Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
22.01.2016
obowiazki_w_czasie_zimy_000_22_01_16.jpgW związku z obecnie panującymi warunkami zimowymi oraz szeroko opisywaną sytuacją na forum Gazety Pomorskiej przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjęty uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012  roku, nakładają szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w czasie zimy.
Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wobec powyższego dziękujemy za głosy krytyki zamieszczane na forum Gazety Pomorskiej oraz wyjaśniamy, że utrzymaniem dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio zarządcy tych dróg.

Natomiast na terenie miasta usługi w zakresie zimowego utrzymania świadczą:

  • konsorcjum: LOG Paweł Mątowski i TAR s.c. Andrzej Mątowski i Rafał Tadeusz Stempski z Białkowa, które gromadzi środki uszorstniające z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi i przy użyciu sprzętu mechanicznego dokonuje odśnieżania i posypywania jezdni ulic mieszanką piasku i soli, a ponadto w uzgodnieniu z Sołtysami odśnieża ciągi pieszo-jezdne położone na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,

  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., który odśnieża, zgarnia błoto pośniegowe i posypuje piaskiem miejskie chodniki z uwzględnieniem usuwania śniegu i zwalczania gołoledzi na wszystkich dojściach do oznakowanych przejść dla pieszych.

Z kolei za odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw odpowiedzialne są firmy, które zostały wybrane w drodze przetargu, według poszczególnych rejonów. O zlecaniu prac w zakresie odśnieżania oraz posypywania mieszanką uszorstniającą dróg gminnych w sołectwach decydują Sołtysi.

Ponadto do obowiązków właścicieli nieruchomości w okresie zimy należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, w tym:

  1. niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników,

  2. pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu i lodu przy krawężnikach w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

  3. likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków uszorstniających (sól, piasek), które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej powyższe obowiązki spoczywają na zarządcy nieruchomości. Jednocześnie za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym.

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego zlecenia usług w zakresie ośnieżania do miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim, tel. (56) 684 15 17.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!