzinach pracy Urzędów.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!