Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE arrow OBRONA CYWILNA

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

OBRONA CYWILNA Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
09.04.2013

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA CZASU POKOJU

Burzliwy rozwój różnych gałęzi przemysłu, a zwłaszcza przemysłu chemicznego, niesie ze sobą określone zagrożenia dla człowieka i całego środowiska naturalnego. Awaria instalacji lub zbiorników ze środkami chemicznymi
(o właściwościach trujących lub parzących) zwanymi toksycznymi środkami przemysłowymi, może spowodować przedostanie się do atmosfery dużych ilości substancji niebezpiecznej. Również groźne następstwa spowodować może przedostanie się toksycznych środków przemysłowych do rzek i zbiorników wodnych zaopatrujących w wodę pitną ludność miast i wsi.

Mieszkańcy osiedli położonych w pobliżu lub w strefie bezpośredniego zagrożenia od zakładu posiadającego toksyczne środki przemysłowe powinni dbać

o szczelność okien i drzwi, a wywietrzniki wyposażyć w listwy i uszczelki umożliwiające ograniczenie naturalnego przepływu powietrza do minimum. Po ogłoszeniu alarmu lub przekazaniu komunikatów o awarii i zaistniałym niebezpieczeństwie przez stacjonarne i ruchome urządzenia nagłaśniające należy natychmiast zamknąć wszystkie otwory wentylacyjne w budynku i nie opuszczać go, przebywając w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych. Osoby wyposażone w maski przeciwgazowe nakładają je. Artykuły spożywcze należy zabezpieczyć w lodówkach, szczelnych pojemnikach, a w ostateczności w naczyniach z pokrywkami. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych.

Należy powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku, a więc i dużego zapotrzebowania na tlen. Osoby przebywające na otwartej przestrzeni powinny jak najszybciej (najlepiej biegiem lub
w zamkniętym samochodzie) opuścić strefę niebezpieczną prostopadle do kierunku wiatru przynoszącego powietrze skażone.

W podobny sposób zabezpiecza się (uszczelnia) pomieszczenia inwentarskie, gromadząc w nich dodatkowo zapas pasz i wody oraz ewakuuje ze strefy zagrożonej zwierzęta gospodarskie, wypasane z dala od własnych zagród.

Po przejściu obłoku powietrza skażonego i odwołaniu alarmu wszystkie pomieszczenia muszą być dokładnie przewietrzone. Nie zabezpieczone produkty żywnościowe i płody rolne (także woda) mogą być spożywane dopiero po wydaniu zezwolenia najbliższej stacji sanitarno - epidemiologicznej.

Uszkodzenie systemów zabezpieczających reaktora elektrowni jądrowej może być przyczyną przedostania się do atmosfery znacznych ilości substancji promieniotwórczych, powodujących skażenie powietrza, wody i terenu (wraz
z roślinnością i znajdującymi się na powierzchni obiektami). W odległości do kilkudziesięciu i więcej kilometrów od miejsca dużej awarii radiologicznej ludzie będą narażeni na otrzymanie niebezpiecznych dawek promieniowania, wdychanie skażonego powietrza oraz spożywanie skażonych pokarmów i wody. Ponieważ naturalny rozpad większości izotopów promieniotwórczych jest powolny
i przyspieszyć go nie możemy, najskuteczniejszą formą ochrony będzie możliwie szybkie opuszczenie strefy skażeń, a zwłaszcza strefy otaczające elektrownię jądrową (w dalszych rejonach stosować trzeba zabezpieczenia zalecane przez odpowiednie służby - wykrywania skażeń, zdrowia, organy OC itp.). Należy również ograniczyć
do niezbędnego minimum czas przebywania na odkrytej przestrzeni, natomiast w razie braku możliwości jej opuszczenia, poruszać się w pojazdach z zamkniętymi oknami, nałożyć indywidualne środki ochrony dróg oddechowych, a po przybyciu
do mieszkania (lub po wyjściu ze strefy skażeń) natychmiast dezaktywować odzież (przez pranie lub dokładne wytrzepanie) oraz przeprowadzić zabiegi sanitarne, tzn. wykąpać się pod bieżącą wodą lub przynajmniej dokładnie umyć odkryte części ciała. Posiłki należy przygotowywać (i spożywać) wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, z nie skażonych produktów i wody. W razie konieczności przygotowywania posiłków z żywności skażonej - ściśle postępować według wskazówek odpowiednich służb (zdrowia i wykrywania skażeń). Takie same zasady postępowania obowiązują w odniesieniu do zwierząt gospodarskich.

