Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników Drukuj
Wpisał: Katarzyna Frasunkiewicz   
24.03.2015
W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 68 dzieci z
chorobami  układu  oddechowego  i  układu  ruchu,  urodzonych  w  latach  2000  -  2008. Turnusy
rehabilitacyjne  ze  schorzeniami  układu  oddechowego  zostaną  zorganizowane  w  Centrach
Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w
okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w CRR w
Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).
Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200zł + koszty podróży
(odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci
zapewni KRUS.
Uczestnicy  turnusów  rehabilitacyjnych  mają  zapewnione  całodzienne  wyżywienie,
całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad
dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:
- z chorobami układu oddechowego:
1) Przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,
2) Nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,
3) Stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,
4) Przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt
oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.
- z wadami postawy i chorobami układu ruchu:
1) Wady postawy i deformacje kostne,
2) Boczne skrzywienie kręgosłupa,
3) Koślawość i szpotawość kończyn - stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,
4) Płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,
5) Stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,
6) Upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym
rozwojem umysłowym.
Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci
posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.
1) upośledzenie  sprawności  ogólnej  powodujące  konieczność  stałej  opieki  i  pomocy  osoby
drugiej  w wykonywaniu podstawowych czynności  życiowych,  tj. ubieraniu się,  jedzeniu,
myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
2) stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
3) niepełnosprawność  wymagająca  specjalnej,  indywidualnej  opieki,  np.  niedowidzenie
znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się
mimo aparatu słuchowego,
4) choroba nowotworowa,
5) niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,
6) cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,
7) ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
8) upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,
9) moczenie nocne,
10) padaczka,
11) ropne i pasożytnicze choroby skóry,
12) stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli   wskaźników
morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe
zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem
do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.
Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału,
po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza
specjalistę  w  leczeniu  którego  pozostaje  dziecko  wraz  z  informacją  wychowawcy  klasy  i
oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.
- wnioski na układ oddechowy składamy do dnia 16 maja 2015 r.,
- na układ ruchu składamy do dnia 23 maja 2015 r.
Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania
wniosku  o  skierowanie  dziecka  na  turnus  rehabilitacyjny  można  uzyskać  w  Placówkach
Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS. Informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania
dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!