Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow KOMUNIKAT - mikroinstalacje prosumenckie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KOMUNIKAT - mikroinstalacje prosumenckie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
21.04.2015
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zaistniała możliwość realizacji w ramach w/w działania operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.
Zatem zwracamy się z zapytaniem do mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie o określenie się co do chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie „ankiety" będącej załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Pragniemy nadmienić, iż z uwagi na ograniczoną alokację środków - dofinansowanie uzyskają tylko 3 gminy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym na jedną Gminę poziom dofinansowania nie może przekroczyć kwoty: 200.000,00 EURO

Projekt będzie realizowany przez Gminę Kowalewo Pomorskie.

Podstawowe założenia projektu:

 • realizacja przedsięwzięcia przez Gminę Kowalewo Pomorskie, w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

 • zakładany termin ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu oraz jego wdrożenie - maj-październik 2015 r.,

 • mikroinstalacja będzie mogła być montowana na budynkach mieszkalnych, budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynkach gospodarczych lub budynkach wielorodzinnych,

 • uzyskana energia będzie mogła być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstw domowych osób, którym gmina w drodze umowy użyczenia przekaże instalację,

 • zamontowana mikroinstalacja prosumencka nie może przekroczyć zainstalowanej mocy elektrycznej 40 kW.

 • Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie:

-złożenie ankiety w terminie określonym w niniejszym komunikacie,

-osoba zainteresowana musi być właścicielem obiektu ,

-podpisanie w wyznaczonym terminie umowy określającej zasady uczestnictwa w projekcie oraz umowy użyczenia części nieruchomości i określenie warunków użyczenia dla potrzeb realizacji projektu,

-na dzień podpisania umowy należało będzie dostarczyć aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów działki na której posadowiony jest budynek, na którym instalowana ma być mikroinstalacja oraz aktualny odpis księgi wieczystej z Sądu Rejonowego w Brodnicy, Wydział Zamiejscowy w Golubiu-Dobrzyniu,

-liczbę uczestników w projekcie z Gminy limitować będzie max. poziom wartości projektu przy uwzględnieniu poziomu dofinansowania dla konkursu (200.000,00 EURO).
 • inne istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów:

  -właściciel upoważni Gminę do występowania w swoim imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi celem uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu,

  -właściciel zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania prac remontowych, które będą następstwem prac montażowych mikroinstalacji, takich jak malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku,

  -umowa zawarta będzie na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do upływu pięciu lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu,

  -po zakończeniu prac montażowych mikroinstalacja pozostanie własnością Gminy przez cały okres trwania umowy a po jego jego upływie zostanie przekazana właścicielowi budynku na podstawie odrębnej umowy,

 • właściciel zobowiązany będzie do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres trwania umowy - przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją mikroinstalacji określonych w instrukcji eksploatacji,

  -umową użyczenia (bezpłatne używanie) objęta będzie część dachu wraz z częścią wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania mikroinstalacji,

  -w przypadku pokrycia azbestowego (eternit) - mikroinstalacja może być montowana w ogrodzonej części nieruchomości (wykonanie ogrodzenia na koszt właściciela)

Załączniki:

ANKIETY należy składać do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 - parter (Ref. Techniczno - Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami) osobiście lub pocztą w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Gadomska tel.: 56 684 10 24 wew. 58

UWAGA : zastrzega się prawo skrócenia terminu składania ankiet , w przypadku wcześniejszego ogłoszenia naboru projektów w ramach PROW na lata 2007-2013. Ostateczny termin określony zostanie wówczas w odrębnym komunikacie.

Zastrzega się prawo do zmiany zasad udziału w projekcie, zmiany dokumentów będących załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Zastrzega się prawo odstąpienia od projektu w przypadku małego zainteresowania mieszkańców.

Ankiety są dostępne w Urzędzie Miejskim (Ref. TIiGG) oraz na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.pl - zakładka - ogłoszenia - Ref. TIiGG - mikroinstalacje prosumenckie.

Kowalewo Pomorskie dnia 20.04.2015 r.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!