Każdy obywatel przebywający w strefie skażeń promieniotwórczych powinien (we własnym interesie) przestrzegać zaleceń władz i służby zdrowia oraz wprowadzonych rygorów postępowania, zwłaszcza ograniczeń w spożywaniu produktów żywnościowych, mycia warzyw i owoców, dopuszczalnego czasu przebywania na wolnym powietrzu, dezaktywacji budynków i ich bezpośredniego otoczenia itp.

Inny rodzaj zagrożenia czyha na ludzi ze strefy niewidzialnych gołym okiem i trudnych do wykrycia drobnoustrojów chorobotwórczych, mogących wywołać masowe, groźne zachorowania. Źródłem epidemii może być nawet jeden zakażany osobnik - nosiciel (człowiek lub zwierzę). Groźbą stanowią zarazki chorób prawie zapomnianych przez cywilizowaną ludzkość, jak dżuma, ospa lub cholera. Ochrona przed zakażeniami i zachorowaniami na terenie objętym epidemią choroby zakaźnej jest dość skomplikowana i trudna. Jak należy w tej sytuacji postępować?

Rejon taki podlega izolacji, a więc nie można go w zasadzie opuścić (aby choroba się nie rozprzestrzeniała). Wszyscy obywatele przebywający na tym terenie obowiązani są poddać się szczepieniom, prowadzić wyjątkowo higieniczny tryb życia, polegający m.in. na korzystaniu wyłącznie z własnego mydła, ręcznika, naczyń i sztućców oraz częstym i dokładnym myciu ciała, a zwłaszcza rąk. Konieczne jest unikanie dużych skupisk ludzkich (w środkach transportu, sklepach, urzędach itp.), a także zbędnych kontaktów towarzyskich, podawania rąk przy witaniu się, korzystania ze wspólnych przedmiotów, dotykania poręczy i innych elementów urządzeń
w miejscach publicznych. Zaleca się posiadanie zapasu środków dezynfekcyjnych
i szerokie ich zastosowanie we własnym otoczeniu do dezynfekcji wanien, podłóg, klamek itp. oraz korzystanie z żywności opakowanej - dopuszczonej do spożycia,
a wody - przegotowanej. Potrawy powinno się sporządzać i przechowywać
w naczyniach dokładnie umytych, wyparzonych, mających przykrycia. Żywność można przechowywać w lodówkach i szczelnie zamkniętych pojemnikach. W razie pojawienia się pierwszych objawów choroby należy natychmiast zgłosić się
do najbliższego dyżurującego punktu służby zdrowia, pamiętając, że objawy chorobowe ze względu na okres utajenia mogą wystąpić nawet po wielu dniach
od kontaktu z osobą chorą lub nosicielem zarazków chorobotwórczych (zakażonym przedmiotem).

Istnieje również niebezpieczeństwo awarii urządzeń (zapór), niejednokrotnie piętrzących w zbiornikach miliony ton wody, a w konsekwencji katastrofalnego zatopienia dużych obszarów położonych poniżej zbiornika. Przemieszczające się z wielką prędkością czoło fali powodziowej może całkowicie zniszczyć znajdujące się na jej drodze budynki, mosty, drogi i torowiska, spowodować wiele ofiar wśród ludzi i zwierząt.

