Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.06.2015

R22.jpgadni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej w dniu 24 czerwca br. przy jednym głosie sprzeciwu przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2014. Udzielono również burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu absolutorium za miniony rok. Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) na rok 2014, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Uczestniczący w sesji nowy komendant powiatowy policji Dariusz Borowiec zaapelował o zgłaszanie problemów i zadeklarował chęć ścisłej współpracy. Licznie przybyli na sesję radni powiatowi: starosta Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski, przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska i przewodniczący komisji rewizyjnej powiatu Tomasz Zwoliński poinformowali o działaniach powiatu w minionym kwartale i skrzętnie notowali pytania. Natomiast uczestnikom sesji przedstawiono i kwiatami powitano trzech nowych sołtysów wybranych na ostatnich zebraniach wyborczych. Są to: Marta Pawlik Śliwa, Ewa Orłowska Mytlewska i Zbigniew Zabielski.

Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina" miało bardzo uroczysty charakter. W XVII edycji konkursu na najbardziej zadbaną nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej uczestniczyło 7 zagród wiejskich oraz 8 nieruchomości. Z uwagi na zbyt małą ilość zgłoszeń, konkurs w kategorii na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej oraz na najbardziej uporządkowane osiedle i najbardziej uporządkowaną wieś nie został przeprowadzony.

Nagrody wyróżnionym przez komisję konkursową wręczali: Burmistrza Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu Tomasz Matusewicz.

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała pani Grażyna Tworzydło z Lipienicy, II miejsce ex aequo i nagrodę w wysokości po 300 zł otrzymali pani Krystyna Marska z Frydrychowa oraz państwo Krystyna i Mariusz Krajewscy z Bielska. Natomiast wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł otrzymali: pani Justyna Nowatka z Bielska i państwo Hanna i Jerzy Dzwonkowscy z Bielska.

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymał pan Sławomir Wiewiór z Osiedla Jana Kochanowskiego, II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymał pan Ryszard Albrecht z Osiedla Jana Kochanowskiego, III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymała pani Ewa Kaznowska z Osiedla Jana Kochanowskiego. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł otrzymali: pan Kazimierz Jaworski z Osiedla Brodnickiego i pani Irena Żak z Osiedla Jana Kochanowskiego.

Podsumowując rok 2014 Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje, a nawet więcej. Na największe podkreślenie zasługują zabiegi poczynione w temacie infrastruktury sportowej, ekologicznej i drogowej.

Na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 11mln.zł.. Jest to ponad 25% całego budżetu. Udało się przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia, a nawet wykonać dodatkowe. Te najważniejsze dotyczą dróg i sportu. Największa nasza duma to wybudowana pływalnia. Do tej pory odnotowaliśmy 55tys. wejść na ten obiekt. Dużym zainteresowaniem cieszy się również zmodernizowana w 2014r. strzelnica w Kiełpinach, gdzie kilka razy w miesiącu spotykają się amatorzy strzelania. Potwierdza to słuszność naszych decyzji.  Zmodernizowano drogę w Borównie, Srebrnikach, Wielkim Rychnowie, Wielkiej Łące i ul. Kościuszki. Powstał parking przy ul. Św. Mikołaja oraz chodnik przy Drzymały i Odrodzenia. Współfinansowaliśmy również remont drogi do Wąbrzeźna. W trzech wsiach stanęły nowe place zabaw, a świetlice wiejskie i jednostki OSP zyskały nowe doposażenie (szafy chłodnicze, klimatyzacje, sprzęt hydrauliczny). Ostatnie zadanie, sfinansowane za środków z 2014r. to budowa nowego targowiska miejskiego. - wymieniał w sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski. - W roku 2014 otrzymaliśmy wiele wartościowych wyróżnień i nagród. Najważniejsze z nich to m.in. tytuł Perła Samorządu 25-lecia w kategorii samorządowiec. Otrzymałem to wyróżnienie jako jedyny samorządowiec z województwa. Zostaliśmy laureatami konkursu Filary Polskiej Gospodarki i Samorząd Przyjazny Szkole. Najnowsze i szczególnie drogie mi wyróżnienie to nominacja marszałka województwa w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu 2015. Będę reprezentował województwo na ogólnopolskim szczeblu. Wyniki już w listopadzie. Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie te konkursy były bezpłatne a zgłoszenia oceniane przez bezstronną komisję.  

Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, członkom organizacji oraz pracownikom Urzędu za wspólną pracę i wsparcie w kierowaniu gminą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Małkiewicz w imieniu całej komisji zawnioskował do radnych o przyjęcie sprawozdania za miniony rok i o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za rok 2014 W dyskusji radni podkreślali, że budżet był dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany. W dyskusji nikt nie wniósł uwag do sprawozdania finansowego i rzeczowego za rok 2014. W wypowiedziach radni podkreślali fakt współpracy dla dobra społeczeństwa, zaangażowanie burmistrza i pracowników urzędu, wsparcia ze strony radnych, sołtysów, dyrektorów i organizacji.

Później były kwiaty i gratulacje od radnych, współpracowników, delegacji z zakładów pracy i organizacji społecznych. Życzono kolejnych sukcesów w 2015r. Będzie to trudny rok. Pomimo, że ogólna pula środków unijnych w naszym województwie zwiększyła się, to możliwości sięgnięcia po nie przez samorządy gminne, szczególnie te małe, zostały bardzo ograniczone.

W części roboczej radni podjęli 8 uchwały. W bloku informacyjnym dużo miejsca poświęcono bezpańskim psom. Burmistrz wyjaśnił możliwości i uprawnienia samorządów, lekarzy weterynarii, policji i myśliwych w stosunku do wałęsających się i zagrażających ludziom psów.

sesja_2015.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!