Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżety sołeckie na rok 2016.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżety sołeckie na rok 2016. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.09.2015
budz_w_rychnowo_22_09_15_000.jpgKoniec sierpnia i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2016r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już siódmy rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim.

Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20% wydatków. Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59tys.zł., za 2011- 62tys, za 2012 - prawie 94tys.zł. za 2013 - prawie 96tys., a za 2014 grozi nam ok. 100tys. Decyzją burmistrza, po konsultacjach z sołtysami i radnymi wszystkie nagrody trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.

Sprawozdanie za 2014 zostało złożone do ministerstwa finansów. Jest już po pozytywnej weryfikacji. Ufam, że lada chwila otrzymamy odpowiedni bonus. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Nowy fundusz wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji- podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski - Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od kilkunastu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Budżet sołecki to dobra praktyka. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzielą środki, a sołtys z radą sołecką realizuje uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Mieszkańcy mogą decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze. Biorą odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażują się w życie wsi.

Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2016 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota prawie 396tys.zł. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby mieszkańców. Najmniej liczne sołectwo - Mariany (158 osób) dysponuje kwotą 11.188zł, natomiast największe - Wielka Łąka (773 osoby) dzieli ponad 30tys.

Mieszkańcy będą również dyskutować na temat dróg gminnych w sołectwach. Samorząd kończy realizację uchwały rady z 2012r., która ustaliła kolejność 12 dróg (21km.) do trwałego utwardzenia. Komisja Drogowa Rady Miejskiej przygotowuje się do ustalenia kolejnych dróg do asfaltowania czekając na wnioski z zebrań wiejskich

Korzystając z okazji dokonuje się również przesunięć w środkach budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków (remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Jako pierwsze swoje zebranie odbyło w dniu 18.08. sołectwo Nowy Dwór. Mieszkańcy przy wysokiej frekwencji 28% największe środki z budżetu, który wyniesie 14,5tys. przekazali na utrzymanie dróg. Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych, straży, szkole i sportowcach. Podtrzymali swoją ubiegłoroczną decyzję dotyczącą wyboru kolejności dróg do trwałego utwardzenia. Sołtysi sąsiadujących sołectw (Mlewiec i Borówno) zadeklarowali, że ze na swoich zebraniach będą forsować budowę dróg zapewniającą kontynuację. Mieszkańcy zwrócili się z wnioskiem do obecnego na zebraniu burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego o pomoc w wyeliminowaniu nocnego wywozu kruszywa z okolicznych kopalni. Burmistrz poinformował o planowanym przystąpieniu do naprawy nawierzchni drogi asfaltowej W. Rychnowo- Nowy Dwór, którą wywożone jest kruszywo z kopalni. Mieszkańcy zawnioskowali, aby przy remoncie rozważyć przedłużenie tej drogi o 200m.

budz_n_dwor_21_08_15_001.jpg
budz_n_dwor_21_08_15_002.jpg
budz_n_dwor_21_08_15_003.jpg
budz_n_dwor_21_08_15_004.jpg

W dniu 19.08. przy frekwencji 8% mieszkańcy wsi Szychowo podzielili budżet w wysokości 14tys. Z tej kwoty 95% przeznaczyli na utrzymanie dróg. W tym roku dwa odcinki drogi gminnej w tej wsi zyskają nawierzchnię asfaltową. Mieszkańcy z jednej strony planują już uroczysty odbiór zakończenia prac, a z drugiej zastanawiają się jaką kolejną drogę zgłosić do Komisji Drogowej. Na zebranie zaprosili nawet radę sołecką sąsiedniego Elzanowa, aby razem rozpracować temat dróg. Pomimo małych środków wygospodarowali jeszcze w budżecie na przyszły rok wsparcie dla strażaków.

budz_szych_21_08_15_001.jpg
budz_szych_21_08_15_002.jpg
budz_szych_21_08_15_003.jpg

W dniu 21.08.2015 r. mieszkańcy wsi Piątkowo sprawnie podzielili budżet, którym Sołectwo będzie dysponowało w 2016 r. Z kwoty 14.782,29 zł najwięcej środków przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych (54,19%). Jak co roku zagwarantowano także środki na utrzymanie terenów zielonych, spotkania okolicznościowe mieszkańców, rozwój sportu oraz doposażenie jednostek oświatowych.

