Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow MGOPS Kowalewo Pom. arrow Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie Drukuj
Wpisał: Zyta Szymańska   
18.03.2016

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim.

Przemoc w rodzinie to - zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Osobą dotkniętą przemocą może być każdy z członków rodziny- współmałżonkowie, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

Sprawdź, czy doznajesz przemocy w rodzinie ?

Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię , policzkuje, uderza , szarpie ?

 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani ?

 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami ?

 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają ?

 • nie pozwala widywać się z przyjaciółmi i rodziną ?

 • grozi, że Cię zabije lub zrani ?

 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić ?

 • niszczy Twoją własność ?

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Zapamiętaj:

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia osób bliskich, to przestępstwo ścigane przepisami kodeksu karnego.

Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.

Znowelizowana w 2010r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określiła zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Ustawodawca wówczas określił czego oczekuje od samorządowców, precyzując zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wskazał, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , w tym :

 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,

 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą ,

 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim.

Od 2011r. działa w Gminie Kowalewo Pomorskie Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Zarządzeniem Nr 80/2015r. Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24.07.2015r. została dokonana zmiana składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:

 1. Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS w Kowalewie Pom.,przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Barbara Wasilewska - specjalista pracy socjalnej przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 3. Beata Życińska - specjalista pracy socjalnej przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 4. Iwona Skonieczna - pracownik socjalny przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 5. Agnieszka Iwańska - pracownik socjalny przedstawiciel MGOPS w Kowalewie Pom.

 6. Jadwiga Nowodworska - pedagog szkolny przedstawiciel Sz. Podst. w Kowalewie Pom.

 7. Dorota Witkowska - pedagog szkolny przedstawiciel Publ. Gimnazjum w Kowalewie Pom.

 8. Katarzyna Wojtczak - pedagog szkolny przedstawiciel Szk. Podst. w Pluskowęsach.

 9. Małgorzata Wołk - pedagog szkolny przedstawiciel Szk. Podst. w Wielkim Rychnowie.

 10. Kinga Szczepanowska - pedagog szkolny przedstawiciel Szk. Podst. w Wielkiej Łące.

 11. Przemysław Siwiec - przedstawiciel policji

 12. Jolanta Tarkowska - przedstawiciel służby zdrowia

 13. Anna Raś-Gręzicka - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Golubiu Dobrzyniu

 14. Iwona Arciszewska - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim.

 15. Krystyna Stefańska - przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Golubiu Dobrzyniu

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach,

udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie .

Sprawy organizacyjno techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, tel. (56) 6841 130 lub (56)6842 873, tel. kom. 605613274.

Gdzie szukać pomocy :

 1. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, tel (56) 6841 130 lub (56) 68428 73, tel. kom. 605 613 274, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 3 telefon - (56) 6841 130 lub (56) 68428 73, tel. kom. 605 613 274,

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 1. Komenda Powiatowa Policji w Golubiu Dobrzyniu, ul. J. Piłsudskiego19, tel. 56 6823226

 2. Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 6 - tel. (56) 682 3310, tel.kom. dzielnicowych: 602 661927.

 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolności 3, w godzinach od 700 do 1500.

 4. Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin w Kowalewie Pom., ul. Plac Wolności 3.

Dyżury: terapeuta do spraw uzależnień w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 1000 do 1400, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 1500 do1900 .

 1. Poradnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr.J.G. Koppa 1, tel. (56) 683 22 91 wew 143, czynna: od poniedziałku do piątku.

 2. Prokuratura Rejonowa w Golubiu Dobrzyniu, ul. Plac 1000- lecia 25 C ,tel. (56) 6833207 lub (56) 6832377,

godziny urzędowania: poniedziałek, środa,czwartek i piątek od 730 do 1530 , wtorek od 8 00 do 1600

 1. Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu II Wydział Karny , ul. Kościelna 23/25 tel. 56 6823511

godziny urzędowania; poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do 1515.

 1. Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich , ul. Kościelna 23 tel. 56 823505 , godziny urzędowania: poniedziałek od 715 do 1800, od wtorku do piątku od 715 do 1515.

 2. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sadzie Rejonowy w Brodnicy z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. Kościelna 23/25 tel. 56 6823557.

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr J. G. Koppa 1, tel. 56 6835476 , godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Golubiu Dobrzyniu, ul. Dr. J.G. Koppa 1, tel. 56 683 22 91 wew 143

 5. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Golubiu Dobrzyniu, ul.Żeromskiego 11, tel. 56 6832663,

godziny pracy Poradni :

poniedziałek od 730 do 1800, wtorek 730-1700, środa i czwartek 730- 1800, piątek 730 do 1530, Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Departament Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 , tel. (56) 659 13 99 godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.

 2. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu , ul. Kasztanowa 16 tel. (56)645 89 96, (56)645 89 69, (56)65074 06, e- mail : profilaktyka@moeipu.pl , www.moeipu.pl

 3. Kujawsko- Pomorska „ Niebieska-Linia" telefon bezpłatny - 0 800-154-030 czynna codziennie od 1700 do 2200,.

 4. Stowarzyszenie „ AZYL" na rzecz pomocy kobietom i dzieciom ofiarom przemocy w Toruniu, przy ul. Brzozowej 9 , tel. (56) 657 58 61,fax (56) 657 58 62 , kom. 0602 49 47 91, 0600 201 114 Udziela wsparcia psychologicznego i prawnego. Specjaliści przyjmują na terenie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej: psycholog pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od 830 do 1230, radca prawny w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od 1000 do 1400.

Nazwy Instytucji i organizacji z których pomocy możesz korzystać i się do nich zwrócić:

 • Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych , bytowych i prawnych.

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym ,socjalnym,terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających tym zakresie w Twojej miejscowości.

 • Ośrodki interwencji kryzysowej- zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie , gdy jesteś ofiara przemocy w rodzinie , udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej , a także opracują plan pomocy.

 • Ośrodki wsparcia -zapewniają schronienie Tobie i Twojej rodzinie , gdy jesteś ofiara przemocy udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej .

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewniają bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiara przemocy w rodzinie oraz udziela Ci specjalistycznej pomocy w tym pomocy psychologicznej , prawnej,socjalnej,terapeutycznej i medycznej oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

 • Prokuratura , Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się , popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej .

 • Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

 • Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach poprosić o pomoc lekarska spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych- jeśli przemocy w twoim domu towarzyszy alkohol, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inna pomoc związana z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Ważne telefony:

 • 997- Policja lub 112

 • 801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie Ofiar Przemocy w Rodzinie- „Niebieska Linia"

 • 0 800-154-030 (tel. bezpłatny) Kujawsko - Pomorska „ Niebieska-Linia" czynna codziennie od 1700 do 2200

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!