Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dotycząca opłacania składek

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dotycząca opłacania składek Drukuj
Wpisał: Anna Wiśniewska - Pracownik MGOPS w Kowalewie Pom.   
11.12.2015

Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r., poz.1506).

Rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników podlegający ubezpieczeniom społecznym w KRUS, którzy po 1 października 2015 r. złożą wnioski o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, spełniający wszystkie niezbędne wymogi do otrzymania wskazanych form pomocy, mają prawo do objęcia ich nowym tytułem ubezpieczenia określonym w art. 16 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r., poz. 704 ze zm.). Jednocześnie wskazujemy, że to KRUS jest organem właściwym do wiążącego rozstrzygania, jaki status ubezpieczeniowy na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym ma dana osoba.

Jeśli osoba ta nie złoży do KRUS wniosku o objęcie jej ww. nowym tytułem ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS, i w wyniku rozstrzygnięcia KRUS, z powodu zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, utraci status osoby ubezpieczonej w KRUS, finalnie zostanie zgłoszona przez organ właściwy do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS na podstawie art.6 ust.2 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (jest to ubezpieczenie obowiązkowe) i organ właściwy będzie opłacał składki na to ubezpieczenie do ZUS ze środków budżetu państwa.

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki - w Naszej Gminie jest to Referat Świadczeń Rodzinnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania wymaganego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

W celu uzyskania wiążącej informacji na temat ubezpieczenia w KRUS, w tym możliwości objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie art. 16 ust 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zainteresowana osoba powinna zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!