Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Uwaga Podatnicy!!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Uwaga Podatnicy!!! Drukuj
Wpisał: Anna Kowalska   
12.02.2016
Ważna informacja podatkowa dotycząca właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach: Bielsk, Borówno, Chełmonie, Chełmoniec, Elzanowo, Frydrychowo, Kiełpiny, Lipienica, Mariany, Mlewiec, Mlewo, Napole, Nowy Dwór, Piątkowo, Pluskowęsy, Pruska Łąka, Sierakowo, Srebrniki, Szewa, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że w związku z zakończeniem przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Golubiu - Dobrzyniu procedury modernizacji gruntów i budynków zgodnie z art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz.U. z 2015r. poz.520 / na terenie Gminy Kowalewo-Pomorskie w obrębach: Bielsk, Borówno, Chełmonie, Chełmoniec, Elzanowo, Frydrychowo, Kiełpiny, Lipienica, Mariany, Mlewiec, Mlewo, Napole, Nowy Dwór, Piątkowo, Pluskowęsy, Pruska Łąka, Sierakowo, Srebrniki, Szewa, Szychowo, Wielka Łąka, Wielkie Rychnowo, Zapluskowęsy, oraz zmianami przekazanymi do tut. Organu w dniu 04.12.2015r., będą dokonywane korekty w naliczaniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2016 zgodnie z dokonano modernizacją.

Zmian dokonano między innymi w zakresie zabudowanych gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności rolniczej, które zostały zakwalifikowane i opisane jako tereny mieszkaniowe i oznaczone symbolem B. Zapis ten powoduje istotne zmiany w wysokości opodatkowania, gdyż taki podatek jest naliczany za każdy m2 powierzchni wg stawki obowiązującej od gruntów pozostałych w wysokości 0,39 zł za m2 zgodnie z uchwałą nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 listopada 2015 roku.

Na podatnikach ciąży obowiązek ustawowy złożenia bez wezwania organu podatkowego odpowiednich informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w terminie 14 dni od daty wejścia w życie w/w zmian.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości z wymienionych na wstępie miejscowości do zgłaszania się do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, pokój nr 3 - celem złożenia informacji podatkowych zgodnych z danymi z ewidencji gruntów i budynków przekazanymi przez Starostwo Powiatowe.

Organ podatkowy ma obowiązek zmienić  naliczenia podatków zgodnie z danymi w ewidencji gruntów i budynków, ale zmian nie można dokonać z urzędu, lecz po przeprowadzeniu postępowania podatkowego i wyegzekwowaniu od podatnika informacji podatkowej złożonej na odpowiednim formularzu zawierającej dane o nieruchomościach zgodne z danymi w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki prosimy o dokonanie pomiarów powierzchni stanowiącej podstawę opodatkowania.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Z uwagi na dużą ilość podatników / około 2000 osób /, których dotyczą zmiany organ podatkowy informuje, że obecnie wszczęto kilkadziesiąt postępowań podatkowych.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że podatnicy mogą otrzymać decyzję ustalającą wymiar podatkowy w trakcie trwania roku kalendarzowego i wówczas termin płatności I raty podatku ulega automatycznie przesunięciu i wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji, kolejne raty zgodnie z otrzymaną decyzją.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego - p.Anna Kowalska w godzinach od 7:00 do 15:00. Telefon 56 684 10 24 wew. 33

Informujemy również, że od 1 stycznia 2016 roku dokonano zmian w ustawach o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym.

Wprowadzono jednorazową płatność podatku - jeżeli kwota podatku nie przekroczy w stosunku rocznym 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wszystkie osoby zainteresowane sprawdzeniem, na jakich zasadach , podstawach dokonano pomiarów i aktualizacji gruntów i budynków mogą uzyskać informację w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, nr telefonu 56 683 53 80.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!