Sołtys Marylena Lewandowska podziękowała mieszkańcom za pomoc w utrzymaniu zieleni w sołectwie, przy remoncie urządzeń na placu zabaw oraz tworzeniu okazałego wieńca na tegoroczne dożynki. Podkreśliła także, że Piątkowo nadal prężnie się rozwija, a mieszkańcy w dalszym ciągu licznie uczestniczą w imprezach gminnych, o czym świadczą zdobyte w tym roku nagrody (w konkursach wielkanocnych oraz w rajdzie rowerowym Tour de Kowalewo).

Frekwencja na zebraniu wyniosła 14,8 % (autor opiekun p. Dalke)

budz_piatkowo_25_08_15_001.jpg
budz_piatkowo_25_08_15_002.jpg
budz_piatkowo_25_08_15_003.jpg
budz_piatkowo_25_08_15_004.jpg

W dniu 24 sierpnia br. obradowali mieszkańcy sołectwa Kowalewo. Są to rolnicy mający grunty i zamieszkujący na obszarze miasta. Przy 12,42% frekwencji sprawnie podzielono kwotę ponad 21tys.zł. Priorytetem są drogi. Mieszkańcy wybrali kolejną drogę do destruktowania. Po wykonaniu ul. Kościuszki (2013/2014) zgłosili potrzebę ułożenia asfaltu na części nieutwardzonej ul. Główny Dworzec.

W budżecie sołeckim tej wsi nie zabrakło środków na wsparcie organizacji i instytucji. Na dobre serce mogą liczyć harcerze, panie z KGW, strażacy i sportowcy (kolarze i piłkarze).

W dniu 28 sierpnia przy frekwencji prawie 23% swój budżet podzieliło sołectwo Elzanowo. Sołtys Gabriel Gimiński zaproponował, a zebranie przyjęło, aby kwotę 15.400zł. praktycznie w całości przeznaczyć na utrzymanie dróg we wsi. Mają ich sporo. Nie zapomniano o zabezpieczeniu środków na utrzymanie chodnika i terenów zielonych. W tym celu sołectwo zakupi kosę spalinową, a dla dobrego kontaktu również nową gablotę.

elzanowo_28_08_15_001.jpg
elzanowo_28_08_15_002.jpg
elzanowo_28_08_15_003.jpg
elzanowo_28_08_15_004.jpg
elzanowo_28_08_15_005.jpg

W dniu 26.08.2015 r. mieszkańcy Chełmonia sprawnie podzielili budżet, którym Sołectwo będzie dysponowało w 2016 r. Z kwoty 15.563,60 zł najwięcej środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych (52,26 %). Środki zostały również zagwarantowane na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa, utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup oleju opałowego, przeglądy techniczne budynku). Priorytetem dla sołectwa są drogi. Mieszkańcy sołectwa w przyszłym roku chcieliby zorganizować więcej imprez, które zintegrowałyby społeczeństwo.

Frekwencja na zebraniu wyniosła 6,17 %.

Sołtys podziękował zebranym za obecność oraz zaprosił na Dożynki Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej.

(autor: K. Szczutowska)

chelmonie_26_08_15_001.jpg
chelmonie_26_08_15_002.jpg

Zebranie wiejskie w Chełmońcu. W dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 19:00 w sołectwie Chełmoniec odbyło się zebranie wiejskie, zwołane z inicjatywy Sołtysa p. Zbigniewa Zabielskiego. Z ramienia urzędu osobę p. Andrzeja Grabowskiego- Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie reprezentowała p. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza.

