Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dot. świadczenia wychowawczego Program - Rodzina 500 +

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dot. świadczenia wychowawczego Program - Rodzina 500 + Drukuj
Wpisał: MGOPS Kowalewo Pom.   
18.03.2016

rodzina500.jpgW dniu 11 lutego 2016 r. została podpisana Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 ) wchodząca w życie 1 kwietnia 2016 r., tak zwany program Rodzina 500 +".

Zgodnie z art. 10 pkt 2 w/w ustawy Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie upoważnił Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji w/w Programu.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne

 • dziecko małżonka

 • dziecko przysposobione (adoptowane)

 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną

 • do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać:

 • rodzice

 • jeden rodzic

 • opiekunowie prawni

 • faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim

 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko

 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługiwać będzie:

 • na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1 200,00 zł/osobę netto;

 • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody.  

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi po złożeniu wniosku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 01.04.2016 r.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów dostępne będą w MGOPS ul. Plac Wolności 3, w Kowalewie Pomorskim, jak również na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim [TUTAJ] 

Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa RPIPS na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl,

 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny ;

 • wskazane przez Ministra właściwego do spraw rodziny, po uzgodnieniu z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpocznie się z dniem wejścia w życie ustawy tj.01.04.2016 r. i skończy się dnia 30 września 2017 r. (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem utraty dochodu z 2014 r. i uzyskaniem nowych dochodów od 2015 r.).

Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem (tj. od 1 kwietnia) będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca br.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, także drogą elektroniczną, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wezwie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmie wniosek i wyznaczy termin, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres jednego roku od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

(artykuł zamieszczono na stronie 01.03.2016r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!