Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie? Drukuj
Wpisał: Dorota Witkowska - pedagog szkolny Publicznego Gimnazjum   
26.06.2015

System przeciwdziałania przemocy  w rodzinie został zapoczątkowany w Polsce w 2005 roku. Znowelizowano go ustawą z 2010 r. Na jej mocy powołano  tzw. zespoły interdyscyplinarne. Od 2011 r. na terenie naszej gminy  działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. Poza tym w posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, a  następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Dla potrzeb danej rodziny, jeżeli występuje w niej zjawisko przemocy powoływane są tzw. grupy robocze. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc
w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności:

 • współmałżonkowie,
 • partnerzy w związkach nieformalnych,
 • dzieci,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

 • Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
 • Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie
  i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
 • Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
 • Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która
  z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

Jeżeli wiesz, że ktoś z Twoich znajomych doświadcza przemocy w rodzinie, to nie bądź obojętny i zgłoś to, np. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, do pedagoga szkolnego lub na policję. Pamiętaj, że nie można dawać przyzwolenia na przemoc, a  milczenie jest swego rodzaju zgodą na to dramatyczne zjawisko.

 

 Dorota Witkowska- pedagog szkolny

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!