Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wsparcie dla potrzebujących uczniów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wsparcie dla potrzebujących uczniów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.01.2016
Zakończyła się właśnie realizacja I etapu (IX-XII) programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolnego na rok 2015/2016. Świadczenia są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka umożliwiającego dzieciom lub młodzieży realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki lub mogą być również przyznawane z urzędu.
Szczegóły określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie (uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIX/163/05 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniona uchwałą Nr XXV/211/05 z dnia 26 października 2005 r.).

W minionych 4 miesiącach z pomocy skorzystało ogółem 271 uczniów, z czego 201 uczęszcza jeszcze do placówek, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pomorskie. Poniżej informacja z rozbiciem na poszczególne placówki.

szkoła

liczba uczniów

korzystających ze stypendium

% w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkole*

% w stosunku do ogólnej liczby uczniów korzystających ze stypendium

% w stosunku do ogólnej kwoty wydatków

Publiczne Gimnazjum

61

17,43

30,35

23,24

Szkoła Podstawowa Kowalewo Pom.

72

16,71

35,82

24,83

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

26

23,01

12,94

9,80

Szkoła Podstawowa w W. Rychnowie

27

16,67

13,43

9,61

Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach

15

16,85

7,46

5,86

razem:

201

 

100,00

73,34

* bez dzieci z oddziałów przedszkolnych

Na pomoc materialną w ciągu tych 4 miesięcy wydatkowano ogółem kwotę prawie 232 tys.zł. w tym 20 % (ponad 46tys.zł) dołożył samorząd gminy z własnego budżetu. Przyznano pomoc w wysokości od 200,00 zł do 1000,00 zł. Średnio na 1 ucznia przypadła kwota 856,00 zł.

Kwoty zróżnicowano z uwagi na:

  • okres, w jakim rodzina spełniała kryterium dochodowe wynikające z ustawy o systemie oświaty
  • konieczność zakupu podręczników dla uczniów, którzy nie otrzymują podręczników darmowych zakupionych z dotacji podręcznikowej, oprócz innych pomocy o charakterze edukacyjnym,

Stypendium wydatkowano głównie na zakup stroju na wychowanie fizyczne (w tym na basen), stroju galowego, a także zakup podręczników, przyborów szkolnych i wyposażenie komputerowe.

O kolejnym naborze wniosków na stypendia socjalne informować będziemy zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli za pośrednictwem strony internetowej urzędu i dyrektorów szkół.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!