Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Uwaga Podatnicy!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Uwaga Podatnicy!!! Drukuj
Wpisał: Anna Kowalska   
12.02.2016
Ważna informacja podatkowa dotycząca właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach: Bielsk, Borówno, Chełmonie, Chełmoniec, Elzanowo, Frydrychowo, Kiełpiny, Lipienica, Mariany, Mlewiec, Mlewo, Napole, Nowy Dwór, Piątkowo, Pluskowęsy, Pruska Łąka, Sierakowo, Srebrniki, Szewa, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że w związku z zakończeniem przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu procedury modernizacji gruntów i budynków zgodnie z art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. z 2015r. poz.520 / na terenie Gminy Kowalewo-Pomorskie w obrębach: Bielsk, Borówno, Chełmonie, Chełmoniec, Elzanowo, Frydrychowo, Kiełpiny, Lipienica, Mariany, Mlewiec, Mlewo, Napole, Nowy Dwór, Piątkowo, Pluskowęsy, Pruska Łąka, Sierakowo, Srebrniki, Szewa, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy, oraz zmianami przekazanymi do tut. Organu w dniu 04.12.2015r., będą dokonywane korekty w naliczaniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2016 zgodnie z dokonano modernizacją.

Zmian dokonano między innymi w zakresie zabudowanych gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności rolniczej, które zostały zakwalifikowane i opisane jako tereny mieszkaniowe i oznaczone symbolem B. Zapis ten powoduje istotne zmiany w wysokości opodatkowania, gdyż taki podatek jest naliczany za każdy m2 powierzchni wg stawki obowiązującej od gruntów pozostałych w wysokości 0,39 zł za m2 zgodnie z uchwałą nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015 roku.

Na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia bez wezwania organu podatkowego odpowiednich informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w terminie 14 dni od daty wejścia w życie w/w zmian.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości z wymienionych na wstępie miejscowości do zgłaszania się do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pokój nr 3 - celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi z ewidencji gruntów i budynków przekazanymi przez Starostwo Powiatowe.

Organ podatkowy ma obowiązek zmienić  naliczenia podatków zgodnie z danymi w ewidencji gruntów i budynków, ale zmian nie można dokonać z urzędu, lecz po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i wyegzekwowaniu od podatnika informacji podatkowej złożonej na odpowiednim formularzu zawierającej dane o nieruchomościach zgodne z danymi w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki prosimy o dokonanie pomiarów powierzchni stanowiącej podstawę opodatkowania.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Z uwagi na dużą ilość podatników / około 2000 osób /, których dotyczą zmiany organ podatkowy informuje, że obecnie wszczęto kilkadziesiąt postępowań podatkowych.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że podatnicy mogą otrzymać decyzję ustalającą wymiar podatkowy w trakcie trwania roku kalendarzowego i wówczas termin płatności I raty podatku ulega automatycznie przesunięciu i wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji, kolejne raty zgodnie z otrzymaną decyzją.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego - p.Anna Kowalska w godzinach od 7:00 do 15:00. Telefon 56 684 10 24 wew. 33

Informujemy również, że od 1 stycznia 2016 roku dokonano zmian w ustawach o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym.

Wprowadzono jednorazową płatność podatku - jeżeli kwota podatku nie przekroczy w stosunku rocznym 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wszystkie osoby zainteresowane sprawdzeniem, na jakich zasadach , podstawach dokonano pomiarów i aktualizacji gruntów i budynków mogą uzyskać informację w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, nr telefonu 56 683 53 80.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!