Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow MGOPS Kowalewo Pom. arrow Świadczenia wychowawcze - "Rodzina 500+"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świadczenia wychowawcze - "Rodzina 500+" Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 195 )

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214)

2. Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje:

Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne

 • dziecko małżonka

 • dziecko przysposobione (adoptowane)

 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną

 • do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

3.Świadczenie mogą pobierać:

 • rodzice

 • jeden rodzic

 • opiekunowie prawni

 • faktyczni opiekunowie

4. Prawo do świadczeń wychowawczych nie przysługuje:

Świadczenie nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim

 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko

 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne

lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

5. Wysokość świadczeń oraz kryterium dochodowe:

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje:

 • na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty

800 zł netto lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200

zł na osobę netto,

 • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody

6.Okres świadczeniowy

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj.01.04.2016 r. i kończy z dniem 30 września 2017 r. (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem utraty dochodu z 2014 r. i uzyskaniem nowych dochodów od 2015 r.).

7.Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Miejsko Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3.

Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa RPIPS na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl,

 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny;

Wniosek do pobrania [TUTAJ]

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!