Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Diagnoza w zakresie spożywania alkoholu wśród młodzieży

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Diagnoza w zakresie spożywania alkoholu wśród młodzieży Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.02.2015
diagnoza_06_02_15_00.jpgSzanowni czytelnicy.

O szkodliwości spożywania alkoholu przez młodych ludzi nie trzeba nikogo przekonywać. Corocznie Rada Miejska w formie uchwały przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm. ), która nakłada na organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności organizacji społecznych i zakładów pracy.

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych bardzo ważne jest dokładne rozpoznanie skali problemów na terenie gminy, wzorów zachowań związanych z konsumpcją napojów alkoholowych, struktury spożycia oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego wywołanego alkoholem.

Diagnoza w zakresie spożywania alkoholu wśród młodzieży

w gminie Kowalewo Pomorskie

W ramach diagnozy przeprowadzane są ankiety wśród dzieci i młodzieży w naszych placówkach oświatowych, które pomagają określić skalę zagrożenia uzależnieniem wśród uczniów. Służą pedagogom szkolnym do wskazania kierunków podejmowanych działań profilaktycznych.

Na najistotniejsze z postawionych w ankietach pytań uczniowie w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych wypowiedzieli się następująco:

Publiczne Gimnazjum

Pyt.1. Czy zdarzyło się Tobie wypicie alkoholu?:

 

Rok 2012(%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Nie

62

43

36

Tylko piwo

9

18

24

Tylko wino

5

3

3

Tylko wódka

0

1

1

Piwo i wino

5

10

11

Piwo i wódka

7

14

5

Piwo, wino i wódka

12

11

20

Pyt.2. Częstotliwość:

 

Rok 2012 (%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Wcale

64

42

36

Okazjonalnie

31

53

56

Raz w tygodniu

1

4

5

Częściej

4

1

3

Pyt. 3. Kupno alkoholu:

 

Rok 2012 (%)

Rok 2010(%)

Rok 2006 (%)


Sam(-a) kupowałeś(-aś)

12

8

40

Koledzy

33

43

46

Koledzy i sam(-a)

18

19

6

Alkohol był w domu

37

30

8

 Pyt.4. Czy przy zakupie alkoholu żądano od Ciebie dowodu tożsamości?:

 

Rok 2012 (%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Tak

29

14

8

Nie

71

86

92

Pyt.5. Czy rodzice wiedzą o piciu przez Ciebie alkoholu?:

 

Rok 2012(%)

Rok 2010 (%)

Rok 2006 (%)


Tak

38

35

19

Nie

62

65

81

Pyt.6. Gdzie najczęściej piłeś(-aś) alkohol?:

 

Rok 2012(%)

Rok 2010(%)

Rok 2006 (%)


W domu

54

49

32

W szkole

2

1

0

Na dyskotece

17

21

39

W lokalu

27

29

29

 Analizując ankiety można zauważyć, że:

  • Zdecydowanie więcej uczniów deklaruje, że nie pije alkoholu.

  • Wzrosła dostępność alkoholu w domu.

  • Wzrosła liczba procentowa rodziców mających świadomość picia alkoholu przez ich dzieci ( z 19% w r.2006 na 38% w r.2012),

  • Młodzież spożywa alkohol najczęściej w domu (54%) i w lokalach (27 %).

 Szkoła podstawowa

 Ankietę przeprowadzono wśród uczniów klas VI w roku 2010 i 2013.

 Dokonując zestawienia wyników z 2010r. z otrzymanymi w roku bieżącym nasuwa się jedno spostrzeżenie - przy większości pytań wyniki są zbieżne, występują różnice rzędu 1-6% z widoczną, niewielką korzyścią dla dzieci wypełniających ankietę w 2013r.

Zdecydowanie więcej uczniów deklaruje, że nie piło/nie będzie pić alkoholu. Jednak w ciągu całego życia 1-2 razy - alkohol spożywało aż 18% ankietowanych a w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 15%. Młodzież spożywa alkohol najczęściej w domu (19%) aż 18% zaznaczyło, że rodzice wiedzą o piciu przez nich alkoholu. Wzrosła w związku z tym dostępność alkoholu w domu.

Dzieci wyrażają brak zdecydowania w wyrażaniu własnego zdania. Na pyt.: Jesteś u kolegi. Kolega chce Cię poczęstować alkoholem. Co robisz? - 17% odpowiedziało „trudno powiedzieć" a 22% „raczej nie wypiję".

Na pytanie: Czy sądzisz, że możesz odmówić, gdy zaproponowany Ci będzie alkohol na prywatce lub dyskotece? Aż 18 % odp. „trudno powiedzieć", 14% ankietowanych udzieliło takiej samej odpowiedzi gdy pytano, o zachowanie jeśli alkohol proponował Twój chłopak/dziewczyna.

W związku z powyższym należy prowadzić działania zmierzające do rozwinięcia u dzieci postaw asertywnych, umiejętności wyrażania własnego zdania i w razie konieczności odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych.

Badania ankietowe „Młodzi i substancje psychoaktywne 2014"

W 2014 roku w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „ otrzymano badania ankietowe „Młodzi i substancje psychoaktywne 2014". Ankiety przeprowadzili pedagodzy szkolni wśród: 100 uczniów klas V szkoły podstawowej ( 43 dziewcząt i 57 chłopców) i 100 uczniów II klas gimnazjów ( 51 dziewcząt i 49 chłopców). Pytania w szkołach podstawowych dotyczyły głównie spożywania alkoholu i palenia papierosów, natomiast w gimnazjum dotyczyły dodatkowo narkotyków oraz dopalaczy.

