Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dot. świadczenia wychowawczego Program - Rodzina 500 +

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dot. świadczenia wychowawczego Program - Rodzina 500 + Drukuj
Wpisał: MGOPS Kowalewo Pom.   
18.03.2016

rodzina500.jpgW dniu 11 lutego 2016 r. została podpisana Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 ) wchodząca w życie 1 kwietnia 2016 r., tak zwany program Rodzina 500 +".

Zgodnie z art. 10 pkt 2 w/w ustawy Burmistrz Miasta Kowalewo
Pomorskie upoważnił Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji w/w Programu.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne

 • dziecko małżonka

 • dziecko przysposobione (adoptowane)

 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną

 • do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać:

 • rodzice

 • jeden rodzic

 • opiekunowie prawni

 • faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim

 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko

 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługiwać będzie:

 • na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1 200,00 zł/osobę netto;

 • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody.  

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi po złożeniu wniosku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 01.04.2016 r.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów dostępne będą w MGOPS ul. Plac Wolności 3, w Kowalewie Pomorskim, jak również na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim [TUTAJ] 

Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa RPIPS na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl,

 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny ;

 • wskazane przez Ministra właściwego do spraw rodziny, po uzgodnieniu z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpocznie się z dniem wejścia w życie ustawy tj.01.04.2016 r. i skończy się dnia 30 września 2017 r. (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem utraty dochodu z 2014 r. i uzyskaniem nowych dochodów od 2015 r.).

Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem (tj. od 1 kwietnia) będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca br.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, także drogą elektroniczną, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wezwie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmie wniosek i wyznaczy termin, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres jednego roku od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

(artykuł zamieszczono na stronie 01.03.2016r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!