Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow NADPŁATY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

NADPŁATY Drukuj
Wpisał: N.Kociemska   
17.12.2015

Nadpłatą jest kwota nadpłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nienależnie zapłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata nadpłacona to opłata zapłacona w kwocie wyższej niż należna. Opłata zapłacona nienależnie to kwota zapłacona, mimo że nie było obowiązku jej zapłaty. Postępowanie z nadpłatami regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Nadpłaty w wysokości równej i wyższej od kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (aktualnie 11,60 zł), podlegają w pierwszej kolejności zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę. W dalszej kolejności nadpłatę zalicza się na poczet bieżących zobowiązań. Dopiero w przypadku, gdy całość zaległości wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżące zobowiązania zostaną pokryte, należy dokonać zwrotu nadpłaty z urzędu, chyba że zostanie złożony wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań. Wniosek ma charakter wiążący dla organu podatkowego, winien zawierać precyzyjną informację, na poczet którego zobowiązania ma być zaliczona nadpłata (druk wniosku w załączeniu). Wnioski o rozliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań należy składać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę, oraz bieżących zobowiązań z tego tytułu, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań, chyba że podatnik wystąpi      o ich zwrot.

Zwrot nadpłat nie przekraczających kwoty 11,60 zł może mieć miejsce tylko i wyłącznie w kasie organu podatkowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. 

 

 Wniosek o rozliczenie nadpłaty -Pobierz

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!