Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Handlujący poza targowiskiem jak i właściciele udostępnianego miejsca też mają zobowiązania

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Handlujący poza targowiskiem jak i właściciele udostępnianego miejsca też mają zobowiązania Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.10.2015

Timages.jpgemat handlu na nowym targowisku przy ul. Strażackiej spowodował zainteresowanie wśród mieszkańców innymi zagadnieniami z tego zakresu, m.in. jednorazowym handlem, stoiskami odpustowymi czy wyprzedażą garażową. W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy, że obowiązki mają nie tylko handlujący, ale i właściciele terenów, gdzie taki handel odbywa się.

Osoby dokonujące sprzedaży poza miejscem do tego przeznaczonym (plac targowy w Kowalewie Pomorskim przy ul. Strażackiej), na podstawie  art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 150 ze zm.) obowiązane są do uiszczania opłaty targowej.  

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje że, za targowisko  uważa się wszelkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż. Oznacza to, że targowiskiem jest również każde inne miejsce, mimo że formalnie nie jest ono przez gminę oznaczone jako targowisko ( plac, chodnik, pas przydrożny itp.).  Należy zaznaczyć, że handlujących poza miejscem do tego przeznaczonym, obowiązują dodatkowe zasady, a mianowicie - winni posiadać dokument wyrażający zgodę właściciela na użytkowanie jego gruntu. To samo dotyczy osób handlujących na gruntach gminnych, znajdujących się poza pasem drogowym.

W przypadku prowadzenia handlu w granicach pasa drogowego, wymagana jest zgoda właściwego zarządcy drogi, który za zajęcie pasa drogowego nalicza opłaty wynikające z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.). Zarządcą dróg gminnych jest Burmistrz Miasta.

Opłatę targową uiszcza się  zgodnie z obowiązującą  uchwałą Rady  Miejskiej w Kowalewie Pomorskim NRII/8/14 z dnia 5 grudnia 2014 r., która określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej, a jej inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Aby uniknąć nieporozumień związanych z handlowaniem poza placem do tego przeznaczonym, sprzedający mogą złożyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim  pisemną informację o terminach i rodzaju handlu wraz ze zgodą właściciela gruntu. Na tej podstawie zostanie naliczona prawidłowa kwota  opłaty targowej.   

Nadto, z chwilą udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem na handel, zgodnie z art. 2  i art. 3  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wobec właściciela nieruchomości  powstaje roszczenie w postaci podatku od nieruchomości w stawkach obowiązujących jak od działalności gospodarczej, bowiem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości  (grunty, budynki, budowle), które stanowią własność osób  fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. Zatem w momencie zmiany sposobu użytkowania gruntu lub jego części (wynajem, dzierżawa, użyczenie) mającej wpływ na wysokość opodatkowania, właściciel na podstawie  z art.6 ust. 6  w związku  art. 6 ust.3 w/w ustawy ma obowiązek  złożyć organowi  podatkowemu informację  o nieruchomościach. Bez znaczenia pozostaje fakt, że handel na wynajętym gruncie odbywa się okresowo. Podwyższenie lub obniżka podatku następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiana nastąpiła. Stany  faktyczne, od których zależy wysokość podatku od nieruchomości mogą zmienić się nawet kilkakrotnie  w ciągu roku.

Niedopełnienie tych obowiązków  przez podatników podatku od nieruchomości, stanowi  naruszenie  przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) i pociąga za sobą odpowiedzialność tam przewidzianą.

(zmieszczono: 20.08.2015r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!