Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenie o naborze.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ogłoszenie o naborze. Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
27.06.2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy"
Zarząd Stowarzyszenia poszukuje kandydata na stanowisko „Specjalisty ds. projektów"
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy"

Wymiar etatu: 1
Zakres obowiązków:

1) doradztwo, pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, pomoc w rozliczaniu projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
2) obsługa administracyjno-biurowa Organów LGD, w szczególności Rady i Zarządu,
3) udzielanie interesantom informacji w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju,
4) zarządzanie stroną internetową LGD,
5) prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
6) archiwizowanie i należyte zabezpieczanie dokumentacji LGD,
7) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów LGD oraz różnych innych spotkań organizowanych przez LGD,
8) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wpływających do Biura na konkursy ogłoszone przez Zarząd LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
9) sporządzanie różnych pism, umów i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania LGD,
10) utrzymywanie kontaktu z członkami LGD i przedstawicielami poszczególnych Gmin - członków LGD,
11) utrzymywanie kontaktu z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami Publicznymi,
12) koordynowanie działań związanych z tworzeniem i realizacją wielosektorowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
13) dokonywanie zakupów materiałów biurowych i innych materiałów dotyczących bieżącego funkcjonowania Biura,
14)wykonywania zdjęć na różnych spotkaniach, imprezach, uroczystościach Biura i LGD oraz prowadzenie zbioru zdjęć z ich opisem,
15) wykonywanie określonych przez Kierownika Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zadań i czynności przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań projektu,
16) promowanie LSR i LGD „Dolina Drwęcy",
17) przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
18) przygotowywanie i realizowanie działań z zakresu animacji społeczności lokalnej oraz współpracy z grupami społecznymi z terenu LGD „Dolina Drwęcy", służących aktywizacji społeczności lokalnej,
19) prowadzenie akcji informacyjno-promocynych na obszarze LGD oraz ogłaszanych konkursów
20) wdrażanie zapisów planu komunikacji,
21) wykonywanie innych zadań z polecenia Kierownika Biura Wdrażania LSR oraz Dyrektora Biura Wdrażania LSR.


Szczególne obowiązki:
1) Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy.
2) Bezwzględne zachowanie w poufności informacji związanych ze sposobem zabezpieczenia systemu informatycznego oraz procedur ochrony danych osobowych.


Zakres odpowiedzialności pracownika:
1) Terminowe załatwianie spraw należących do zakresu obowiązków pracownika.
2) Przestrzeganie regulaminu organizacyjnego biura LGD.
3) Przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż.
4) Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
5) Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
6) Dbałość o powierzone mienie.


Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie;
- umiejętność obsługi komputera i pracy z wykorzystaniem internetu;
- doświadczenie zawodowe w udziale w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- znajomość zasad i procedur pracy biurowej;
- podstawowa wiedza na temat działań i programów wspierających rozwój obszarów wiejskich;
- dyspozycyjność i skrupulatność;
- znajomość instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w szczególności w zakresie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Wymagania pożądane:
- uczęszczanie na studia wyższe;
- doświadczenie zawodowe w udziale w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, wspierającego rozwój obszarów wiejskich;
- podstawowa wiedza z zakresu dotyczącego LEADER-a,
- znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym;
- znajomość specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- znajomość zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania;
- umiejętność pisania wniosków i tworzenia projektów finansowanych z różnych programów wspierających rozwój lokalny.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • życiorys - curriculum Vita,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach,
  • referencje,
  • oryginał kwestionariusza osobowego


Inne:
Umowa o pracę.
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w biurze LGD „Dolina Drwęcy" (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 - 18:00; środa, piątek w godz.8:00 - 16:00 ) lub przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń z dopiskiem na kopercie: oferta pracy: Specjalista ds. projektów (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Stowarzyszenia).


Termin składania ofert mija w dniu 15 lipca 2016 r.


Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się na stronie internetowej LGD „Dolina Drwęcy" listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Na selekcję końcową składa się:


1. test kwalifikacyjny;
2. rozmowa kwalifikacyjna.


Nr kontaktowy: 56/682 03 53


Zakazuje się łączenia funkcji członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" z pracą w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy".
Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677)

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ DOLINA DRWĘCY "
Gałczewo 7
87-400 Golub-Dobrzyń


Biuro Stowarzyszenia
Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń
Tel./fax. 56/682 03 53
e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl
www.lgddolinadrwecy.org.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!