Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podziękowania za dobrą współpracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podziękowania za dobrą współpracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.07.2015

1.jpgKoniec roku szkolnego to nie tylko czas wakacji dla dzieci, nauczycieli i dyrektorów. To również koniec rocznej kadencji rad rodziców działających w placówkach oświatowych. Funkcjonowanie Rady Rodziców w szkole jest obligatoryjne. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym.

W dniu 25 czerwca br. podsumowania pracy dokonała Rada Rodziców działająca przy szkole im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Na ostatnie w tym roku szkolnym posiedzenie zaproszono Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, jako organ prowadzący szkołę oraz dyrektora placówki Benedykta Mrozińskiego.

Całkowicie z placówką rozstają się dwie mamy, których dzieci kończą przygodę edukacyjną w tej szkole. Są to: pani Anna Wardzińska, która przez minione trzy lata była Przewodniczącą, oraz p. Beata Stempska, która wspierała ją w tej funkcji. Dziękując za współpracę burmistrz Andrzej Grabowski wręczył pani Annie Wardzińskiej Akt Nadania Herbu oraz Monografię Kowalewa. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę rady rodziców w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Życzył odchodzącym paniom, aby szybko mogły działać w radach rodziców kolejnych placówek.

Każdy z pozostałych członków rady deklarował chęć działania na rzecz tej szkoły w kolejnym roku szkolnym.

DO ZADAŃ  RADY RODZICÓW NALEŻY Art. 53 Ustawy o systemie oświaty:

1. Współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym  programowaniu pracy szkoły.

2.  Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

3.  Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły.

4.   Współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy i instytucjami.

5.   Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu działającemu w szkole.

6.   Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo- wychowawczą.

7.   Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)     programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,   realizowanego przez   nauczycieli;

b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie   treści i działania o  charakterze profilaktycznym  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

8.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

9.   Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

10.    Opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!