Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenie o naborze.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ogłoszenie o naborze. Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
27.06.2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy"
Zarząd Stowarzyszenia poszukuje kandydata na stanowisko „Specjalisty ds. projektów"
w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy"

Wymiar etatu: 1
Zakres obowiązków:

1) doradztwo, pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, pomoc w rozliczaniu projektów w zakresie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
2) obsługa administracyjno-biurowa Organów LGD, w szczególności Rady i Zarządu,
3) udzielanie interesantom informacji w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju,
4) zarządzanie stroną internetową LGD,
5) prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
6) archiwizowanie i należyte zabezpieczanie dokumentacji LGD,
7) sporządzanie protokołów z posiedzeń Organów LGD oraz różnych innych spotkań organizowanych przez LGD,
8) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków wpływających do Biura na konkursy ogłoszone przez Zarząd LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
9) sporządzanie różnych pism, umów i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania LGD,
10) utrzymywanie kontaktu z członkami LGD i przedstawicielami poszczególnych Gmin - członków LGD,
11) utrzymywanie kontaktu z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami Publicznymi,
12) koordynowanie działań związanych z tworzeniem i realizacją wielosektorowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020,
13) dokonywanie zakupów materiałów biurowych i innych materiałów dotyczących bieżącego funkcjonowania Biura,
14)wykonywania zdjęć na różnych spotkaniach, imprezach, uroczystościach Biura i LGD oraz prowadzenie zbioru zdjęć z ich opisem,
15) wykonywanie określonych przez Kierownika Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Dyrektora Biura Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zadań i czynności przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań projektu,
16) promowanie LSR i LGD „Dolina Drwęcy",
17) przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
18) przygotowywanie i realizowanie działań z zakresu animacji społeczności lokalnej oraz współpracy z grupami społecznymi z terenu LGD „Dolina Drwęcy", służących aktywizacji społeczności lokalnej,
19) prowadzenie akcji informacyjno-promocynych na obszarze LGD oraz ogłaszanych konkursów
20) wdrażanie zapisów planu komunikacji,
21) wykonywanie innych zadań z polecenia Kierownika Biura Wdrażania LSR oraz Dyrektora Biura Wdrażania LSR.


Szczególne obowiązki:
1) Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy.
2) Bezwzględne zachowanie w poufności informacji związanych ze sposobem zabezpieczenia systemu informatycznego oraz procedur ochrony danych osobowych.


Zakres odpowiedzialności pracownika:
1) Terminowe załatwianie spraw należących do zakresu obowiązków pracownika.
2) Przestrzeganie regulaminu organizacyjnego biura LGD.
3) Przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż.
4) Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
5) Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
6) Dbałość o powierzone mienie.


Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie;
- umiejętność obsługi komputera i pracy z wykorzystaniem internetu;
- doświadczenie zawodowe w udziale w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- znajomość zasad i procedur pracy biurowej;
- podstawowa wiedza na temat działań i programów wspierających rozwój obszarów wiejskich;
- dyspozycyjność i skrupulatność;
- znajomość instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w szczególności w zakresie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Wymagania pożądane:
- uczęszczanie na studia wyższe;
- doświadczenie zawodowe w udziale w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, wspierającego rozwój obszarów wiejskich;
- podstawowa wiedza z zakresu dotyczącego LEADER-a,
- znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym;
- znajomość specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- znajomość zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania;
- umiejętność pisania wniosków i tworzenia projektów finansowanych z różnych programów wspierających rozwój lokalny.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • list motywacyjny,
  • życiorys - curriculum Vita,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach,
  • referencje,
  • oryginał kwestionariusza osobowego


Inne:
Umowa o pracę.
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w zamkniętych kopertach w biurze LGD „Dolina Drwęcy" (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00 - 18:00; środa, piątek w godz.8:00 - 16:00 ) lub przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń z dopiskiem na kopercie: oferta pracy: Specjalista ds. projektów (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Stowarzyszenia).


Termin składania ofert mija w dniu 15 lipca 2016 r.


Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się na stronie internetowej LGD „Dolina Drwęcy" listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Na selekcję końcową składa się:


1. test kwalifikacyjny;
2. rozmowa kwalifikacyjna.


Nr kontaktowy: 56/682 03 53


Zakazuje się łączenia funkcji członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" z pracą w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy".
Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677)

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ DOLINA DRWĘCY "
Gałczewo 7
87-400 Golub-Dobrzyń


Biuro Stowarzyszenia
Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń
Tel./fax. 56/682 03 53
e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl
www.lgddolinadrwecy.org.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!