Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podziękowania za dobrą współpracę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podziękowania za dobrą współpracę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.07.2015

1.jpgKoniec roku szkolnego to nie tylko czas wakacji dla dzieci, nauczycieli i dyrektorów. To również koniec rocznej kadencji rad rodziców działających w placówkach oświatowych. Funkcjonowanie Rady Rodziców w szkole jest obligatoryjne. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym.

W dniu 25 czerwca br. podsumowania pracy dokonała Rada Rodziców działająca przy szkole im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Na ostatnie w tym roku szkolnym posiedzenie zaproszono Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, jako organ prowadzący szkołę oraz dyrektora placówki Benedykta Mrozińskiego.

Całkowicie z placówką rozstają się dwie mamy, których dzieci kończą przygodę edukacyjną w tej szkole. Są to: pani Anna Wardzińska, która przez minione trzy lata była Przewodniczącą, oraz p. Beata Stempska, która wspierała ją w tej funkcji. Dziękując za współpracę burmistrz Andrzej Grabowski wręczył pani Annie Wardzińskiej Akt Nadania Herbu oraz Monografię Kowalewa. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę rady rodziców w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Życzył odchodzącym paniom, aby szybko mogły działać w radach rodziców kolejnych placówek.

Każdy z pozostałych członków rady deklarował chęć działania na rzecz tej szkoły w kolejnym roku szkolnym.

DO ZADAŃ  RADY RODZICÓW NALEŻY Art. 53 Ustawy o systemie oświaty:

1. Współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym  programowaniu pracy szkoły.

2.  Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.

3.  Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły.

4.   Współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy i instytucjami.

5.   Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu działającemu w szkole.

6.   Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo- wychowawczą.

7.   Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)     programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,   realizowanego przez   nauczycieli;

b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie   treści i działania o  charakterze profilaktycznym  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

8.    Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

9.   Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

10.    Opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!