Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Weryfikacja deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Weryfikacja deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
22.04.2015

Pwery.jpgrzypominamy, że Gmina Kowalewo Pomorskie objęła nowym systemem  gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. W zamian za wykonaną usługę odbioru nieczystości stałych,  właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia na rzecz Gminy opłaty. Jej wysokość ustalana jest na podstawie składanych deklaracji.

W związku z przypadkami celowego zaniżania liczby osób zamieszkałych, bądź ilości i pojemności posiadanych pojemników na odpady zmieszane (w nieruchomościach niezamieszkałych), pracownicy Urzędu Miejskiego dokonują weryfikacji prawdziwości danych wpisywanych do deklaracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelności złożonego dokumentu wszczynane są postępowania mające na celu wyjaśnienie stanu faktycznego. Postępowania prowadzone są w oparciu o informacje udostępniane przez instytucje, firmy oraz osoby prywatne. Podanie fałszywych danych skutkować będzie wydaniem decyzji określającej wysokość należnej opłaty, wyższej od zadeklarowanej.

Właściciele nieruchomości, których deklaracje są niezgodne ze stanem faktycznym powinni bezzwłocznie złożyć korektę, na podstawie której obliczona zostanie właściwa wysokość należnej opłaty.

Z uzyskanych wpływów Gmina pokrywa wszystkie koszty funkcjonowania systemu, obejmujące:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługę administracyjną systemu,

- działalność edukacyjno-informacyjną.

Podkreślić przy tym należy, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować, co oznacza, że wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi muszą pokryć wszystkie w/wym. koszty. W przeciwnym razie władze gmin są zobowiązane podnieść stawki opłat. Aby uniknąć takiej sytuacji apelujemy o składanie  rzetelnych deklaracji, bowiem od uczciwości osób wypełniających dokument w dużej mierze zależy wysokość stawki, jaką będą w przyszłości uiszczali mieszkańcy Gminy Kowalewo Pom.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!