Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jeszcze raz o dowozie uczniów do szkół

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jeszcze raz o dowozie uczniów do szkół Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
21.10.2015

dowoz_do_szkol_000_21_10_15.jpgObowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu uczniom uczęszczającym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów wynika z zapisów art. 14 a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego.

W myśl art. 17 ust. 2 droga dziecka z domu do szkoły nie może przekracza:

  • 3 km, w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
  • 4 km, w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza wymienione odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Do obowiązku gminy należy także zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie

przewozu dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, bez względu na ustalone w art. 17 ust. 2 odległości. W przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni ucznia niepełnosprawnego, zgodnie z art. 17 ust. 3a obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu ucznia, oraz jego opiekuna do szkoły, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem,prezydentem miasta) i rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia.

Ogółem z bezpłatnego dowozu na postawie zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej korzysta 385 uczniów, w tym 174 do szkół podstawowych i 211 do gimnazjum. Ponadto ze względu na odległość do szkoły, gdzie uczniowie spełniają warunki do bezpłatnego dowozu, rodzice nie wystąpili o zwrot koszów za przejazd środkami komunikacji publicznej sami dowożą dzieci samochodami osobowymi. Dowóz odbywa się na podstawie zawartych porozumień, gdzie gmina dokonuje zwrotu kosztów dowozu do wysokości biletu miesięcznego na danej trasie. Dotyczy to głównie uczniów najmłodszych, lecz są również przypadki, że rodzice dowożą swoje dzieci do gimnazjum. Do chwili obecnej zawarto 20 porozumień, które obejmują 30 uczniów i wychowanków oddziałów przedszkolnych

Gmina również wywiązuje się z obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, o którym mowa w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty. Ze względu na to że rodzice wybierają różne szkoły specjalne, dowóz do tych szkół odbywa się głównie poprzez zawarcie umów z rodzicami na zwrot kosztów przejazdu. Do tej pory z rodzicami zawarto 14 umów na dowóz swoich dzieci i obejmują one 18 uczniów. Dowozy głównie realizowane są do szkół na terenie Torunia. Z dowozu zamkniętego zorganizowanego przez gminę do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wielgiem korzysta 3 uczniów.

Harmonogram przewozu uczniów liniami otwartymi dostosowany jest do planu zajęć szkolnych, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć oraz na odwiezienie do domu.

Dyrektorzy szkół skutecznie zabiegają w organie prowadzącym o organizowanie zajęć

świetlicowych dowożonym uczniom, oczekującym na rozpoczęcie lekcji lub powrót do domów po ich zakończeniu. We wszystkich szkołach uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, w której zatrudniony jest wychowawca.

W zdecydowanej większości rozmieszczenie przystanków, jak również zapewnienie uczniom bezpiecznego oczekiwania na transport podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych odpowiada potrzebom dojeżdżających uczniów.

Organizację dowozu uczniów do szkół należy uznać za bezpieczną. W ciągu ostatnich trzech lat podczas dowozu uczniów do i ze szkoły nie doszło do wypadku z udziałem dzieci. Drobne nieprawidłowości czy też uwagi natychmiast przekazywane są do przewoźników.

Warto zaznaczyć, że rodzice uczniów zwracają uwagę na trudności, jakie dzieci napotykają

podczas dojazdu do szkoły komunikacją publiczną. Kwestią budzącą największe wątpliwości rodziców jest brak opieki w autobusach w czasie przewozu uczniów do i ze szkół. Postulują między innymi o zorganizowanie opieki podczas przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Przy korzystaniu z regularnych linii otwartych gmina realizuje swój obowiązek w zakresie dowozu uprawnionych uczniów do szkół korzystając z zapisu art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami), w którym ustawodawca dopuszcza dokonanie zwrotu kosztów przejazdu uczniów środkami komunikacji publicznej. Przy realizowanym w ten sposób dowozie ustawodawca nie przewiduje opiekuna podczas dowozu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915), przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

W przypadku wychowanków oddziałów przedszkolnych - dzieci 5 letnich kwestię dowozu reguluje art. 14a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy. Zapis ten upoważnia gminę do zwrotu kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej do szkoły nie tylko wychowanka, ale jego rodzica lub też jego prawnego opiekuna. Jednak rodzice z tego uprawnienie w większości nie korzystają.

Należy nadmienić, że na rodzicach również ciążą obowiązki z tytułu opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art 92 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dziecko aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielska, która w myśl z art. 95 § 1 KRiO obejmuje w szczególności obowiązek wykonywania pieczy nad osobą dziecka. Zatem dyspozycja art. 14 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty nie zwalnia rodziców z obowiązku pełnienia władzy rodzicielskiej w myśl wyżej cytowanych zapisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Ponadto zgodnie z art. 43 prawa o ruchu drogowym dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Ponadto informuję, że przebieg dowozu uczniów jest na bieżąco monitorowany przez pracownika Urzędu Miejskiego. Ponadto dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do bieżącego informowania o przebiegu dowozu i przekazywanie w trybie pilnym ewentualnych nieprawidłowości oraz zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji zmian. Przewoźnicy regularnych linii otwartych, gdzie gmina wykupuje bilety dla uczniów uprawnionych do dowozu, kontrolowani są przez Policję oraz Inspekcję Transportu Samochodowego. Nieocenione są również wszelkie uwagi dotyczące dowozu kierowane przez rodziców, dlatego też zachęcam do współpracy w tym zakresie.

Na zakończenie apel do wszystkich użytkowników dróg, rozpoczął się nowy rok szkolny, a w pobliżu szkół i na drogach do nich pojawiają się dzieci, młodzież, które pojedynczo lub w grupach korzystają z przejść dla pieszych, poboczy jezdni oraz środków komunikacji.

Droga do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością w życiu każdego ucznia, aż do kolejnych wakacji. Pamiętajmy aby droga ta była bezpieczna. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie jest jednym z zadań dla rodziców, opiekunów, policji a także organizacji i instytucji mających na celu dobro i bezpieczeństwo dziecka. Aby zapobiegać niebezpieczeństwu jakie może spotkać dziecko w drodze do szkoły należy przestrzegać pewnych zasad oraz przepisów ruchu drogowego.

Tylko wspólne działania gminy, szkoły i rodziców pozwolą na bezpieczne dojście oraz dojazd wszystkich uczniów do naszych szkół.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!