Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow NADPŁATY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

NADPŁATY Drukuj
Wpisał: N.Kociemska   
17.12.2015

Nadpłatą jest kwota nadpłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nienależnie zapłaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata nadpłacona to opłata zapłacona w kwocie wyższej niż należna. Opłata zapłacona nienależnie to kwota zapłacona, mimo że nie było obowiązku jej zapłaty. Postępowanie z nadpłatami regulują przepisy Ordynacji podatkowej.

Nadpłaty w wysokości równej i wyższej od kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (aktualnie 11,60 zł), podlegają w pierwszej kolejności zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę. W dalszej kolejności nadpłatę zalicza się na poczet bieżących zobowiązań. Dopiero w przypadku, gdy całość zaległości wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżące zobowiązania zostaną pokryte, należy dokonać zwrotu nadpłaty z urzędu, chyba że zostanie złożony wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań. Wniosek ma charakter wiążący dla organu podatkowego, winien zawierać precyzyjną informację, na poczet którego zobowiązania ma być zaliczona nadpłata (druk wniosku w załączeniu). Wnioski o rozliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań należy składać w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami za zwłokę, oraz bieżących zobowiązań z tego tytułu, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań, chyba że podatnik wystąpi      o ich zwrot.

Zwrot nadpłat nie przekraczających kwoty 11,60 zł może mieć miejsce tylko i wyłącznie w kasie organu podatkowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. 

 

 Wniosek o rozliczenie nadpłaty -Pobierz

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!