Tematami przewodnimi zebrania było: dokonanie przesunięć w budżecie sołeckim na 2015 r., podział środków funduszu sołeckiego na 2016 r., upoważnienie Rady Sołeckiej do dokonywania zmian w funduszu sołeckim w 2016 r. oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa, dotyczące projektu statutu sołectwa Chełmoniec. Na zebraniu podjęto stosowne uchwały.

Następnie Sołtys poinformował mieszkańców o możliwości pozyskania dofinansowania , w ramach PROW na lata 2014-2020, na utwardzenie destruktem drogi relacji Chełmoniec-Gapa-Bielsk. Jeśli Gmina nie uzyska dofinansowania, droga będzie utwardzona, w ramach kolejności ustalonej Uchwałą Nr X/104/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r.

Sołtys poinformował zebranych o zakupie ławo-stołów, które wykorzystane zostaną na wszelkie spotkania integracyjne z mieszkańcami oraz o zakupie kosiarki spalinowej, w celu wykaszania trawy przy remizo-świetlicy dla zachowania estetyki terenu przyległego do obiektu.

Na zebraniu wiejskim głos zabrała również, p. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza, która m.in. zaprosiła mieszkańców sołectwa na DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE i AGROFARMĘ.

chelmoniec_wybory_27_09_15_002.jpg
chelmoniec_wybory_27_09_15_001.jpg

(autor: M.Gadomska)

31.08. we wsi Srebrniki, sołtys Jerzy Behrendt i mieszkańcy sprawnie podzielili kwotę 15594zł. Przy frekwencji 5,7% największą kwotę przekazano na utrzymanie dróg- 8294,85zł. Zagwarantowano środki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (media, przeglądy techniczne zobligowane prawem budowlanym), obcinanie odrostów oraz organizację imprez sołeckich.

Sołectwo ma już zgłoszoną do komisji samorządowej drogę do trwałego destruktowania. Jest to tzw. droga „Na Góry".

01.09. przy frekwencji 8,8% odbyło się zebranie w Pruskiej Łące. Sołtys Zbigniew Manikowski i mieszkańcy kwotę prawie 22tys.zł. przeznaczyli na najpilniejsze potrzeby wsi. Wśród nich są na pewno drogi. Sołectwo w przyszłym roku czeka poważna inwestycja jaką jest utwardzenie destruktem 2,6km. odcinka. Sołectwo kumuluje środki na zakup kamienia na wykonanie podbudowy. Sołectwo wykonało w tym roku boisko w parku wiejskim. Obecnie trwa zakorzenianie się trawy. Niestety susza temu nie sprzyja. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele sąsiadującego sołectwa Wielka Łąka: sołtys Tomasz Matusewicz i 2 członków rady sołeckiej. Te dwie wsie chcą zgłosić do destruktowania na kolejną kadencję wspólną drogę.

budz_p_laka_01_09_15_001.jpg
budz_p_laka_01_09_15_002.jpg
budz_p_laka_01_09_15_003.jpg
budz_p_laka_01_09_15_004.jpg 

03.09. Na zebranie do Lipienicy przybyło 16% społeczności. Budżet w wys. 11300zł podzielono wg potrzeb. Wieś ta ma jedną, krótką drogę gminną, dlatego środki na drogi przeznaczono jedynie na odśnieżanie i równiarkę. Największe pieniądze wieś przeznaczy na utrzymanie świetlicy wiejskiej, utrzymanie czystości (wykaszanie rowów) i wsparcie dla lokalnej jednostki OSP. Za kilka dni wieś świętować będzie 80-lecie jednostki OSP. Sołtys i równocześnie prezes OSP Waldemar Błach pokazał uczestnikom zebrania odebrany właśnie nowy sztandar dla jednostki. Burmistrz Miasta pogratulował młodzieży zajęcie III miejsca na zawodach piłkarskich.