W razie awarii obiektów hydrotechnicznych i groźby katastrofalnego zatopienia (powodzi) niezwykle ważne jest odpowiednie postępowanie ludności.

W zależności od odległości od miejsca awarii wyróżnia się strefy zagrożenia. W pierwszej strefie zagrożenia zniszczeniu ulega w zasadzie wszystko. Jedynie niewielki procent ludności prawdopodobnie zdoła się uratować. Jedyny ratunek to natychmiastowa ucieczka. W drugiej strefie ludność zdąży się ewakuować bez inwentarza. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia władz i nie wywoływać paniki. W trzeciej strefie zniszczenia będą niewielkie, ludność, inwentarz żywy
i dobytek można będzie ewakuować.

PAMIĘTAJ!!! STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBRONY CYWILNEJ UNIKNIESZ SKUTKÓW NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ CZASU POKOJU.

 

OCHRONA LUDNOŚCI

 

Indywidualne środki ochrony, ich przeznaczenie i zasady posługiwania się nimi.

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami zabezpieczają przed bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, biologicznymi, pyłem promieniotwórczym oraz częściowo przed działaniem promieniowania cieplnego podczas wybuchów jądrowych. Należą do nich środki ochrony dróg oddechowych i środki ochrony skóry. Do indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych zalicza się maski przeciwgazowe filtracyjne i izolacyjne różnych typów, respiratory oraz wykonane we własnym zakresie maski tkaninowe
i opaski przeciwpyłowe (chroniące przed skażeniami promieniotwórczymi).

Czy nakładając środki ochrony dróg oddechowych, zrobiliśmy już wszystko, aby skutecznie chronić swoje zdrowie przed działaniem substancji niebezpiecznych? NIE! Oprócz nich bowiem należy nałożyć zastępcze środki ochrony skóry, które są niezbędnym uzupełnieniem środków ochrony dróg oddechowych Zastępczymi środkami ochrony skóry mogą być:

 • wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z gumy i podgumowane z płótna impregnowanego, tkanin z włókien sztucznych folii itp.;

 • fartuchy ochronne gumowe z tkanin podgumowanych i impregnowanych, skórzane i z tworzyw sztucznych;

 • kombinezony skórzane i ubiory z folii metalizowanej;

 • buty gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych;

 • okulary ochronne (przemysłowe, motocyklowe, narciarskie);

 • nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych.

Z wymienionych przedmiotów można skompletować odzież ochronną, która - wraz, ze środkami ochrony dróg oddechowych - umożliwi wykonanie krótkotrwałych czynności ratowniczych, niezbędnych prac gospodarczych, a także przejścia krótkiego odcinka terenu skażonego.

PAMIĘTAJ!!! OBOWIĄZKIEM OBYWATELA JEST ZAOPATRZENIE SIĘ
W INDYWIDUALNE ZASTĘPCZE ŚRODKI OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI.

 

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest- instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 1. systemy alarmowe miast;

 2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej;

 3. radiowęzły radiofonii przewodowej;

 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy straży pożarnych itp.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela.

Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

PAMIĘTAJ!!! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

 1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się;

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień
  w piecu;

 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;

 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli me usłyszeć sygnału alarmowego)

 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.


 1. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział
  w imprezie, podróż;

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

 1. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ!!! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ
W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB
ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony;

 • udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;

 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;

 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;

 • jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);

 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie);

 • w razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym;

 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia;

 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wyżej wymienione zabiegi oraz poddać się ponownie zabiegom sanitarnym;

 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej;

 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez placówki służby zdrowia.

PAMIĘTAJ!! ZNAJOMOŚĆ I PRZESTRZEGANIE SYGNAŁÓW ALARMOWYCH CHRONI ŻYCIE TWOJE I NAJBLIŻSZYCH.

ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODAR-CZYCH, WODY, PASZY I ŻYWNOŚCI PRZED SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

 

Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy) do ochrony przed skażeniami
i zakażeniami.

Na wypadek alarmu o skażeniach lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami każda rodzina powinna mieć tok przygotowaną piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji promieniotwórczych, środków trujących i niebezpiecznych dla zdrowia środków biologicznych.

Przystosowując na takie ukrycie mieszkanie (piwnicę, pokój) należy mieć na uwadze to, że jego podstawową cechą powinna być hermetyczność (szczelność)
i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej wentylacji.

W razie potrzeby należy wykonać następujące prace:

 1. Uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą (podobnie jak robi się to na zimę),
  a nawet okleić paskiem papieru (taśmą samoprzylepną).

 2. Uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. Drzwi zewnętrzne obić kocem lub wojłokiem i w odległości 1 - 1,5m zawiesić zasłonę z koca (kołdry), aby stworzyć ,,śluzę".

 3. Uszczelnić dokładnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca,
  w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji itp.

 4. Zakleić szczelnie papierem kratki wentylacyjne - ale tak, by w razie potrzeby zapewnić, wentylację pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację mogą zapewnić otwory: nawiewny i wywiewny. Otwór wywiewny powinien być usytuowany 1,5 - 2m nad otworem nawiewnym. W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy - ramkę z rozpiętą wielowarstwową gazą,
  a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego z filtra (gazy).

 5. Podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piwnicy. Można wtedy wykonać obsypkę ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku
  oraz zabudować lub osłonić workami z piaskiem otwory okienne, nie używane otwory drzwiowe itp.

PAMIĘTAJ!!! W MIESZKANIU PRZYGOTOWANYM NA UKRYCIE POWINNY TAKŻE BYĆ:

 1. odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worek plastykowy na odpadki;

 2. lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp.;

 3. sprzęt gaśniczy (np. gaśnica, koc, wiadro, piasek, łopata itp.);

 4. niezbędne przedmioty osobistego użytku.

Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świece, paląc się, zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.

Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w ukryciach. Np. gaśnica halonowa wprowadza do atmosfery halon, który przy wdychaniu wykazuje szkodliwe działanie dla zdrowia. Gaśnica śniegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo dużo dwutlenku węgla. Z tego względu do gaszenia należy używać wody, koców gaśniczych, piasku (ziemi), a jeżeli gaśnic - to pianowych lub wodnych.

 zabezp_00_09_04_15.jpg

Przygotowanie budynków gospodarczych do ochrony przed skażeniami.

Przedsięwzięcie to polega na zwiększeniu walorów wytrzyma­łościowych oraz właściwości ochronnych stodół, spichlerzy, ko­mórek itp. zawierających plony, obór i chlewni z bydłem i trzodą, przede wszystkim przez ich uszczelnienie i uniemożliwienie przedostawania się środków skażenia do wnętrza.

W okresie zagrożenia - na wezwanie obrony cywilnej - w budynkach gospodarczych, w miarę potrzeb należy:

 1. uszczelnić sufit warstwą z gliny, cementu lub wapna (2 wiad­ra wapna gaszonego, wiadro wody, 2 kg soli kuchennej) oraz za­sypać piaskiem lub żwirem;

 2. część okien zamurować cegłami lub obić deskami z obu stron i wypełnić ziemią (torfem, trocinami), a. pozostałe zaopatrzyć w izolacyjne okiennice lub zasłonić mocnym przezroczystym plastykiem;

 3. pozatykać gliną, pakułami, mchem itp. szpary w konstrukcjach drewnianych;

 4. uszczelnić futryny i drzwi, od strony wewnętrznej zawiesić zasłonę z materiału, aby szczelnie przylegała do ram drzwi;

 5. zasłonić przewody (otwory) wentylacyjne od strony wewnętrznej pomieszczeń workami z trocinami, sianem itp.;

 6. obsypać z zewnątrz ziemią ściany drewniane do wysokości okien albo w odległości 50 - 60cm od ściany postawić ściankę z desek lub plecionkę z wikliny i przestrzeń między nimi zasypać ziemią.

