Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska Kierownik MGOPS   
17.09.2015

29 lipca  2015r.  weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 lipca 2015r w sprawie zweryfikowanych  kryteriów dochodowych  oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej .

Zweryfikowane  kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

- dla osoby samotnie gospodarującej -  w wysokości  634 zł (wzrost o 92 zł),

- dla osoby w rodzinie -w wysokości 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

- kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1647 zł na 1722 zł.

- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł.

- maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1260 zł na 1335 zł.

- maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł.

-wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przel. wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

Miejsko Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej od kilku lat przystępuje  do Wieloletniego Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",  na realizację,  którego pozyskuje środki .

W ramach Programu osoby lub rodziny znajdujące  się trudnej sytuacji materialnej mogą  ubiegać się o gorący posiłek  dla dzieci w szkole lub zasiłek celowy na zakup posiłku.

Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia.

Pomoc może być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 813 zł, (netto) ,od 1 października będzie to kwota w wys. 951zł, lub dochód  osoby w rodzinie nie przekracza kwoty- 684 zł ,od 1 października będzie to kwota w wys. 771zł  .

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!