Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejny rok rekrutacji do przedszkoli po nowemu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejny rok rekrutacji do przedszkoli po nowemu Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
19.03.2015
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) wprowadziła nowe regulacje dotyczące zadań organów prowadzących w zakresie wychowania przedszkolnego. Ustawa określa konieczność zapewnienia realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka w wieku 5 lat oraz określa terminy, od których gmina  ma obowiązek zapewnić chętnym rodzicom  dzieci  w wieku 3 i 4 lat możliwość korzystania     z wychowania przedszkolnego.

Zapewnienie warunków do spełniania w/w obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Zadanie to musi być wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w :

1) publicznym przedszkolu  lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez gminę lub

2) publicznym przedszkolu  lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną położonych na terenie gminy, lub

3)  niepublicznym przedszkolu lub  niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego,  położonych na terenie gminy.

Obecnie miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, jest zagwarantowane dla wszystkich dzieci     5 letnich.  Od 1 września 2015 roku  każde dziecko 4 letnie zyska prawo do edukacji przedszkolnej, a od 1 września 2017 takie prawo nabędzie każdy 3 latek.

Kolejna zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia             6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które już obowiązywały w roku szkolnym 2014/2015. W myśl art. 20 c ust.1 w/w. ustawy do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.  Uprawnieniem ustawowym dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola jest możliwość kontynuacji edukacji po złożeniu przez rodziców stosownej deklaracji.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie.

Pierwsza grupa kryteriów uwzględnia zakres potrzeb osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej i którym od państwa należy się szczególna pomoc. Te kryteria to:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych" ( maksymalnie 6 ).

Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia  spełnienia tych kryteriów.  Ponadto organ prowadzący przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Kryteria uchwalone przez organ prowadzący powinny wychodzić  naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  jak również zaspokajać  potrzeby  grupy rodziców dzieci w wieku 3-4 lat w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.

W praktyce o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich tych dzieci zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeżeli będą zainteresowani posłaniem do przedszkola swoich dzieci. Miejsca te będą przygotowane przez gminę zarówno w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę jak i prowadzonych przez podmiot niepubliczny wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert, który to podmiot będzie otrzymywał z budżetu  na każde dziecko 100 % dotacji, jednak zobowiązany do wprowadzenia opłat za zaświadczone usługi na poziomie opłat stosowanych w przedszkolu gminnym.

W związku z powyższym jesteśmy otwarci na tworzenie nowych placówek niepublicznych w naszej Gminie. Zachęcamy do tworzenia zarówno przedszkoli jak również innych form wychowania przedszkolnego.

(zamieszczono dnia:  02.03.2015r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!