Nawet, w pomieszczeniach niehermetycznych możemy zapewnić kilkugodzinną ochronę przed przenikaniem do wnętrza niektórych środków trujących, jeżeli zamknięte okna i drzwi zasłonimy od wewnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną tkaniną zamoczoną w wodnym roztworze sody.

PAMIĘTAJ!!! ABY ZAPEWNIĆ ZWIERZĘTOM BESPIECZEŃSTWO, NALEŻY TAKŻE:

 1. przygotować wystarczający na 14 dni zapas wcdy i paszy zabezpieczonej przed, skażeniem;

 2. wietrzyć uszczelnione obory (chlewnie):

 • w lecie przy temperaturze do 200­­C nie później niż po 34 godzinach;

 • w zimie przy temperaturze -20 do -25°C - po 34 do 90 godzin (dokładne informacje poda służba weterynaryjna);

 1. zapewnić budynkom gospodarczym ochronę przed pożarem (pas przeciw-pożarowy, sprzęt ppoż. itp.).

Sposoby zabezpieczenia żywności, wody i paszy przed skażeniami i zakażeniami.

Żywność woda i pasza może zostać skażona (zakażona):

 • substancjami promieniotwórczymi, które głównie osiadają na powierzchni produktów (woda skażona będzie w całej objętości rozpuszczalnymi w wodzie substancjami promieniotwórczymi; nierozpuszczalne osiądą na dnie)

 • bojowymi środkami trującymi, które w postaci kropel i gazu mogą osiadać na powierzchni, wnikać w głąb produktów syp­kich do kilku centymetrów a produkty płynne skazić w całej ich objętości

 • środkami biologicznymi (zarazkami chorobotwórczymi) w postaci aerozoli,
  a także przez nosicieli zarazków (owady, gryzonie) i różne zakażone przedmioty.

Generalną zasadą ochrony jest hermetyzacja gotowych środków spożywczych oraz izolacja surowców służących do ich produkcji, a także zapasów wody pitnej i pasz przed środowiskiem zewnętrznym.

Sposoby zabezpieczania żywności w domu.

Gwarancją izolacji żywności od środowiska zewnętrznego jest zastosowanie właściwych opakowań.

Opakowania ochronne mogą być następujące:

 1. Pyłoszczelne z materiałów twardych. Mogą to być puszki metalowe z produktami konserwowymi, pojemniki metalowe hermetyczne, które można dokładnie i szybko zmyć lub odkazić. Opakowania szklane - słoje (twist, weck), butelki nie przepuszczające pary wodnej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie ich steryli­zacji. Opakowania drewniane (sklejka, płyta pilśniowa) - skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego, a także beczki drewniane, hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych, zabezpieczające w należyty sposób żyw­ność przed działaniem środków promieniotwórczych, chemicznych
  i biologicznych.

 2. Pyłoszczelne z tworzyw miękkich - hermetyczne opakowania (worki, woreczki, torby itp.) z folii powlekanych, metalowych, tworzyw plastycznych i innych.

 3. Pyłowe zielne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową lub z tworzyw sztucznych. Jeśli są umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spełniają swoje zadanie.

W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem zbiorczym jest lodówka. Hermetyczność lodówki można zwiększyć za pomocą dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. Można też do tego celu przystosować szafkę, kredens itp. lub szczelną piwnicą.

Wyjątkowo trwałego i hermetycznego opakowania wymagają takie produkty jak sól, cukier, kasza, mąka, przetwory owoco­we i wszystkie inne produkty płynne, miękkie itp., gdyż w razie skażenia nie ma możliwości ich odkażenia.