Odpowiedzi na niektóre z pytań nie ujętych w przedstawionych powyżej ankietach z ostatnich lat były następujące:

Odpowiedzi uczniów z Gimnazjum

Ile miałeś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu?

 

dziewczyny

chłopcy

11 lub mniej

10

16

12-13

4

8

14

7

8

Nie pamiętam

12

3

Nigdy nie próbowałem

17

15

 Jaki alkohol piłeś najczęściej w ciągu ostatnich 30 dni?

 

dziewczyny

chłopcy

piwo

9

15

cydr

0

1

Alkopop (gotowy drink w butelce lub puszce )

3

0

 

wino

3

5

wódka

4

7

Nie piłem

30

26

Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników pije alkohol przynajmniej raz w miesiącu?

 

dziewczyny

chłopcy

Mniej niż 10%

3

6

10-20%

10

10

Około połowy

12

7

większość

13

14

Nie wiem

13

12

 Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się upić (zataczać się, mówić niewyraźnie, nie pamiętać niektórych wydarzeń)?

 

dziewczyny

chłopcy

tak

7

16

nie

44

33

Gdzie Twoim zdaniem, najłatwiej kupić dopalacze?

 

dziewczyny

chłopcy

W szkole

3

2

Przez internet

3

2

W lokalu, dyskotece

7

6

Na podwórku, ulicy

1

1

W sklepie kolekcjonerskim

0

4

Nie wiem nie próbowałem

38

31

 

Odpowiedzi uczniów ze Szkół Podstawowych

 

 Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie szkodzą sobie (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli piją alkohol od czasu do czasu (nałogowo, ale okazjonalnie)?

 

dziewczyny

chłopcy

Brak ryzyka

11

8

Małe ryzyko

27

33

Duże ryzyko

2

7

Nie wiem

2

6

Jak bardzo, Twoim zdanie, ludzie szkodzą sobie (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli piją alkohol bardzo często lub nałogowo?

 

dziewczyny

chłopcy

Brak ryzyka

1

1

Małe ryzyko

0

1

Duże ryzyko

38

45

Nie wiem

3

7

 Czy łatwo uzależnić się od alkoholu?

 

dziewczyny

chłopcy

tak

31

38

nie

3

4

Pijąc alkohol okazjonalnie, nigdy się nie uzależnię

5

6

Nie wiem

4

10

 Ile miałeś lat, kiedy zdarzyło Ci się PO RAZ PIERWSZY w życiu spróbować alkoholu?

 

dziewczyny

chłopcy

7 lub mniej

0

4

8-10

8

9

11-12

5

7

Nie pamiętam

3

2

Nigdy nie próbowałem

25

34

 Alkohol, którego spróbowałeś po raz pierwszy z życiu to:

 

dziewczyny

chłopcy

piwo

8

15

wino

0

0

wódka

1

0

szampan

9

10

drink

0

1

Nie wiem

2

2

Nigdy nie piłem

14

29

Czy zdarzyło Ci się pić alkohol w ciągu OSTATNICH 30 DNI?

 

dziewczyny

chłopcy

tak

2

3

nie

39

51

Nie pamiętam

1

1

 Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników piło alkohol przynajmniej raz w życiu?

 

dziewczyny

chłopcy

Mniej niż 10%

5

10

10%-25%

9

12

Około połowy

6

4

większość

0

8

Nie wiem

28

28

 W jaki sposób zdobyłeś alkohol, który piłeś?

 

dziewczyny

chłopcy

Kupuję sam/sama

0

0

Częstują mnie koledzy

3

4

Poczęstowali mnie dorośli (rodzice)

3

9

Podkradam dorosłym

4

23

Nigdy nie piłem

33

17

 Okazjonalnie (czyli od czasu do czasu) picie alkoholu przez dorosłych wg mnie

 

dziewczyny

chłopcy

Poprawia nastrój

4

12

Prowadzi do uzależnienia

14

15

Dobrze wpływa na serce

1

1

Nie ma żadnego wpływu na organizm

3

4

Nie wiem

19

22

 Okazjonalnie (czyli od czasu do czasu) picie alkoholu przez osoby w moim wieku wg mnie

 

dziewczyny

chłopcy

Może prowadzić do uzależnienia

6

10

Dobrze wpływa na serce

0

0

Nie ma żadnego wpływu na organizm

1

3

szkodzi

32

27

Nie wiem

3

13

 Co, wg Ciebie, jest najbardziej możliwe: osoba pijana (pod wpływem alkoholu) może:

 

dziewczyny

chłopcy

Łatwo ulec wypadkowi

4

30

Zostać okradzionym

9

8

Uczestniczyć w bójce

16

16

Popełnić przestępstwo

15

11

Kierować samochodem

7

10

Nie wiem

1

6

 Gdybyś zauważył, że Twój przyjaciel lub znajomy ma problem z paleniem papierosów lub piciem alkoholu, do kogo zwróciłbyś się o pomoc?

 

dziewczyny

chłopcy

kolegi

5

1

nauczyciela

7

4

Pedagoga, psychologa

16

21

rodziców

16

12

policji

4

3

Telefonu zaufania

5

5

Nie wiem

6

13

Badania zostały przeprowadzone w taki sposób aby umożliwić ich ewaluacje w roku 2015 - będą to analogicznie klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Mamy nadzieję, że powyższe wyniki ankiet dostarczą rodzicom potrzebnych informacji do sprawowania kontroli nad ryzykownymi zachowaniami dzieci związanymi z papierosami, alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Są to co prawda tylko wyniki ankietowe na pewnej próbie osób, ale obrazują zdanie dzieci i młodzieży na temat używek i ich pierwszych inicjacji z nimi.

Sporządziła Edyta Jasińska
Kowalewo Pom. 06.02.2015r.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!