Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wsparcie dla potrzebujących uczniów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wsparcie dla potrzebujących uczniów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.01.2016
Zakończyła się właśnie realizacja I etapu (IX-XII) programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium szkolnego na rok 2015/2016. Świadczenia są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka umożliwiającego dzieciom lub młodzieży realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki lub mogą być również przyznawane z urzędu.
Szczegóły określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie (uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XIX/163/05 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniona uchwałą Nr XXV/211/05 z dnia 26 października 2005 r.).

W minionych 4 miesiącach z pomocy skorzystało ogółem 271 uczniów, z czego 201 uczęszcza jeszcze do placówek, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pomorskie. Poniżej informacja z rozbiciem na poszczególne placówki.

szkoła

liczba uczniów

korzystających ze stypendium

% w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkole*

% w stosunku do ogólnej liczby uczniów korzystających ze stypendium

% w stosunku do ogólnej kwoty wydatków

Publiczne Gimnazjum

61

17,43

30,35

23,24

Szkoła Podstawowa Kowalewo Pom.

72

16,71

35,82

24,83

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

26

23,01

12,94

9,80

Szkoła Podstawowa w W. Rychnowie

27

16,67

13,43

9,61

Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach

15

16,85

7,46

5,86

razem:

201

 

100,00

73,34

* bez dzieci z oddziałów przedszkolnych

Na pomoc materialną w ciągu tych 4 miesięcy wydatkowano ogółem kwotę prawie 232 tys.zł. w tym 20 % (ponad 46tys.zł) dołożył samorząd gminy z własnego budżetu. Przyznano pomoc w wysokości od 200,00 zł do 1000,00 zł. Średnio na 1 ucznia przypadła kwota 856,00 zł.

Kwoty zróżnicowano z uwagi na:

  • okres, w jakim rodzina spełniała kryterium dochodowe wynikające z ustawy o systemie oświaty
  • konieczność zakupu podręczników dla uczniów, którzy nie otrzymują podręczników darmowych zakupionych z dotacji podręcznikowej, oprócz innych pomocy o charakterze edukacyjnym,

Stypendium wydatkowano głównie na zakup stroju na wychowanie fizyczne (w tym na basen), stroju galowego, a także zakup podręczników, przyborów szkolnych i wyposażenie komputerowe.

O kolejnym naborze wniosków na stypendia socjalne informować będziemy zainteresowanych w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli za pośrednictwem strony internetowej urzędu i dyrektorów szkół.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!