Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bieżące informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bieżące informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
15.01.2015

W związku z licznymi uwagami kierowanymi przez mieszkańców miasta Kowalewo Pom., dotyczącymi niedostarczenia przez firmę EKOSYSTEM Sp. z o.o. pojemników na poszczególne frakcje odpadów komunalnych informujemy, że wszystkie zgłoszenia są na bieżąco przekazywane przedsiębiorcy i w miarę możliwości bezzwłocznie realizowane.

Przypominamy, że przedsiębiorca dostarcza pojemniki bezpłatnie. Są one zgodne z normami europejskimi i dostosowane do pojazdów specjalistycznych, którymi dysponuje wykonawca.

Na prośbę dyrektora firmy EKOSYSTEM Sp. z o.o. apelujemy, aby po otrzymaniu nowych pojemników zbierać wyłącznie do nich odpady i wystawiać w dniach odbioru. Opróżnianie pojemników nie spełniających w/w norm przez pojazdy nowej generacji jest znacznie utrudnione, a w wielu przypadkach w ogóle niemożliwe.

W sytuacji wystąpienia problemów z odbiorem odpadów prosimy o kontakt z p. Anną Dalke - pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu tel. 56 684 15 79 wew. 52, biuro nr 2 w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim.

Informujemy ponadto, że wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczana na rzecz Gminy nie uległa zmianie i wynika z dotychczas złożonych deklaracji. Zgodnie z obowiązującym sposobem rozliczania, właściciele nieruchomości zamieszkałych wnoszą opłatę zależną od ilości osób zamieszkujących w danej posesji oraz sposobu zbierania odpadów, zaś właściciele firm wpłacają stawkę wyliczoną w oparciu o ilość i pojemność posiadanych pojemników na odpady zmieszane oraz sposób zbierania nieczystości.

Korektę deklaracji należy złożyć wówczas, gdy nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel bądź zarządca nieruchomości ma 14 dni na dokonanie tej czynności.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!