Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Diagnoza w zakresie spożywania alkoholu wśród młodzieży

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Diagnoza w zakresie spożywania alkoholu wśród młodzieży Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.02.2015
diagnoza_06_02_15_00.jpgSzanowni czytelnicy.

O szkodliwości spożywania alkoholu przez młodych ludzi nie trzeba nikogo przekonywać. Corocznie Rada Miejska w formie uchwały przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm. ), która nakłada na organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności organizacji społecznych i zakładów pracy.

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych bardzo ważne jest dokładne rozpoznanie skali problemów na terenie gminy, wzorów zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego wywołanego alkoholem.

Diagnoza w zakresie spożywania alkoholu wśród młodzieży

w gminie Kowalewo Pomorskie

W ramach diagnozy przeprowadzane są ankiety wśród dzieci i młodzieży w naszych placówkach oświatowych, które pomagają określić skalę zagrożenia uzależnieniem wśród uczniów. Służą pedagogom szkolnym do wskazania kierunków podejmowanych działań profilaktycznych.

Na najistotniejsze z postawionych w ankietach pytań uczniowie w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych wypowiedzieli się następująco:

Publiczne Gimnazjum

Pyt.1. Czy zdarzyło się Tobie wypicie alkoholu?:

 

Rok 2012(%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Nie

62

43

36

Tylko piwo

9

18

24

Tylko wino

5

3

3

Tylko wódka

0

1

1

Piwo i wino

5

10

11

Piwo i wódka

7

14

5

Piwo, wino i wódka

12

11

20

Pyt.2. Częstotliwość:

 

Rok 2012 (%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Wcale

64

42

36

Okazjonalnie

31

53

56

Raz w tygodniu

1

4

5

Częściej

4

1

3

Pyt. 3. Kupno alkoholu:

 

Rok 2012 (%)

Rok 2010(%)

Rok 2006 (%)


Sam(-a) kupowałeś(-aś)

12

8

40

Koledzy

33

43

46

Koledzy i sam(-a)

18

19

6

Alkohol był w domu

37

30

8

 Pyt.4. Czy przy zakupie alkoholu żądano od Ciebie dowodu tożsamości?:

 

Rok 2012 (%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Tak

29

14

8

Nie

71

86

92

Pyt.5. Czy rodzice wiedzą o piciu przez Ciebie alkoholu?:

 

Rok 2012(%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Tak

38

35

19

Nie

62

65

81

Pyt.6. Gdzie najczęściej piłeś(-aś) alkohol?:

 

Rok 2012(%)

Rok 2010(%)

Rok 2006 (%)


W domu

54

49

32

W szkole

2

1

0

Na dyskotece

17

21

39

W lokalu

27

29

29

 Analizując ankiety można zauważyć, że:

  • Zdecydowanie więcej uczniów deklaruje, że nie pije alkoholu.

  • Wzrosła dostępność alkoholu w domu.

  • Wzrosła liczba procentowa rodziców mających świadomość picia alkoholu przez ich dzieci ( z 19% w r.2006 na 38% w r.2012),

  • Młodzież spożywa alkohol najczęściej w domu (54%) i w lokalach (27 %).

 Szkoła podstawowa

 Ankietę przeprowadzono wśród uczniów klas VI w roku 2010 i 2013.

 Dokonując zestawienia wyników z 2010r. z otrzymanymi w roku bieżącym nasuwa się jedno spostrzeżenie - przy większości pytań wyniki są zbieżne, występują różnice rzędu 1-6% z widoczną, niewielką korzyścią dla dzieci wypełniających ankietę w 2013r.

Zdecydowanie więcej uczniów deklaruje, że nie piło/nie będzie pić alkoholu. Jednak w ciągu całego życia 1-2 razy - alkohol spożywało aż 18% ankietowanych a w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 15%. Młodzież spożywa alkohol najczęściej w domu (19%) aż 18% zaznaczyło, że rodzice wiedzą o piciu przez nich alkoholu. Wzrosła w związku z tym dostępność alkoholu w domu.

Dzieci wyrażają brak zdecydowania w wyrażaniu własnego zdania. Na pyt.: Jesteś u kolegi. Kolega chce Cię poczęstować alkoholem. Co robisz? - 17% odpowiedziało „trudno powiedzieć" a 22% „raczej nie wypiję".

Na pytanie: Czy sądzisz, że możesz odmówić, gdy zaproponowany Ci będzie alkohol na prywatce lub dyskotece? Aż 18 % odp. „trudno powiedzieć", 14% ankietowanych udzieliło takiej samej odpowiedzi gdy pytano, o zachowanie jeśli alkohol proponował Twój chłopak/dziewczyna.

W związku z powyższym należy prowadzić działania zmierzające do rozwinięcia u dzieci postaw asertywnych, umiejętności wyrażania własnego zdania i w razie konieczności odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych.

Badania ankietowe „Młodzi i substancje psychoaktywne 2014"

W 2014 roku w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „ otrzymano badania ankietowe „Młodzi i substancje psychoaktywne 2014". Ankiety przeprowadzili pedagodzy szkolni wśród: 100 uczniów klas V szkoły podstawowej ( 43 dziewcząt i 57 chłopców) i 100 uczniów II klas gimnazjów ( 51 dziewcząt i 49 chłopców). Pytania w szkołach podstawowych dotyczyły głównie spożywania alkoholu i palenia papierosów, natomiast w gimnazjum dotyczyły dodatkowo narkotyków oraz dopalaczy.

