Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Handlujący poza targowiskiem jak i właściciele udostępnianego miejsca też mają zobowiązania

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Handlujący poza targowiskiem jak i właściciele udostępnianego miejsca też mają zobowiązania Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.10.2015

Timages.jpgemat handlu na nowym targowisku przy ul. Strażackiej spowodował zainteresowanie wśród mieszkańców innymi zagadnieniami z tego zakresu, m.in. jednorazowym handlem, stoiskami odpustowymi czy wyprzedażą garażową. W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy, że obowiązki mają nie tylko handlujący, ale i właściciele terenów, gdzie taki handel odbywa się.

Osoby dokonujące sprzedaży poza miejscem do tego przeznaczonym (plac targowy w Kowalewie Pomorskim przy ul. Strażackiej), na podstawie  art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 150 ze zm.) obowiązane są do uiszczania opłaty targowej.  

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje że, za targowisko  uważa się wszelkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż. Oznacza to, że targowiskiem jest również każde inne miejsce, mimo że formalnie nie jest ono przez gminę oznaczone jako targowisko ( plac, chodnik, pas przydrożny itp.).  Należy zaznaczyć, że handlujących poza miejscem do tego przeznaczonym, obowiązują dodatkowe zasady, a mianowicie - winni posiadać dokument wyrażający zgodę właściciela na użytkowanie jego gruntu. To samo dotyczy osób handlujących na gruntach gminnych, znajdujących się poza pasem drogowym.

W przypadku prowadzenia handlu w granicach pasa drogowego, wymagana jest zgoda właściwego zarządcy drogi, który za zajęcie pasa drogowego nalicza opłaty wynikające z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.). Zarządcą dróg gminnych jest Burmistrz Miasta.

Opłatę targową uiszcza się  zgodnie z obowiązującą  uchwałą Rady  Miejskiej w Kowalewie Pomorskim NRII/8/14 z dnia 5 grudnia 2014 r., która określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej, a jej inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim.

Aby uniknąć nieporozumień związanych z handlowaniem poza placem do tego przeznaczonym, sprzedający mogą złożyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim  pisemną informację o terminach i rodzaju handlu wraz ze zgodą właściciela gruntu. Na tej podstawie zostanie naliczona prawidłowa kwota  opłaty targowej.   

Nadto, z chwilą udostępnienia nieruchomości z przeznaczeniem na handel, zgodnie z art. 2  i art. 3  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wobec właściciela nieruchomości  powstaje roszczenie w postaci podatku od nieruchomości w stawkach obowiązujących jak od działalności gospodarczej, bowiem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości  (grunty, budynki, budowle), które stanowią własność osób  fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. Zatem w momencie zmiany sposobu użytkowania gruntu lub jego części (wynajem, dzierżawa, użyczenie) mającej wpływ na wysokość opodatkowania, właściciel na podstawie  z art.6 ust. 6  w związku  art. 6 ust.3 w/w ustawy ma obowiązek  złożyć organowi  podatkowemu informację  o nieruchomościach. Bez znaczenia pozostaje fakt, że handel na wynajętym gruncie odbywa się okresowo. Podwyższenie lub obniżka podatku następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiana nastąpiła. Stany  faktyczne, od których zależy wysokość podatku od nieruchomości mogą zmienić się nawet kilkakrotnie  w ciągu roku.

Niedopełnienie tych obowiązków  przez podatników podatku od nieruchomości, stanowi  naruszenie  przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) i pociąga za sobą odpowiedzialność tam przewidzianą.

(zmieszczono: 20.08.2015r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!