Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
22.01.2016
obowiazki_w_czasie_zimy_000_22_01_16.jpgW związku z obecnie panującymi warunkami zimowymi oraz szeroko opisywaną sytuacją na forum Gazety Pomorskiej przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjęty uchwałą nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012  roku, nakładają szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w czasie zimy.
Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wobec powyższego dziękujemy za głosy krytyki zamieszczane na forum Gazety Pomorskiej oraz wyjaśniamy, że utrzymaniem dróg: krajowej, wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio zarządcy tych dróg.

Natomiast na terenie miasta usługi w zakresie zimowego utrzymania świadczą:

  • konsorcjum: LOG Paweł Mątowski i TAR s.c. Andrzej Mątowski i Rafał Tadeusz Stempski z Białkowa, które gromadzi środki uszorstniające z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi i przy użyciu sprzętu mechanicznego dokonuje odśnieżania i posypywania jezdni ulic mieszanką piasku i soli, a ponadto w uzgodnieniu z Sołtysami odśnieża ciągi pieszo-jezdne położone na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,

  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., który odśnieża, zgarnia błoto pośniegowe i posypuje piaskiem miejskie chodniki z uwzględnieniem usuwania śniegu i zwalczania gołoledzi na wszystkich dojściach do oznakowanych przejść dla pieszych.

Z kolei za odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectw odpowiedzialne są firmy, które zostały wybrane w drodze przetargu, według poszczególnych rejonów. O zlecaniu prac w zakresie odśnieżania oraz posypywania mieszanką uszorstniającą dróg gminnych w sołectwach decydują Sołtysi.

Ponadto do obowiązków właścicieli nieruchomości w okresie zimy należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, w tym:

  1. niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników,

  2. pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu i lodu przy krawężnikach w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

  3. likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków uszorstniających (sól, piasek), które należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej powyższe obowiązki spoczywają na zarządcy nieruchomości. Jednocześnie za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym.

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość indywidualnego zlecenia usług w zakresie ośnieżania do miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim, tel. (56) 684 15 17.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!