Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017 Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
25.07.2016

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1045)


informuje o możliwości składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania

zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017

dla uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, uczniów:


1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona


- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradnie specjalistyczne) uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub liceów plastycznych.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III szkoły podstawowej (gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji : polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) i klasy VI, klas III gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych(należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).


Podstawą do skorzystania z pomocy będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ( art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty )

Dofinansowanie może wynosić od 175 zł do 770 zł - w zależności od spełnianych kryteriów.


Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do dnia 8 września 2016 r.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!