PAMIĘTAJ:

 • produkty spożywcze we właściwych opakowaniach będą się nadawały do spożycia;

 • skażenie opakowania można zawsze zlikwidować lub zneutralizować bez szkody dla produktu;

 • obrona cywilna poinformuje Cię o koniecznych środkach.

Sposoby, zabezpieczenia płodów rolnych i pasz.

Uprawy polowe w zasadzie będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki skażeń łagodzone będą odpowiednimi przedsię­wzięciami agrotechnicznymi.
W uprawach warzywnych należy wykorzystać do ochrony roś­lin tunele i przykrycia foliowe. Główny wysiłek należy skierować na ochronę przed skażenia­mi płodów rolnych i pasz już zebranych.

Ziarno i pasze treściwe należy z zasady przechowywać w zam­kniętych
i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania pyłu promieniotwórczego zamyka się także wentylację.

Zboża i siano w stogach i stertach powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczoną na paszę, wikliną, brezentem, folią lub rozdrobnioną gliną zmieszaną
z drobno pociętą słomą. Wokół sto­gów wykopuje się rowki odpływowe.

Rośliny okopowe oraz niektóre warzywa przechowuje się w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi - podobnie jak na okres zimowy. Najlepiej jednak przechowywać je w piwnicach. Kiszonka znajdująca się w silosach zamkniętych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy odkryte należy uszczelnić. Skutecznie także chronią doły wyłożone folią i szczelnie przykryte.

PAMIĘTAJ!!! PŁODY ROLNE I PASZE, IZOLOWANE OD ŚRODOWISKA
W OKRESIE NARASTANIA SKAŻENIA, PO SPADKU SKAŻENIA ZACHOWUJĄ WARTOŚĆ SPOŻYWCZĄ.

POSTĘPOWANIE W REJONACH PORAŻENIA I UDZIELANIE POMOCY POSZKODOWANYM

W zależności od rodzaju użytych przez przeciwnika środków rażenia mogą powstać rejony porażenia bronią jądrową, chemiczną, biologiczną i klasyczną.

Sposób postępowania ludności w poszczególnych rejonach porażenia jest zróżnicowany.

W rejonie porażenia bronią jądrową. Największe zagrożenie życia ludzkiego występuje w tym rejonie bezpośrednio po wybuchu jądrowym. Jeżeli
w momencie wybuchu ludzie znajdowali się w schronie, który nie został uszkodzony, powinni w nim pozostać do chwili otrzymania zezwolenia na wyjście. Decyzję taką podejmuje komendant drużyny służby schronowej. Po wyjściu ze schronu należy zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze, które do tego cza­su mogą zostać .rozstawione przez formacje obrany cywilnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki informujące o ska­żeniu terenu.

Przebywając w terenie skażanym, należy przestrzegać następujących zasad:

 • skrócić do niezbędnego. minimum czas przebywania;

 • nie wzniecać kurzu, a zimą nie wnosić - śniegu do pomie­szczeń nie skażonych;

 • nie brać do rąk żadnych przedmiotów;

 • omijać kałuże wody;

 • nie pić wody;

 • nie spożywać produktów żywnościowych;

 • nie opierać się o drzewa, ściany budynków itp.;

 • zwracać uwagę na to, by nie zabrudzić nie osłoniętych części ciała.

PAMIĘTAJ!!! WSZYSTKO DOOKOŁA CIEBIE MOŻE BYĆ SKAŻONE RADIOAKTYWNIE.

W rejonie porażenia bronią chemiczną. Po stwierdzeniu wystę­powania bojowych środków trujących ludzie znajdujący się w pomieszczeniach lub budowlach ochronnych, które nie są her­metyczne, powinni założyć maski przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych Osoby opuszczające te pomie­szczenia lub osoby, które napad chemiczny zastał poza nimi, po­winny założyć odzież ochronną lub zastępczą. W miarę możliwo­ści należy jak najszybciej opuścić teren objęty skażeniami, w kie­runku wskazanym przez odpowiednie organy obrony cywilnej i udać się do miejsca, gdzie przeprowadzone zostaną zabiegi sa­nitarne i specjalne przez formacje obrony cywilnej.

