Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow OBWODNICA KOWALEWA arrow XLIII posiedzenie Komitetu Monitorującego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XLIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.09.2014

posiedzenie_komitetu_monitorujacego_15_09_14_000.jpgW dniu 15 września br. odbyło się XLIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wzięli w nim udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, obserwatorzy i  przedstawiciele z głosem doradczym oraz osoby zaproszone  przez Przewodniczącego Komitetu Monitorującego czyli Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego.

W imieniu 47 burmistrzów w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego.

Informacje dotyczące Zarządzania RPO przedstawiła Z-ca Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego - Monika Walecka- Gołasz. Poinformowała ona o zwiększeniu alokacji w ogłoszonym w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska konkursie, z kwoty 2 mln euro do 4 mln euro. Ponadto, poinformowała, że w harmonogramie konkursów z 27 sierpnia, konkurs dla Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej został doprecyzowany i wydzielono 2 schematy - przedszkola i szkolnictwo zawodowe.  

Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO - Kamila Radziecka przedstawiła informację na  temat bieżącego stanu wdrażania RPO. Do tej pory ogłoszono 131 konkursów, a złożono 5217 wniosków o dofinansowanie  projektów. Dodała, że spośród 108 projektów kluczowych, dla 107 zawarte są umowy, a ze wszystkich zakontraktowanych projektów kluczowych 55 projektów jest całkowicie rozliczonych, ponadto, ze wszystkich 2200 umów o dofinansowanie w tym roku zakontraktowano 335, w okresie czerwiec - sierpień 260 umów, głównie w Osi 5. W tym roku zanotowano wzrost kontraktacji o 12%, z czego 10% w okresie czerwiec-sierpień. Przekazała ponadto informacje na temat nieprawidłowości oraz terminowości weryfikacji wniosków o płatność.

W związku z tym, że Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dokonuje okresowego przeglądu postępów w osiąganiu konkretnych celów programu, pod głosowanie poddano zatwierdzenie Sprawozdania okresowego z realizacji RPO za I półrocze 2014. Członkowie  jednogłośnie zatwierdzili powyższe sprawozdanie.  Podczas posiedzenia członkowie zatwierdzili kryteria wyboru projektów w Osi 1,2 oraz 3. W Działaniu 1.2 Infrastruktura transportu publicznego zmiany kryteriów  polegały na rozszerzeniu katalogu Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu  dedykowanego na zakup autobusów.  W ramach Działania 3.1  planowany konkurs będzie miał na celu wspieranie przedszkoli oraz szkół zawodowych, w związku z czym członkowie zatwierdzili kryteria wyboru dla obu schematów.  Zgodnie z harmonogramem konkursów Zarząd Województwa podjął decyzję o ogłoszeniu we wrześniu konkursu dla Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych. Założenia planowanego konkursu spowodowały konieczność zatwierdzenia przez członków Komitetu  kryteriów w schemacie: edukacja ekologiczna.  W celu usprawnienia procesu oceny oraz ujednolicenia interpretacji poszczególnych kryteriów (co pozwoli uniknąć rozbieżności w interpretacji kryteriów przez ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów na etapie oceny merytorycznej)   członkowie zatwierdzili Metodologie oceny kryteriów wyboru projektów zarówno dla Działania 2.6 jak i Działania 3.1. W dniu 17 marca 2014 r. Komitet Monitorujący przyjął kryteria dla oceny projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. W związku z powyższym zachodziła konieczność dostosowania macierzy wag do obowiązujących kryteriów. Wagi kryteriów i ich ważność członkowie zatwierdzili jednogłośnie.

Stan prac nad negocjacjami w zakresie Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  przedstawił Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego - Rafał Pietrucień, a  jego zastępca Barbara Jesionowska przedstawiła członkom Komitetu informacje na temat negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zabierając głos w tym temacie Marszałek Piotr Całbecki poinformował, że zakończyła się pierwsza tura oficjalnych negocjacji Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: strona rządowa zaakceptowała trzy czwarte naszych projektów. Na liście znajdzie się najprawdopodobniej 100 przedsięwzięć o łącznej wartości 20-25 miliardów złotych. Wśród nich znajdują się m.in.: budowa i modernizacja przebiegających przez Kujawsko-Pomorskie odcinków dróg ekspresowych s-5 i s-10 oraz drogi krajowej nr 15; poszerzony o inwestycje w Grudziądzu i Inowrocławiu drugi etap BiT City z systemem jednego zintegrowanego biletu na środki komunikacji publicznej w całym województwie.

W Kontrakcie Terytorialnym umieszczona jest budowa w pasie 15 obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. Mam nadzieję, że samorząd województwa przy poparciu posłów z naszego regionu uzyska poparcie dla zakresu przedstawionych w Kontrakcie Terytorialnym zamierzeń. Bez środków z zewnątrz samorząd gminy nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tę inwestycję- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Załączona prezentacja (slajd nr 2) pokazuje planowane inwestycje drogowe, w tym budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. 

posiedzenie_komitetu_monitorujacego_15_09_14_001.jpg
posiedzenie_komitetu_monitorujacego_15_09_14_002.jpg
 posiedzenie_komitetu_monitorujacego_15_09_14_003.jpg
 posiedzenie_komitetu_monitorujacego_15_09_14_004.jpg
posiedzenie_komitetu_monitorujacego_15_09_14_005.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!