Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Konsultacje społeczne projektu GPR

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konsultacje społeczne projektu GPR Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
20.05.2016
herb_small.jpgSzanowni Państwo,

W dniach od 27 maja 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016-2023 oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i  Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2016 - 2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 maja 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r. w formie:

 • uwag w postaci papierowej lub elektronicznej składanych poprzez formularz konsultacji,

 • uwag ustnych,

 • konsultacji z grupami przedstawicielskimi.

Wypełniony formularz konsultacji będzie można przekazywać:

 • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom.

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Uwagi i pytania prosimy kierować do p. Magdaleny Gadomskiej:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Ref. Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie, (biuro na parterze)

 • telefonicznie pod nr tel.: 56 684 10 24, wew. 58

 • drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.gadomska@kowalewopomorskie.pl

Materiały tj. projekt programu rewitalizacji, projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także formularz konsultacji będą dostępne od dnia 27.05.2016 r. w:

 • siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,

 • na stronie internetowej gminy www.kowalewopomorskie.pl, www.kowalewopomorskie.ornet.pl

  Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!