Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
30.10.2015
segr_odpadow_000_28_09_15.jpgAnalizując deklaracje śmieciowe, jakie składają mieszkańcy naszej gminy, wydaje się, że do segregowania śmieci już się przyzwyczailiśmy. Jednak praktyka wskazuje, że nie zawsze nasze zapewnienia, nawet pisemne, idą w parze z działaniami.

W ostatnim czasie znacznie wzrosła ilość odbieranych odpadów zmieszanych z terenu naszej gminy. Utylizacja tak dużej ilości śmieci zmieszanych jest bardzo kosztowna.

Wzrost ilości odpadów zmieszanych wynika przede wszystkim z nierzetelnego segregowania śmieci przez mieszkańców. Informujemy, że przedsiębiorca odbierający nieczystości stałe jest zobowiązany do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przestrzegania ilości oddawanych odpadów zmieszanych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację i przedstawi ją do tut. Urzędu w celu porównania zgodności stanu faktycznego ze złożoną deklaracją. Odpady komunalne powstałe na nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie będą odbierane jako odpady niesegregowane (zmieszane), w odniesieniu do których będzie zastosowana stawka w wysokości 20 zł/osobę. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NRXV147/12 ilość odpadów komunalnych zmieszanych, odbieranych jednorazowo z nieruchomości nie może przekroczyć 60l na każdą zamieszkałą osobę. Większą ilość w/w odpadów przedsiębiorstwo będzie odbierać na wniosek właściciela. W przypadku gdy wielkość pojemnika na odpady zmieszane nie odpowiada ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość prosimy o kontakt z tut. Urzędem w celu wymiany bądź dostarczenia dodatkowego pojemnika.

Do rzetelnego segregowania odpadów trzeba się przyłożyć, w przeciwnym wypadku możliwy będzie wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oczywiście ważna jest też edukacja i to od najmłodszych pokoleń. Należy mieć świadomość, że gmina w poszczególnych latach ma obowiązek uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu, które wprowadził ustawodawca.

Kolejną kwestią mogącą wpłynąć na wzrost stawek jest celowe zaniżanie przez mieszkańców liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest złożenie korekty deklaracji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od daty zamieszkania dodatkowej osoby. W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody.

Apelujemy do mieszkańców o terminowe i sumienne dokonywanie wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłatę za miesiąc poprzedni uiszcza się przelewem na rachunek bankowy lub u inkasentów terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

(zamieszczono: 28.09.2015r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!