Zwierzęta, które znalazły się w terenie skażonym środkami tru­jącymi, muszą być poddane zabiegom weterynaryjnym.

PAMIĘTAJ!!! IM DŁUŻEJ PRZEBYWASZ W REJONIE SKA­ŻONYM, TYM BARDZIEJ JESTEŚ NARAŻONY NA PORAŻE­NIE.

W rejonie porażenia bronią biologiczną. W przypadku stwier­dzenia skażenia bakteriologicznego określa się rejon skażenia, izo­luje od otoczenia osoby przebywające w nim (kwarantanna), wpro­wadza stosowne ograniczenia i przystępuje do likwidacji skutków użycia broni biologicznej.

Do podstawowych obowiązków obywateli znajdujących się w rejonie objętym kwarantanną należy ścisłe przestrzeganie zarzą­dzeń lokalnych władz administracji państwowej, a zwłaszcza do­tyczących:

 • przebywania i poruszania się w tym rejonie;

 • utrzymywania higieny;

 • wykonywania podstawowych przedsięwzięć profilaktycz­nych;

 • uboju zwierząt zakażonych i spożywania mięsa;

 • współdziałania zdrowej ludności z pododdziałami prowadzą­cymi likwidację zakażeń.

PAMIĘTAJ!!! NIE PIJ NIE PRZEGOTOWANEJ WODY I SU­ROWEGO MLEKA

W rejonie porażenia toksycznymi środkami przemysłowymi. Sposób zachowania się uzależniony jest od rodzaju i wielkości skażenia. W wypadku skażenia środkami promieniotwórczymi na­leży postępować jak w rejonie porażenia bronią jądrową, a w razie skażenia środkami chemicznymi, tak jak w rejonie porażenia bronią chemiczną. Zawsze trzeba stosować się do wskazówek służb porządkowych
i specjalnych.

W rejonie porażenia bronią klasyczną. Tu nie ma potrzeby sto­sowania środków ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry. W czasie prowadzenia prac ratowniczych i udzielania pomocy po­szkodowanym w tym rejonie należy uważać na niewybuchy, mi­ny narzutowe itp., które stanowią duże zagrożenie dla życia i zdro­wia pracujących tam ludzi. W razie ich wykrycia prace należy przerwać, powiadomić służby obrony cywilnej i postępować zgod­nie z ich poleceniami.

Do obowiązków każdego, kto znajdzie się w rejonie porażenia, należy pomoc osobom poszkodowanym, starcom i dzieciom. Dlatego ludność jeszcze
w czasie pokoju powinna opanować sposo­by i metody niesienia pierwszej pomocy poszkodowanym w re­jonie porażenia. Pomoc powinna koncentrować się na wyszukiwa­niu i ratowaniu poszkodowanych.

Ratując ludzi, pamiętać należy o zachowaniu środków ostroż­ności. Nie wolno bez potrzeby chodzić po zwaliskach, wchodzić samemu do uszkodzonych pomieszczeń, dotykać przewodów nie izolowanych. Jeśli koniecznie trzeba przechodzić przez płonące po­mieszczenia, należy zawsze okrywać się mokrą tkaniną lub grubą odzieżą (płaszczem). Wchodząc do zadymionego pomieszczenia, należy ostrożnie otwierać drzwi, gdyż gwałtowny dopływ powietrza powoduje większy wybuch płomieni.

PAMIĘTAJ!!! RATUJĄC LUDZI, NIE WOLNO ZAPOMINAĆ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA.

