Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Majątek zakopany w ziemi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Majątek zakopany w ziemi Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.03.2015

small.jpgWszyscy wiemy, że prawidłowa melioracja wpływa nie tylko na wielkość plonów. Jakie straty może spowodować wysoka woda wiedzą nie tylko rolnicy. Co prawda to im najbardziej zależy, aby rowy były wyczyszczone, a studzienki i przepusty drożne, gdyż ziemia to ich warsztat pracy. Jednak podtopienia wiosenne to również zrywane mosty, podmyte i zarwane drogi, zmyte z powierzchni ziemi budynki.

Działająca od ponad 35 lat w Kowalewie Pomorskim Gminna Spółka Wodna w dniu 11 marca br. na walnym zebraniu delegatów podsumowała miniony rok i omówiła 2015. Wśród zaproszonych gości można było zauważyć Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Jerzego Orłowskiego wraz z Komisją Rolną, starostę powiatu Andrzeja Okrucińskiego, z Kuj.- Pom. Zarządu Spółek Wodnych p. Wiesławę Szerechan, z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych p. Andrzej Osmoła, Pełnomocnika Burmistrza Ilonę Rybicką, sołtysów, pracowników urzędu: Edytę Jasińską i Agnieszkę Grzelak i kierownik wydziału rolnictwa starostwa powiatowego Ewę Cybulską.  

                       Składając sprawozdanie za 2014 prezes Piotr Strzelecki podkreślał, że w mijającym roku aura nas oszczędziła, nie było zagrożenia wysokim stanem wód, przez co można było wykonać bardzo dużo prac ziemnych.

Zabierając głos Burmistrz Miasta pogratulował umiejętności rozwiązywania konfliktów, wysokiej ściągalności składek, gdyż jest to warunek otrzymania dotacji z urzędu oraz operatywności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz. Podziękował staroście Andrzejowi Okrucińskiemu za udział w posiedzeniu. Pomimo, że starostwo ustawowo ma nadzór nad funkcjonowaniem spółek od lat żaden z członków zarządu nie skorzystał z zaproszenia jak również nie przekazano żadnej dotacji na jej funkcjonowanie. Dużo czasu burmistrz poświęcił najbardziej palącemu problemowi, czyli uregulowaniu sytuacji prawnej budynku przy ul. Kościuszki, w którym swoją siedzibę ma Gminna Spółka Wodna

                                 Pomimo zabiegów od XII 2013r. ówczesny Starosta zwlekał z przystąpieniem do procesu przekazania Spółce budynku, którym w imieniu skarbu państwa zawiaduje. W III 2014r. urząd wojewody pisemnie zobowiązał starostę do przygotowania dokumentacji potrzebnej do przekazania obiektu. Niestety zignorowano to. Nawet skarga na bezczynność starosty złożona przez samorząd gminy Kowalewo Pom. nie pobudziła do działania osoby odpowiedzialne za spółkę wodną jak i za gospodarowanie majątkiem państwa. Byliśmy bezsilni. Dopiero mieszkańcy naszego powiatu przy urnach ukrócili ten proceder. Wiem już, że przychylność obecnego starosty i całego zarządu, który rozumie potrzeby rolników tworzących spółkę wodną spowoduje przyspieszenie procedury. Ze swojej strony deklaruję, że zaraz po przejęciu budynku przekaże go spółce wodnej w zarząd, aby jak przystało na prawdziwych gospodarzy, mogła zacząć remontować budynek. Deklaruję, że samorząd również pomoże przy modernizacji tego obiektu- podkreślał publicznie na walnym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Tematem, który spędza sen z powiek wszystkim samorządom jak i samym spółkom jest reforma ustawy Prawo Wodne. Zmiany przepisów zakładają, że od stycznia 2016r. starostowie stracą nadzór nad spółkami wodnymi, a nabędą go wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. To oni będą odpowiadali za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, np. rowów, ścieków wodnych wraz z ze związanymi z nimi funkcjonalnie budowlami, które do tej pory utrzymywały spółki. Nowe obowiązki będą realizowane jako zadania własne gminy, zaś finansowane będą z obowiązkowych składek i opłat wnoszonych przez właścicieli gruntów, na których znajdują się te urządzenie, lub którzy dzięki nim odnoszą korzyści. Gminy będą miały prawo zlecać wykonywanie prac melioracyjnych wybranym przez siebie podmiotom, w tym spółkom wodnym lub zakładom budżetowym.

