Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow OBOWIĄZEK NAUKI PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

OBOWIĄZEK NAUKI PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
27.10.2016

Obowiązek nauki po ukończeniu gimnazjum realizowany jest poprzez:

a) uczęszczanie na zajęcia do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
b) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

a ponadto może być spełniany poprzez:

a) udział młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) spełnianie tego obowiązku poza szkołą - gdy uczeń posiada na taką formę spełniania obowiązku nauki zezwolenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do której uczęszcza.

Obowiązek nauki może być również spełniany przez uczęszczanie do szkół za granicą oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych innego państwa w Polsce.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej.

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły w granicach której obwodu szkolnego uczeń zamieszkuje.

Kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat dokonuje gmina.

Obowiązkiem dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe oraz osób kierujących podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe jest:

-powiadomienie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta,

-informowanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Obowiązkiem dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów placówek prowadzących zajęcia w formach pozaszkolnych, osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność oświatową oraz pracodawców prowadzących przygotowanie zawodowe (zawiadomienie z urzędu - obligatoryjne) jest:

a) powiadomienie w terminie do 14 dni gminy (burmistrza, wójta) na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły, placówki lub na zajęcia,

b) powiadomienie o zmianie w spełnianiu obowiązku nauki - w terminie do 14 dni od dnia powstania tych zmian,

c) informowanie o nieobecnościach ucznia w szkole ponadgimnazjalnej lub na zajęciach przygotowania zawodowego, gdy w okresie jednego miesiąca uczeń nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć.

Obowiązkiem rodziców jest informowanie (na wniosek burmistrza) o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie - art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Druk oświadczenia o realizacji obowiązku nauki można pobrać ze strony internetowej www.kowalewopomorskie.pl oraz osobiście z Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1 Referat Organizacyjny - biuro nr 1.

OŚWIADCZENIE O REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI

(zamieszczono: 22.08.2016r.) 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!