Odpowiedzi na niektóre z pytań nie ujętych w przedstawionych powyżej ankietach z ostatnich lat były następujące:

Odpowiedzi uczniów z Gimnazjum

Ile miałeś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu?

 

dziewczyny

chłopcy

11 lub mniej

10

16

12-13

4

8

14

7

8

Nie pamiętam

12

3

Nigdy nie próbowałem

17

15

 Jaki alkohol piłeś najczęściej w ciągu ostatnich 30 dni?

 

dziewczyny

chłopcy

piwo

9

15

cydr

0

1

Alkopop (gotowy drink w butelce lub puszce )

3

0

 

wino

3

5

wódka

4

7

Nie piłem

30

26

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników pije alkohol przynajmniej raz w miesiącu?

 

dziewczyny

chłopcy

Mniej niż 10%

3

6

10-20%

10

10

Około połowy

12

7

większość

13

14

Nie wiem

13

12

 Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się upić (zataczać się, mówić niewyraźnie, nie pamiętać niektórych wydarzeń)?

 

dziewczyny

chłopcy

tak

7

16

nie

44

33

Gdzie Twoim zdaniem, najłatwiej kupić dopalacze?

 

dziewczyny

chłopcy

W szkole

3

2

Przez internet

3

2

W lokalu, dyskotece

7

6

Na podwórku, ulicy

1

1

W sklepie kolekcjonerskim

0

4

Nie wiem nie próbowałem

38

31

 

Odpowiedzi uczniów ze Szkół Podstawowych

 

 Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie szkodzą sobie (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli piją alkohol od czasu do czasu (nałogowo, ale okazjonalnie)?

 

dziewczyny

chłopcy

Brak ryzyka

11

8

Małe ryzyko

27

33

Duże ryzyko

2

7

Nie wiem

2

6

Jak bardzo, Twoim zdanie, ludzie szkodzą sobie (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli piją alkohol bardzo często lub nałogowo?

 

dziewczyny

chłopcy

Brak ryzyka

1

1

Małe ryzyko

0

1

Duże ryzyko

38

45

Nie wiem

3

7

 Czy łatwo uzależnić się od alkoholu?

 

dziewczyny

chłopcy

tak

31

38

nie

3

4

Pijąc alkohol okazjonalnie, nigdy się nie uzależnię

5

6

Nie wiem

4

10

 Ile miałeś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu?

 

dziewczyny

chłopcy

7 lub mniej

0

4

8-10

8

9

11-12

5

7

Nie pamiętam

3

2

Nigdy nie próbowałem

25

34

 Alkohol, którego spróbowałeś po raz pierwszy z życiu to:

 

dziewczyny

chłopcy

piwo

8

15

wino

0

0

wódka

1

0

szampan

9

10

drink

0

1

Nie wiem

2

2

Nigdy nie piłem

14

29

Czy zdarzyło Ci się pić alkohol w ciągu OSTATNICH 30 DNI?

 

dziewczyny

chłopcy

tak

2

3

nie

39

51

Nie pamiętam

1

1

 Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników piło alkohol przynajmniej raz w życiu?

 

dziewczyny

chłopcy

Mniej niż 10%

5

10

10%-25%

9

12

Około połowy

6

4

większość

0

8

Nie wiem

28

28

 W jaki sposób zdobyłeś alkohol, który piłeś?

 

dziewczyny

chłopcy

Kupuję sam/sama

0

0

Częstują mnie koledzy

3

4

Poczęstowali mnie dorośli (rodzice)

3

9

Podkradam dorosłym

4

23

Nigdy nie piłem

33

17

 Okazjonalnie (czyli od czasu do czasu) picie alkoholu przez dorosłych wg mnie

 

dziewczyny

chłopcy

Poprawia nastrój

4

12

Prowadzi do uzależnienia

14

15

Dobrze wpływa na serce

1

1

Nie ma żadnego wpływu na organizm

3

4

Nie wiem

19

22

 Okazjonalnie (czyli od czasu do czasu) picie alkoholu przez osoby w moim wieku wg mnie

 

dziewczyny

chłopcy

Może prowadzić do uzależnienia

6

10

Dobrze wpływa na serce

0

0

Nie ma żadnego wpływu na organizm

1

3

szkodzi

32

27

Nie wiem

3

13

 Co, wg Ciebie, jest najbardziej możliwe: osoba pijana (pod wpływem alkoholu) może:

 

dziewczyny

chłopcy

Łatwo ulec wypadkowi

4

30

Zostać okradzionym

9

8

Uczestniczyć w bójce

16

16

Popełnić przestępstwo

15

11

Kierować samochodem

7

10

Nie wiem

1

6

 Gdybyś zauważył, że Twój przyjaciel lub znajomy ma problem z paleniem papierosów lub piciem alkoholu, do kogo zwróciłbyś się o pomoc?

 

dziewczyny

chłopcy

kolegi

5

1

nauczyciela

7

4

Pedagoga, psychologa

16

21

rodziców

16

12

policji

4

3

Telefonu zaufania

5

5

Nie wiem

6

13

Badania zostały przeprowadzone w taki sposób aby umożliwić ich ewaluacje w roku 2015 - będą to analogicznie klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Mamy nadzieję, że powyższe wyniki ankiet dostarczą rodzicom potrzebnych informacji do sprawowania kontroli nad ryzykownymi zachowaniami dzieci związanymi z papierosami, alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Są to co prawda tylko wyniki ankietowe na pewnej próbie osób, ale obrazują zdanie dzieci i młodzieży na temat używek i ich pierwszych inicjacji z nimi.

Sporządziła Edyta Jasińska
Kowalewo Pom. 06.02.2015r.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!