budzet_lipienica_03_09_15_001.jpg
budzet_lipienica_03_09_15_002.jpg 

Mieszkańcy sołectwa Frydrychowo w dniu 9 września br. przy 12,3% frekwencji podzielili budżet na 2016r. Największe środki skierowano na drogi: zakup kamienia, równiarkę i utrzymanie dwóch ciągów pieszo- rowerowych (odśnieżanie, odchwaszczanie). Nie zapomniano o paniach z KKK, KGW, o strażakach z OSP Pluskowęsy, kolarzach i o szkołach (gimnazjum i podstawówce w Pluskowęsach). Zabezpieczono również środki na zakup nowych strojów dla piłkarzy.

fryd_budzet_10_09_15_001.jpg
fryd_budzet_10_09_15_002.jpg

W dniu 10.09.2015r mieszkańcy wsi Pluskowęsy podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w 2016 roku. Z kwoty 19 001,34 zł najwięcej przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych ( ok. 55%). Środki zostały zabezpieczone również na doposażenie Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach, Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, spotkanie integracyjne, utrzymanie chodnika i świetlicy wiejskiej. Jak co roku na pomoc finansową mogła liczyć też miejscowa jednostka OSP.

W zebraniu uczestniczyła Pani Dyrektor SP w Pluskowęsach Renata Kałuża.

zebranie_pluskowesy_10_09_15_001.jpg
zebranie_pluskowesy_10_09_15_002.jpg
zebranie_pluskowesy_10_09_15_003.jpg
zebranie_pluskowesy_10_09_15_004.jpg

Przy 10% frekwencji mieszkańcy wsi Sierakowo w dniu 14 września podzielili budżet na rok 2016. Kwota 17 tys.zł. w przeważającej części trafi na drogi. Wsparcie otrzymają również strażacy, a w planach jest kilka imprez integracyjnych (Dzień seniora, wigilia). Dochód jaki sołectwo osiąga z wynajmu świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia sklepowego w całości przeznaczony będzie na modernizację dachu na świetlicy.

Sołtys Marta Pawlik Śliwa złożyła na ręce burmistrza podziękowania za dofinansowanie wycieczki młodych mieszkańców Sierakowa zorganizowanej w ramach trzydniowych warsztatów artystyczno- kulinarnych.

Obecna na zebraniu dyrektor Publicznego Gimnazjum Renata Faluta Kaszubowska zachęcała do wyboru kowalewskiej placówki do kontynuowania nauki po szkole podstawowej.

Pomimo, że sołectwo miało już wcześniej zgłoszoną drogę do destruktowania, to na zebraniu wysunięto kolejny wniosek. Ostateczna decyzja co do priorytetu w tym temacie należeć będzie do mieszkańców tej wsi.

sierakowo_14_09_15_001.jpg
sierakowo_14_09_15_002.jpg 

15.09.2015 r.- mieszkańcy Borówna w 2016r. dysponować będą kwotą 18470zł. Praktycznie w całości przeznaczą ją na modernizację dróg. Wesprą również strażaków, szkołę, sportowców i emerytów. Nie zabraknie również na zabawy integracyjne. Sołtys Adam Styczeń publicznie podziękował mieszkańcom za prace porządkowe przy krzyżu oraz za dbanie o tereny zielone na wsi. Frekwencja na zebraniu wyniosła 8,47%

Radna Justyna Wontorowska jako członek Komisji Drogowej poinformowała o zasadach dotyczących destruktowania dróg. Mieszkańcy ustanowili hierarchię czterech dróg do destruktowania.

Największym problemem dla mieszkańców jest ruchliwa droga powiatowa przez wieś. Jest ona wąska, ograniczona drzewami. Największą potrzebą jest budowa chodnika.

