Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KOMUNIKAT

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KOMUNIKAT Drukuj
Wpisał: Ewa Kaczmarek   
26.08.2015

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i  materiałów edukacyjnych w 2015 r. " Wyprawka szkolna" informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016  :

1.    do klas III  szkoły podstawowej,

2.    do klas IV   technikum,                                

3.  uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez  poradnie psychologiczno-pedagogiczne) uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem klas I) i szkół ponadgimnazjalnych : zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposobiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia (z wyjątkiem klas I), ogólnokształcących szkół sztuk pięknych (z wyjątkiem klas  I ), ogólnokształcących szkół baletowych (z wyjątkiem klas I i  IV) lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół podstawowych,(z wyjątkiem klas IV),gimnazjów, (z wyjątkiem klas I) lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną ). Przepisu nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w st. umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do  klas I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy ci uczniowie korzystają z podręcznika ogólnego zapewnionego przez MEN.

Pomoc w formie dofinansowania będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł ( ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
  • uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego 574 zł w przypadkach np. ciężkiej choroby, przemocy, alkoholizmu lub narkomanii w rodzinie ( przypadki określone w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
  • podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ( art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty )

Dofinansowanie może wynosić od  175 zł  do maksymalnie 770 zł  -  w zależności od spełnianych kryteriów.

 

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016  w  terminie do dnia 7 września 2015 r.    

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!