Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.06.2015

R22.jpgadni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej w dniu 24 czerwca br. przy jednym głosie sprzeciwu przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2014. Udzielono również burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu absolutorium za miniony rok. Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) na rok 2014, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Uczestniczący w sesji nowy komendant powiatowy policji Dariusz Borowiec zaapelował o zgłaszanie problemów i zadeklarował chęć ścisłej współpracy. Licznie przybyli na sesję radni powiatowi: starosta Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski, przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska i przewodniczący komisji rewizyjnej powiatu Tomasz Zwoliński poinformowali o działaniach powiatu w minionym kwartale i skrzętnie notowali pytania. Natomiast uczestnikom sesji przedstawiono i kwiatami powitano trzech nowych sołtysów wybranych na ostatnich zebraniach wyborczych. Są to: Marta Pawlik Śliwa, Ewa Orłowska Mytlewska i Zbigniew Zabielski.

Podsumowanie konkursu „Piękna Gmina" miało bardzo uroczysty charakter. W XVII edycji konkursu na najbardziej zadbaną nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej uczestniczyło 7 zagród wiejskich oraz 8 nieruchomości. Z uwagi na zbyt małą ilość zgłoszeń, konkurs w kategorii na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej oraz na najbardziej uporządkowane osiedle i najbardziej uporządkowaną wieś nie został przeprowadzony.

Nagrody wyróżnionym przez komisję konkursową wręczali: Burmistrza Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu Tomasz Matusewicz.

W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała pani Grażyna Tworzydło z Lipienicy, II miejsce ex aequo i nagrodę w wysokości po 300 zł otrzymali pani Krystyna Marska z Frydrychowa oraz państwo Krystyna i Mariusz Krajewscy z Bielska. Natomiast wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł otrzymali: pani Justyna Nowatka z Bielska i państwo Hanna i Jerzy Dzwonkowscy z Bielska.

W kategorii na najbardziej zadbaną nieruchomość I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymał pan Sławomir Wiewiór z Osiedla Jana Kochanowskiego, II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzymał pan Ryszard Albrecht z Osiedla Jana Kochanowskiego, III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymała pani Ewa Kaznowska z Osiedla Jana Kochanowskiego. Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości po 100 zł otrzymali: pan Kazimierz Jaworski z Osiedla Brodnickiego i pani Irena Żak z Osiedla Jana Kochanowskiego.

Podsumowując rok 2014 Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślił, że udało się wykonać wszystkie zaplanowane inwestycje, a nawet więcej. Na największe podkreślenie zasługują zabiegi poczynione w temacie infrastruktury sportowej, ekologicznej i drogowej.

Na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 11mln.zł.. Jest to ponad 25% całego budżetu. Udało się przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia, a nawet wykonać dodatkowe. Te najważniejsze dotyczą dróg i sportu. Największa nasza duma to wybudowana pływalnia. Do tej pory odnotowaliśmy 55tys. wejść na ten obiekt. Dużym zainteresowaniem cieszy się również zmodernizowana w 2014r. strzelnica w Kiełpinach, gdzie kilka razy w miesiącu spotykają się amatorzy strzelania. Potwierdza to słuszność naszych decyzji.  Zmodernizowano drogę w Borównie, Srebrnikach, Wielkim Rychnowie, Wielkiej Łące i ul. Kościuszki. Powstał parking przy ul. Św. Mikołaja oraz chodnik przy Drzymały i Odrodzenia. Współfinansowaliśmy również remont drogi do Wąbrzeźna. W trzech wsiach stanęły nowe place zabaw, a świetlice wiejskie i jednostki OSP zyskały nowe doposażenie (szafy chłodnicze, klimatyzacje, sprzęt hydrauliczny). Ostatnie zadanie, sfinansowane za środków z 2014r. to budowa nowego targowiska miejskiego. - wymieniał w sprawozdaniu burmistrz Andrzej Grabowski. - W roku 2014 otrzymaliśmy wiele wartościowych wyróżnień i nagród. Najważniejsze z nich to m.in. tytuł Perła Samorządu 25-lecia w kategorii samorządowiec. Otrzymałem to wyróżnienie jako jedyny samorządowiec z województwa. Zostaliśmy laureatami konkursu Filary Polskiej Gospodarki i Samorząd Przyjazny Szkole. Najnowsze i szczególnie drogie mi wyróżnienie to nominacja marszałka województwa w konkursie Budowniczy Polskiego Sportu 2015. Będę reprezentował województwo na ogólnopolskim szczeblu. Wyniki już w listopadzie. Wartym podkreślenia jest fakt, że wszystkie te konkursy były bezpłatne a zgłoszenia oceniane przez bezstronną komisję.  

Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, członkom organizacji oraz pracownikom Urzędu za wspólną pracę i wsparcie w kierowaniu gminą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Małkiewicz w imieniu całej komisji zawnioskował do radnych o przyjęcie sprawozdania za miniony rok i o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu za rok 2014 W dyskusji radni podkreślali, że budżet był dobrze zaplanowany i dobrze zrealizowany. W dyskusji nikt nie wniósł uwag do sprawozdania finansowego i rzeczowego za rok 2014. W wypowiedziach radni podkreślali fakt współpracy dla dobra społeczeństwa, zaangażowanie burmistrza i pracowników urzędu, wsparcia ze strony radnych, sołtysów, dyrektorów i organizacji.

Później były kwiaty i gratulacje od radnych, współpracowników, delegacji z zakładów pracy i organizacji społecznych. Życzono kolejnych sukcesów w 2015r. Będzie to trudny rok. Pomimo, że ogólna pula środków unijnych w naszym województwie zwiększyła się, to możliwości sięgnięcia po nie przez samorządy gminne, szczególnie te małe, zostały bardzo ograniczone.

W części roboczej radni podjęli 8 uchwały. W bloku informacyjnym dużo miejsca poświęcono bezpańskim psom. Burmistrz wyjaśnił możliwości i uprawnienia samorządów, lekarzy weterynarii, policji i myśliwych w stosunku do wałęsających się i zagrażających ludziom psów.

sesja_2015.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!