Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow KOMUNIKAT - mikroinstalacje prosumenckie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KOMUNIKAT - mikroinstalacje prosumenckie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
21.04.2015
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zaistniała możliwość realizacji w ramach w/w działania operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.
Zatem zwracamy się z zapytaniem do mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie o określenie się co do chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie „ankiety" będącej załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Pragniemy nadmienić, iż z uwagi na ograniczoną alokację środków - dofinansowanie uzyskają tylko 3 gminy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym na jedną Gminę poziom dofinansowania nie może przekroczyć kwoty: 200.000,00 EURO

Projekt będzie realizowany przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

Podstawowe założenia projektu:

 • realizacja przedsięwzięcia przez Gminę Kowalewo Pomorskie, w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

 • zakładany termin ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu oraz jego wdrożenie - maj-październik 2015 r.,

 • mikroinstalacja będzie mogła być montowana na budynkach mieszkalnych, budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynkach gospodarczych lub budynkach wielorodzinnych,

 • uzyskana energia będzie mogła być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstw domowych osób, którym gmina w drodze umowy użyczenia przekaże instalację,

 • zamontowana mikroinstalacja prosumencka nie może przekroczyć zainstalowanej mocy elektrycznej 40 kW.

 • Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie:

-złożenie ankiety w terminie określonym w niniejszym komunikacie,

-osoba zainteresowana musi być właścicielem obiektu ,

-podpisanie w wyznaczonym terminie umowy określającej zasady uczestnictwa w projekcie oraz umowy użyczenia części nieruchomości i określenie warunków użyczenia dla potrzeb realizacji projektu,

-na dzień podpisania umowy należało będzie dostarczyć aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów działki na której posadowiony jest budynek, na którym instalowana ma być mikroinstalacja oraz aktualny odpis księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Brodnicy, Wydział Zamiejscowy w Golubiu-Dobrzyniu,

-liczbę uczestników w projekcie z Gminy limitować będzie max. poziom wartości projektu przy uwzględnieniu poziomu dofinansowania dla konkursu (200.000,00 EURO).
 • inne istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów:

  -właściciel upoważni Gminę do występowania w swoim imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi celem uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu,

  -właściciel zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania prac remontowych, które będą następstwem prac montażowych mikroinstalacji, takich jak malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku,

  -umowa zawarta będzie na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do upływu pięciu lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu,

  -po zakończeniu prac montażowych mikroinstalacja pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwania umowy a po jego jego upływie zostanie przekazana właścicielowi budynku na podstawie odrębnej umowy,

 • właściciel zobowiązany będzie do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres trwania umowy - przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją mikroinstalacji określonych w instrukcji eksploatacji,

  -umową użyczenia (bezpłatne używanie) objęta będzie część dachu wraz z częścią wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania mikroinstalacji,

  -w przypadku pokrycia azbestowego (eternit) - mikroinstalacja może być montowana w ogrodzonej części nieruchomości (wykonanie ogrodzenia na koszt właściciela)

Załączniki:

ANKIETY należy składać do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 - parter (Ref. Techniczno - Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami) osobiście lub pocztą w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Gadomska tel.: 56 684 10 24 wew. 58

UWAGA : zastrzega się prawo skrócenia terminu składania ankiet , w przypadku wcześniejszego ogłoszenia naboru projektów w ramach PROW na lata 2007-2013. Ostateczny termin określony zostanie wówczas w odrębnym komunikacie.

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie, zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Zastrzega się prawo odstąpienia od projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców.

Ankiety są dostępne w Urzędzie Miejskim (Ref. TIiGG) oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl - zakładka - ogłoszenia - Ref. TIiGG - mikroinstalacje prosumenckie.

Kowalewo Pomorskie dnia 20.04.2015 r.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!