Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska Kierownik MGOPS   
17.09.2015

29 lipca  2015r.  weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 lipca 2015r w sprawie zweryfikowanych  kryteriów dochodowych  oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej .

Zweryfikowane  kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

- dla osoby samotnie gospodarującej -  w wysokości  634 zł (wzrost o 92 zł),

- dla osoby w rodzinie -w wysokości 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

- kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1647 zł na 1722 zł.

- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł.

- maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1260 zł na 1335 zł.

- maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł.

-wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przel. wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

Miejsko Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej od kilku lat przystępuje  do Wieloletniego Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",  na realizację,  którego pozyskuje środki .

W ramach Programu osoby lub rodziny znajdujące  się trudnej sytuacji materialnej mogą  ubiegać się o gorący posiłek  dla dzieci w szkole lub zasiłek celowy na zakup posiłku.

Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia.

Pomoc może być przyznana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 813 zł, (netto) ,od 1 października będzie to kwota w wys. 951zł, lub dochód  osoby w rodzinie nie przekracza kwoty- 684 zł ,od 1 października będzie to kwota w wys. 771zł  .

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!