16.09.2015 r.- chociaż budżet wsi Zapluskowęsy to jedyne 12.500.zł, to jak się chce to wiele można za to zrobić. Przy frekwencji 11,7% sołtys Jan Trzciński wraz z radą sołecką zaplanował środki i na drogi i na drobne przyjemności (wsparcie pań z KGW, strażaków, szkół,). Największa pula przeznaczona będzie na remont mostku w Zapluskowęsach i jego przyczółków. Mieszkańcy bardzo troszczą się o bezpieczeństwo pieszych. W roku bieżącym samorząd gminy właśnie przystąpił do wykonania odcinka chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Odrodzenia w kierunku Martyńca. Również wspólnie z 5 samorządami zmodernizował drogę powiatową do Wąbrzeźna. W ramach unijnego projektu oprócz nowej nawierzchni powstał w terenie zabudowanym chodnik. Chodnik w dalszej części, aż do granicy gminy powstanie po zakończeniu inwestycji już z inicjatywy samorządu gminy.

Sołectwo i samorząd wspólnie pobudowali wiatę przystankową za kwotę 7360zł pokrywając ją po 50%.

W dniu 16.09.15 przy 10% frekwencji mieszkańcy sołectwa Wielka Łąka podzielili środki na rok przyszły. W 2016 sołectwo dysponować będzie kwotą 30tys.500zł. Przeznaczy ją na utrzymanie dróg, chodnika, wiaty przystankowej, zieleńców, krzewienie kultury (zabawy integracyjne), krzewienie sportu (udział w turniejach) oraz na doposażenie szkół. Sołectwo zagwarantowało w budżecie środki na wykonanie betonowego podestu służącego do organizacji zabaw plenerowych na zlokalizowanym w centrum boisku sportowym. Mieszkańcy wybrali również drogę do destruktowania oraz ustalili jaką drogę będą z własnych środków utwardzać w pierwszej kolejności.

budz_w_laka_16_09_15_001.jpg
budz_w_laka_16_09_15_002.jpg

Przy frekwencji - 41,14% mieszkańcy wsi Mlewo w dniu 17 września sprawnie podzielili budżet na 2016rok. Z kwoty prawie 17.700zł największą pulę przeznaczono na drogi. Nie zapomniano o strażakach, szkole stowarzyszeniowej, utrzymaniu terenów zielonych i o imprezach integracyjnych.

Największą bolączką mieszkańców jest stan dróg gminnych, których jest ponad 11km. Mieszkańcy po długiej dyskusji ustalili kolejność dróg do destruktowania. Najważniejsza jest droga od szkoły do drogi do Januszewa w gminie Chełmża. Drogą tą Mlewianie udają się do ośrodka zdrowia w Zelgnie i do wjazdu na autostradę.

 

mlewo_17_09_15_001.jpg
mlewo_17_09_15_002.jpg

W dniu 18 września, przy 30% frekwencji we wsi Bielsk mieszkańcy wytypowali drogę do destruktowania i podzielili budżet na rok 2016. Kwotę 18tys wstępnie podzielono ze wskazaniem na utrzymanie dróg gminnych i na zabawy integracyjne.

Mieszkańcy ustalili, że najważniejsza jest do destruktowania droga przy świetlicy wiejskiej.

 

bielsk_18_09_15_001.jpg
bielsk_18_09_15_002.jpg
bielsk_18_09_15_003.jpg

21.09. Mieszkańcy Kiełpin z kwoty przyszłorocznego budżetu w wys. 15tys.zł. zagwarantowali środki na utrzymanie terenów zielonych, dróg i świetlicy. Nie zapomniano o wsparciu dla strażaków, którzy są dumą tej wsi. Sołectwo ma mało dróg gminnych. Największą bolączką mieszkańców jest brak chodnika od Pluskowęs do Dylewa wzdłuż drogi krajowej. Sołectwo dba o strzelnicę gminną, która znajduje się na ich terenie.

W dyskusji mieszkańcy wiele czasu poświęcili odpadom i segregacji śmieci. Szczególnie odpady organiczne- trawa, żywność w okresie letnim szybko psują się w pojemnikach. Należałoby rozważyć częstszy ich odbiór z obszarów wiejskich.