Zabierając głos w tym temacie p. Wiesława Szerechan poinformowała, że szybkie dostosowywanie naszego Prawa Wodnego do dyrektyw unijnych spowodowało wiele rozbieżności i nieścisłości. Zmieniono prawo wodne bez zmiany roli i kompetencji spółek wodnych. Spółka w obecnej formie nie będzie miała racji bytu, gdyż wszystkie decyzja podejmie samorząd. Po co delegaci?, zarząd? Skoro kto inny decyduje i zleca.

                                  Samorządy dążyły, aby przejąć od starostów nadzór merytoryczny nad działalnością spółek, które zawiadywałyby urządzeniami melioracyjnymi na zasadach identycznych jak do tej pory. Niestety dostaliśmy rowy, rzeki i niektóre jeziora. Od nowego roku czaka nas podobna reforma jak ze śmieciami. Gminy będą miały najniewdzięczniejszą funkcję, czyli muszą ustalić nowy „podatek" dla rolnika i go egzekwować, prowadzić postępowanie egzekucyjne, z komorniczym włącznie. Zmiany te może i są słuszne dla samorządów, gdzie nie ma prowadzonej gospodarki melioracyjnej. Natomiast w Kowalewie, gdzie spółka działa na wysokim poziomie, powstanie zazębianie kompetencji- dodał burmistrz Andrzej Grabowski- Nowa ustawa nie rozwiąże aktualnych problemów gospodarki wodnej. Po jej wprowadzeniu problemy te występować będą dalej a nawet się pogłębią. Nie zniknie zagrożenie powodziowe i nie zostanie zapewniony odpowiedni do potrzeb poziom finansowania.

Gm. Spółka Wodna w Kowalewie powstała z połączenia 17 wiejskich spółek, aby zwiększyć swoje możliwości i polepszyć zakres wykonywanych prac, zgodnie z przysłowiem, że „duży może więcej".  Władze spółki to: przewodnicząc Piotr Strzelecki (delegat, sołtys wsi Borówno), z-ca Ryszard Świętalski, sekretarz Piotr Bender i członkowie Jan Krawczyk i Henryk Nowakowski. Kom.  Rewizyjna: Czesław Parda, Jan Dębiński i Stanisław Kacała. Każda wieś ma swojego delegata, który dba o jej interesy.

Obecnie spółka skupia 1040 członków i obejmuje opieką 7,5tys.ha. gruntów. Kieruje nią zarząd z Piotrem Strzeleckim na czele. Pan Piotr zarządzanie spółka przejął w 2012r. od p. Witolda Wawrzonka, który pełnił tę funkcję 27 lat. Wartym podkreślenia jest fakt, że prezes i zarząd pracują społecznie. Dbają o stan rowów melioracyjnych, studzienek i przepustów pod drogami. Pozyskują również środki z zewnątrz. Budżet tworzą nie tylko składki członkowskie, ale również coroczna dotacja z urzędu miejskiego, środki pozyskane z urzędu marszałkowskiego oraz z urzędu wojewódzkiego. Spółka zakupiła w 2008r. koparkę za kwotę 300tys.zł. Otrzymała na to od samorządu gminy kwotę 150tys.zł. Na pozostałą kwotę zaciągnęła kredyt bankowy, który w 2013r. spłaciła. Koparka nie tylko pozwala szybciej pogłębiać rowy, ale również zarabia na siebie poprzez świadczenie usług kopania fundamentów czy odśnieżanie dróg.

Obecnie pozostała w gminie Kowalewo Pomorskie jeszcze tylko jedna spółka wiejska w Bielsku. Ona też jest w dobrej kondycji finansowej jak i technicznej, pozyskuje dotacje i jak na razie chce funkcjonować samodzielnie.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!