Ludność ocalała w rejonie porażenia może pomagać również siłom obrony cywilnej prowadzącym akcję ratunkową, udzielając wyczerpujących informacji o lokalizacji ukryć, przebiegu insta­lacji komunalnych, dojściach do zagrożonych budowli ochron­nych itp. W akcji ratunkowej może także uczestniczyć ludność znajdująca się w strefie zamiejskiej. Odda ona nieocenione usługi zwłaszcza w razie napadu z zaskoczenia.

Do prac o charakterze ratunkowym, wykonywanych przez lud­ność
w rejonie porażenia zalicza się:

 • odgruzowywanie budowli ochronnych, dróg, placów;

 • ratowanie ludzi z górnych pięter budynków;

 • wyszukiwanie poszkodowanych oraz doprowadzanie (prze­noszenie) ich do punktu zbiórki poszkodowanych;

 • pomoc poszkodowanym i opieka nad nimi;

 • pomoc jednostkom pożarniczym w lokalizacji i likwidacji pożarów;

 • pomoc w obsłudze urządzeń do odkażania i dezaktywacji;

 • pomoc w utrzymaniu porządku, ochronie mienia, zapobie­ganiu panice;

 • pomoc w organizacji zaopatrzenia materiałowo - technicznego i żywnościowego.

PAMIĘTAJ!!! OD TWOJEJ POMOCY ZALEŻY ŻYCIE LUDZ­KIE.

POSTĘPOWANIE LUDNOŚCI PO WYJŚCIU Z REJONU PORAŻENIA

Na odzieży, środkach ochrony i odsłoniętych częściach ciała ludzi przebywających w rejonie porażenia bronią jądrową i che­miczną mogą się znaleźć środki promieniotwórcze i trujące. Po wyjściu z rejonu porażenia należy te substancje usunąć w wyzna­czonym miejscu i w określonej kolejności.

Po wyjściu z rejonu skażenia promieniotwórczego i przybyciu do wyznaczonego miejsca, należy stanąć twarzą do wiatru, zdjąć narzutę (płaszcz), wytrzepać ją i powiesić. Następnie usunąć pro­mieniotwórczy pył za pomocą szczotki, wiechcia słomy, siana, ga­łązek lub przez trzepanie kijem. Obuwie oczyścić z kurzu, prze­cierając je szmatką lub szczotką. Oczyścić także podeszwy bu­tów, na których zebrał się pył promieniotwórczy. Odzież i bieliz­nę odkaża się przez płukanie
w bieżącej wodzie. Po zakończeniu dezaktywacji odzieży i obuwia można zdjąć maskę przeciwgazo­wą, którą należy dokładnie przetrzeć. Maskę płócienną przeciw­pyłową - wytrzepać lub wyprać. Następnie należy zdjąć ręka­wiczki.

Po wykonaniu tych wszystkich czynności przystępuje się do za­biegów sanitarnych. Polegają one na dokładnym umyciu mydłem rąk i twarzy. Nie należy dopuścić do tego, żeby woda zmywana z twarzy dostała się do ust, nosa i oczu. Umyć trzeba także i te czę­ści ciała, które nie były osłonięte i przepłukać czystą wodą usta
i gardło. Wytrzeć dokładnie umyte części ciała. Jeżeli w pobliżu brak jest wody, można wykorzystać płyn z pa­kietu przeciwchemicznego.

Częściowe zabiegi sanitarne nie zapewniają całkowitego usu­nięcia środków promieniotwórczych i trujących. Przy pierwszej okazji (jak najszybciej) należy poddać się całkowitym zabiegom sanitarnym, polegającym na dokładnym umyciu całego ciała cie­płą wodą z mydłem. Przeprowadza się je w domu lub punktach zabiegów specjalnych. W ostateczności można ograniczyć zabiegi do kąpieli w nie skażonej wodzie rzeki lub jeziora.

PAMIĘTAJ!!! PRZEZ KONTROLĘ DOZYMETRYCZNĄ SPRA­WDZA SIĘ JAKOŚĆ ZABIEGÓW SANITARNYCH.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!