22.09 sołectwo Wielkie Rychnowo podzieliło budżet. W przyszłym roku będą dysponować kwotą ponad 30tys.zł. Największa część z niej przeznaczona zostanie na utrzymanie dróg, a dokładniej na spłatę wykonanej drogi osiedlowej. Nie zapomniano o strażakach, kolarzach i zabawach integracyjnych. Sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce w tej wsi od poprzedniego zebrania przedstawił sołtys Zdzisław Czarnomski. Najważniejsze było zakończenie dwóch inwestycji: modernizacji drogi osiedlowej oraz parkingu i elewacji MGOK. Oprócz inwestycji najważniejszym był Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Miasta oraz festyn na zakończenie lata połączony z uroczystym odbiorem inwestycji. Sołectwo otrzymało podziękowania za współpracę od członków UKS Sokół oraz od dyrektora szkoły podstawowej.

W czasie dyskusji mieszkańcy poruszali temat modernizacji dróg w sołectwie. Wybrali drogę do destruktowania. Zachęcali również Burmistrza do poczynienia zabiegów celem pozyskania kolejnych lamp hybrydowych. W ich wsi kilka się przyda.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że rozumie troskę mieszkańców o drogi. W gminie Kowalewo jest ich 250km. i samorząd prowadzi określoną politykę w temacie ich modernizacji. Zasady są niezmienne od lat. Ich przestrzeganie powoduje stabilizację i szybkie tempo modernizacji nawierzchni. Rocznie utwardzanych destruktem lub kostką jest ok. 5-6km.

budz_w_rychnowo_22_09_15_001.jpg
budz_w_rychnowo_22_09_15_002.jpg

Prezentacja o osiągnięciach UKS SOKÓŁ z sezonu 2015

 

sukcesy_uks_sokol_2015_23_09_15.jpg

 

23.09.15- w czasie zebrania mieszkańcy wsi Mlewiec podzielili kwotę 12750.zł. przyszłorocznego budżetu ze wskazaniem na utrzymanie dróg gminnych i świetlicy wiejskiej (media, ogrzewanie, przeglądy). Nie zapomniano o strażakach oraz o integracji mieszkańców. Już wiemy, że odbędzie się Dzień Dziecka i Gwiazdka oraz dożynki parafialne. W głosowaniu wybrano drogę do destruktowania. Najważniejszy dla mieszkańców jest trakt wiodący od świetlicy na Nowy Dwór.

Mieszkańcy zgłaszali zwiększenie natężenia hałasu ze strony znajdującego się w centrum wsi gospodarstwa rolnego.

Sołectwo Mariany obradowało 24.09. Jest to jedno z najmniejszych i najmniej licznych sołectw. Ma przez to najmniejszy budżet. Plusem tej wsi jest też najkrótsza sieć dróg gminnych- 3km., gdzie np. inne mają nawet 19km. Jest to również jedyne sołectwo w gminie, które ma wszystkie drogi gminne utwardzone. Stało się to dzięki tegorocznej inwestycji samorządu gminy, który utwardził jedyną drogę.

Dzieląc budżet na rok 2016 w wysokości 11tys.zł. zabezpieczono środki na utrzymanie dróg, spłatę należności za udział sołectwa w modernizacji drogi, organizację dożynek parafialnych i na straż pożarną. W roku 2016 samorząd planuje prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej. Obiekt zyska funkcjonalnie i wizualnie.

Jako ostatnie zebranie w dniu 25 września br. odbyło sołectwo Napole. Mieszkańcy w budżecie na 2016 w wysokości 15tys.zł. zabezpieczyli środki na utrzymanie dróg gminnych i zabawy integracyjne. Ustalili również kolejność dróg do destruktowania. Priorytetem dla nich jest dokończenie drogi Napole- Podborek, aby powstała mała obwodnica w razie wypadku na drodze wojewódzkiej. Na drugim miejscu ustalili drogę Napole - Pluskowęsy. 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!